Legion Charter Dutch

Legion Charter 

REBELSE LEGIOEN CONTRACT   

Herzien op 14 Augustus 2020

Inleiding (Missie, Visie en Waardenverklaring) voor het Handvest van het  Rebellenlegioen

Kostbaarstelling – Liefdadigheid – Gemeenschap
Onze geschiedenis

Onze Missie

Onze visie

Onze waarden

Acroniemen

Artikel I: Organisatie

I.1. Opname van het rebellenlegioen

I.2. Rebellen legioen Onderverdelingen

I.2.A. Bases

I.2.B. Buitenposten

I.2.C. Buitenste rand

I.2.D. Detachementen

I.3.Legioen Administratieve Raad (LAC)
I.3.A. Verantwoordelijkheden van het LAC

I.3.B. Kwalificaties voor het LAC

I.4. Rebellen legioen Administratief personeel

I.5. Raad van het Rebellencommando

I.6. Galactische Senaat

I.7. Regerende documenten

I.7.A. Handvest van het rebellenlegioen

I.7.A.i. Voorstelprocedure en stemming over wijzigingen/wijzigingen van  het Handvest

I.7.B. Standaardwerkprocedures

I.7.C. Onthechtingscharters

I.7.D. Andere bestuursdocumenten

Artikel II: Lidmaatschap

II.1. Soorten lidmaatschap

II.1.A. Actief legioenlid

II.1.A.I. Voordelen voor actieve leden

II.1.A.II. Vereisten voor het kostuum

II.1.A.III. Activiteitsvereisten

II.1.B. Rebellenlegioen reservaat

II.1.B.I. Uitkeringen aan reserveonderdelen voor leden
II.1.B.II. Beperkingen van de reservestatus

II.1.C. Gearchiveerd lid

II.1.D. Ereleden en vrienden van de rebellion

II.2. Forum Gebruikers

II.3. Gedrag van de leden

II.3.A. Respect voor werknemers in echte uniformen
II.3.B. Privacybeleid

II.3.C. Toegestane compensatie

II.3.D. Persoonlijke liefdadigheidsverkopen en -projecten
Artikel III: Verkiezingen en stemming

III.1. Verkiezingen, stemmingen en overgangen voor de jaarlijkse 
verkiezingen van het rebellenlegioen

III.1.A. Aanvraag van een nieuw lidmaatschap tijdens de verkiezingen
III.1.B. Eenheidsverkiezingsonregelmatigheden

III.2. Door andere legioenhouders gekozen functionarissen

III.3. Verkiezingen voor de functionarissen van de eenheden

Artikel IV: Kostuums van het rebellenlegioen

IV.1. Kostuums aanvaard in het rebellenlegioen

IV.1.A. Basisvereisten voor het kostuum

IV.1.B. Kostuum Subsidiabiliteit

IV.1.B.I. Referenties

IV.2.B.II. Videospellen

IV.2.C. Kostuums met een algemeen karakter

IV.2. Kostuumnormen

IV.2.C.1. Kostuum Toelaatbaarheid zonder Kostuumnormen

IV.2.C.2. Vrijstelling voor medische hulpmiddelen

IV.3. Aanvraag voor goedkeuring van het kostuum

IV.3.A. Vereisten voor de toepassing van het kostuum

Artikel V: Kostuum Evenementen

V.1. Officiële Rebellenlegioen Gebeurtenissen

V.1.A. Terminologie van het evenement

V.1.B. High Profile Events

V.1.C. Evenementen met een gemiddeld profiel

V.1.D. Low Profile Events

V.1.E. Vereisten inzake het gezichtskarakter van het kostuum voor hoge  en middelhoge profielgebeurtenissen

V.1.F. Kostuumgoedkeuringscommissie voor evenementen met een hoog        profiel

V.1.G. Uitleenkostuums voor alle officiële evenementen

V.2. Onofficiële Rebellenlegioen Gebeurtenissen

V.3. Rebellenlegioen Familieleden op Evenementen

Artikel VI: Public Relations, Merchandising en ondersteuning van het 
rebellenlegioen

VI.1. Merchandising en Public Relations Materiaal Overzicht

VI.2. Public Relations Materiaal

VI.3. Merchandise

VI.3.A. Vereisten en regels voor merchandising

VI.3.A.I. Gezamenlijke Club Merchandise

VI.3.A.II. Verkoop

VI.3.A.II.a. Rente draad

VI.3.A.III. Prototypes

VI.3.A.IV. Koopwaar als geschenken en prijzen

VI.3.B. Archief van goederen en Pr-materiaal

VI.2. Rebellenlegioen Donaties en Fondsenwerving

VI.2.A. Fondsenwerving voor de uitgaven van de Rebellenlegioenclub
VI.2.B. Fondsenwerving voor goede doelen

Artikel VII: Wangedrag, reacties op wangedrag en disciplinaire 
maatregelen

VII.1. Definities

VII.1.A. Soorten tuchtmaatregelen
VII.1.A.I. Probatie

VII.1.A.II. Schorsing

VII.1.AII Tijdelijke schorsing

VII.1.A.III Uitzetting

VII.2. Geschillen en disciplinaire procedures

VII.2.A. Procesvoering met betrekking tot rebellenlegioenofficieren
VII.3. Voorbeelden van wangedrag en daarmee samenhangende 
disciplinaire maatregelen

VII.3.A. Onbevoegd uitlenen van een kostuum aan een niet-
Rebellegioenlid op een evenement

VII.3.B. Indienen van valse lidmaatschapsaanvragen en kwalificatie-
informatie

VII.3.C. Het ten onrechte opnemen van krediet voor het werk van een 
andere persoon

VII.3.D. Persoonlijke winst uit activiteiten of kostuums van het 
rebellenlegioen

VII.3.F. Verkopen van rebelse legioenhandel buiten het rebelse legioen om  VII.3.G. Misbruik van de Merchandising Rules van het Rebellenlegioen 
Forum

VII.3.H. Misbruik van de activa van het rebellenlegioen

VII.3.I. Wangedrag jegens andere mensen: Discriminatie en intimidatie
VII.3.J. Seksuele intimidatie

VII.3.J.I. Definitie van seksueel wangedrag

VII.3.K. Pedofilie

VII.3.L. Strafrechtelijke bepalingen

VII.3.M. Voortzetting van wangedrag na een tuchtprocedure

VII.3.N. Wangedrag bij RL Evenementen

VII.3.O. Wangedrag buiten RL-activiteiten

VII.3.P. Wangedrag online

VII.4. Wederkerigheid van disciplinaire maatregelen door andere clubs     tegen leden van het dubbele rebellenlegioen

VII.4.A. Indiening van een verzoek van een andere kledingclub
VII.4.B. COG Onderzoek en kennisgevingen

VII.4.C. LAC-besluit en stemming

VII.4.D. Kennisgeving van het besluit aan de lidstaten

VII.4.E. Kennisgeving van het besluit aan anderen

VII.5. Beroep op

Standaardwerkprocedures

SOP 1: Rebellenlegioenbases en buitenposten

1.A. Beperkingen van de eenheden

1.A.I. Beperkingen van de grondslagen

1.A.II.Beperkingen van de buitenposten

1.B. Voorrechten van de eenheden

1.C. Eenheid Online Aanwezigheid en activiteiten

1.D. Basis- en buitendienstmedewerkers

1.D.I. Base/Outpost Commanding Officer (BCO/OCO)

1.D.II.Base/Outpost Executive Officer (BXO/OXO)

1.D.III.Base/Outpost Lidmaatschapsfunctionaris (BMO/OMO)
1.D.IV. Base/Outpost Webmaster

1.D.V. Base/Outpost Vertaler

1.D.VI. Regionale kapiteins

1.E. Oprichting van nieuwe bases en buitenposten

1.E.I. Nieuwe Basis Formatie

1.E.II. Nieuwe buitenpostvorming

1.F. Aanvraag voor nieuwe bases en buitenposten

1.G. Activering en proeftijd voor nieuwe bases en buitenposten  1.H. Lidmaatschap van eenheden

1.H.I. Vaststelling

1.H.II. Inactief lidmaatschap

1.H.III. Behoud van de oorspronkelijke aansluiting

1.I. SOP-onderhoud

SOP 2: Rebellenlegioen Detachementen

2.A. Onthechtingsmissie en -doel

2.B. Detacheringsovereenkomsten

2.B.I. Koppelingen naar huidige Detachement Charters

2.C. Vorming van nieuwe detachementen

2.C.I. Onthechtingstoepassing

2.D. Ontspanningslidmaatschap

2.E. Detacheringsorganisatie

2.E.I. Subgroepen voor lokale onthechting

2.E.II. Onthechting Ere-subgroepen

2.F. Detacheringsambtenaren

2.F.I. Detacheringscommandanten

2.F.I.a. Detachement Commanding Officer (DCO)

2.F.I.b. Detachement Executive Officer (DXO)

2.F.II. Detachering Administratieve ambtenaren

2.G. SOP-onderhoud

SOP 3: Bestuurlijk personeel en comités van het rebellenlegioen  3.A. Legioencommandant (LCO)

3.B. Uitvoerend functionaris van het Legioen (LXO)

3.C. Legioen Administratieve Raadsvertegenwoordigers

3.D. Basiscommandoverbinding (BCL)

3.E. De kapitein van de wacht (COG)

3.F. Lidmaatschap van het legioen (LMO)

3.G. Legioenkostuumrechters (LCJ’s)

3.H. Legioen Webmaster (LW)

3.I. Legioen Public Relations Officer (LPRO)

3.J. Legioen Merchandise Officer (MO)

3.K. Comité voor de herziening van het handvest (CRC)

3.L. SOP-onderhoud

SOP 4: Afwezigheden en Vacatures voor Gekozen of Benoemde 
Bestuurders en Functies

4.A. Tijdelijke kennisgeving van afwezigheid

4.B. Ontslag

4.C. Verwaarlozing

4.D. Verwijdering

4.E. Vervanging

4.E.I. Speciale verkiezingen voor basis-, buitenpost-, detacherings- en 
detacheringssubgroepcommandanten

4.E.II. Bijzondere verkiezingen voor een lid van de raad van bestuur van 
het legioen

4.E.III. Speciale Verkiezingen voor Legioencommandant

4.F. SOP-onderhoud

SOP 5: Voorstel, herziening en stemming voor het beleid en de procedure  van het rebellenlegioen

5.A. Wijziging van het Handvest Voorstel voor herziening

5.B. Goedgekeurd wijzigingsvoorstel voor het Handvest Bespreking  5.C. Goedgekeurd wijzigingsvoorstel voor het Handvest Stemming  5.D. SOP-onderhoud

SOP 6: Rebellenlegioenen telling

6.A. Aanvullende contactgegevens

6.B. Census Privacy Policy

6.C. Ongeteld leden

6.D. SOP-onderhoud

SOP 7: Rebellenlegioenforums

7.A. Forumregels

7.B. Privacybeleid van het forum

7.B.I. Informatieverzameling en -gebruik

7.B.I.a. Alle bezoekers van de site

7.B.I.b. Geregistreerde forumgebruikers

7.B.I.c. Legioenleden

7.B.II. Reclame

7.B.III. Schendingen van de privacy

7.C. Juridische disclaimer

7.D. Externe eenheidsforums

7.E. SOP-onderhoud

SOP 8: Ereleden en vrienden van de rebel legioen

8.A. Subsidiabiliteit

8.A.I. Legioen Erelid

8.A.II. Vriend van de Opstand

8.B. Procedure voor de toekenning van LHM- en FotR-prijzen

 

8.C. Eregeschenken

8.C.I. Legioen Erelidgeschenken

8.C.II. Vriend van de Opstandelingengeschenken

8.D. SOP-onderhoud

SOP 9: Standaard aanmaak-, herzienings- en goedkeuringsproces
9.A. Verantwoordelijkheden

9.B. SOP-onderhoud

SOP 10: Kostuumgoedkeuringsproces

10.A. Vereisten voor foto’s bij de aanvraag van het lidmaatschap
10.B. Goedkeuring van het kostuum

10.C. Voor de goedkeuring vereiste wijzigingen

10.D. Kostuumaanvraag Ontkenning

10.E. Kostuumrechtspraak Geschillen

10.F. Betwiste goedkeuring van het kostuum

10.F.I. Kostuumkeuring door de eenheid CO

10.F.II. Betwisting Kostuumerkenning door de LMO

10.F.III. Wijzigingen en goedkeuring voor niet-goedgekeurde  kostuums

10.G. Ledenprofiel Kostuums

10.G.I. Kostuums uit de ledenprofielen verwijderen

10.H. Informele kostuums (stopgezet)

10.I. SOP-onderhoud

SOP 11: Merchandising en Public Relations Materiaaleisen en Toezicht  11.A. Rebel Legioen Branding

11.B.Public Relations Materiaaleisen

 

11.B.I. Public Relations Materiële Goedkeuring

11.C. Handelsvereisten

11.C.I. Goedkeuring

11.D. SOP-onderhoud

Inleiding (Missie, Visie en Waardenverklaring) voor het Handvest 
van het Rebellenlegioen 

Kostbaar stelling – Liefdadigheid – Gemeenschap 

Het Rebellenlegioen is een op Star Wars gebaseerde gekostumeerde
fanclub. Onze leden creëren en dragen kostuums van de helden en andere  karakters uitgelijnd tegen het kwaad uit de Star Wars saga, die omvat,
maar is niet beperkt tot de films, strips, boeken, spelletjes en
televisieprogramma’s.

Onze geschiedenis 

Net als de opstand in de Star Wars-films werd medio 1999 een alliantie
van rebellenkostuums opgericht door een handvol dappere individuen die  zich lieten inspireren door de opkomst van de 501ste en de helden van de  Star Wars-saga wilden vieren. In 2001 was het rebellenlegioen in aantal
gegroeid en lanceerde het zijn eigen website . Hoewel  het begon in de Verenigde Staten, is het Rebel Legioen nu een
internationale club met een aanwezigheid over de hele wereld. Het is
uitgegroeid tot de belangrijkste Rebel kostuumgroep in de Star Wars
gemeenschap. Vanaf de oprichting van het Rebel Legioen is het een
vrijwillige club van kostuumliefhebbers die genieten van hun kostuum, die  hun interesse in het kostuumgebruik uitdrukken en delen met andere

fans. De leden van het Rebellenlegioen hebben geen rechten op deze
personages en erkennen dat het een voorrecht is om deze kostuums te
dragen. Het Rebellenlegioen erkent ook dat wij in kostuum de personages  van het Star Wars universum vertegenwoordigen en als zodanig de
verantwoordelijkheid aanvaarden om zich professioneel en beschaafd te
gedragen in het openbaar. Dit Handvest dient om te definiëren wat het
Rebellenlegioen is en wat het zal zijn, en om richtlijnen vast te leggen

voor de operaties binnen deze kostuumgroep.

Onze Missie 

De missie van het rebellenlegioen is drieledig. Ten eerste bevorderen we
de kwaliteit en de verbetering van de Star Wars fan kostuums. Ten
tweede volgen we het voorbeeld van Lucasfilm Ltd. door terug te geven
aan de gemeenschap door middel van werken van liefdadigheid en
vrijwilligerswerk. Ten derde bieden we kostuumliefhebbers van de Star
Wars heldenfiguren een wereldwijde gemeenschap om te genieten van

hun gekostumeerde talenten, deze uit te drukken en te delen. Zo vatten
we de missie samen als Kostumering, Liefdadigheid en Gemeenschap.

Onze visie 

De visie van het Rebellenlegioen is om de kwaliteit van de Star Wars
kostuums van onze leden te blijven verbeteren tot die van filmkwaliteit,
om wereldwijd goodwill te kweken door werken van liefdadigheid en
vrijwilligerswerk, en om een gevoel van kameraadschap te bevorderen
onder al onze leden.

Onze waarden 

Het Rebellenlegioen waardeert elk lid, ongeacht geslacht, ras, godsdienst,  geloofsovertuiging, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit,  leeftijd of handicap. Wij waarderen de blijvende passie en aandacht voor  de filmkwaliteit die de fans in hun kostuums naar voren brengen. Tot slot  waarderen we de liefdadigheidsdoelen die Lucasfilm Ltd. heeft gesteld

door alles te geven wat we kunnen voor de gemeenschap.

———- ———- ——
Acroniemen 

ACOG                        Assistent-kapitein van de wacht

ALMO                        Assistent-legioenlidmaatschapsfunctionaris

APRO                         Assistent Public Relations Officier

BCL                           Contactpersoon voor basiscommando’s

BCO                          Basiscommandant

BMO                          Basis Lidmaatschapsfunctionaris

BXO                          Uitvoerend Functionaris van de basis

COG                          Kapitein van de wacht

CRC                          Commissie voor de herziening van het Handvest
DCO                          Detacheringscommandant

DXO                          Detachement Uitvoerend Functionaris

EST                           Oostelijke standaardtijd

FAQ                           Veel gestelde vragen

FotR                          Vriend van de Opstand

GMT                          Greenwich resterende Time

LAC                           Legioen Bestuursraad

LCJ                           Legioen Kostuumrechter

LCO                           Legioencommandant

LFL                           Lucasfilm, Ltd.

LHM                          Legioen Erelid

Legioen Webmaster

Legioen Uitvoerend Functionaris

MO                            Legioen Merchandising Officer

OCO                          Buitenpostcommandant

OMO                          Buitendienstmedewerker

OXO                          Uitvoerend functionaris voor de buitendienst  PR          Public Relations

VRAAG EN ANTWOORD Vraag en antwoord

RC                            Regionale Kapitein

RCC                          Raad van het Rebellencommando

RL                             Rebellenlegioen

SOP                          Standaard werkwijze

Artikel I: Organisatie 

Het Rebellenlegioen (RL) is een internationale organisatie die wordt
beheerd door de Legioen Commanding Officer (LCO), Legioen Executive
Officer (LXO) en Legioen Administratieve Council (LAC), maar het erkent dat  de meeste activiteiten op lokaal niveau zullen plaatsvinden. Daarom is het  Legioen van de Rebellen verdeeld in Bases en Outposts om de lokale
identiteit te bevorderen en om teamwork en kameraadschap te

stimuleren.

Dit artikel is gekoppeld aan de volgende standaardwerkwijzen (SOP’s)
SOP 1: Rebellenlegioenbases en buitenposten…

SOP 2: Rebel Legioen Detachementen…

SOP 3: Administratieve medewerkers en comités van het
rebellenlegioen…

4] SOP 4: Afwezigheden en vacatures voor gekozen of benoemde
administratieve functionarissen en functies

[5] SOP 5: Stemmen voor het beleid en de procedure van het
rebellenlegioen

 I.1. Opname van het rebellenlegioen 

 

Het Rebellenlegioen is een 501(c)(7) organisatie bij de United States
Internal Revenue Service, geregistreerd als een non-profit organisatie in
de staat Missouri. Om deze status te behouden, moet het rebellenlegioen  een jaarlijks verslag indienen bij de staat Missouri, dat eind augustus
moet worden ingediend, hetzij via een benoemd individueel RL-lid, hetzij  via een benoemd comité van RL-leden.

I.2. Rebellenlegioen Onderverdelingen 

Het Rebellenlegioen is geografisch verdeeld in Bases en Outposts en
thematisch verdeeld in Detachementen. Geen enkele Base, Outpost of
Detachement zal regels of beleid creëren die in directe tegenspraak zijn
met of de plaats innemen van het Handvest of de SOP’s van het
Rebellenlegioen. De Kapitein van de Garde (COG) houdt de huidige lijst
van Bases en Outposts bij, evenals informatie over de grenzen tussen
deze Bases en Outposts.

I.2.A. Bases 

Bases zijn de grootste geografische onderverdelingen binnen het
rebellenlegioen. De basissen omvatten grote onderscheidende regio’s, die  unieke geografie, taal, grenzen of andere onderscheidende kenmerken
herbergen (bijvoorbeeld per land, provincie, staat, of collecties daarvan)
en hebben ten minste 12 leden. Elke Base is een knooppunt van
Legioenactiviteit en bestaat uit Legioenleden die vaak samen
evenementen in die regio bijwonen. De Base Commanding Officer (BCO)
treedt op als de primaire contactpersoon voor de regio en coördineert de  activiteit en het bestuur van de Base.

Zie SOP 1 voor meer informatie over Base operations.

I.2.B. Buitenposten 

Een buitenpost is een regionaal knooppunt van Legioenactiviteit, maar
zonder voldoende leden om een basis te vormen. Het bestaat uit ten
minste 3 Legioenleden die vaak samen evenementen in die regio
bijwonen. De Outpost Commanding Officer (OCO) treedt op als de
primaire contactpersoon voor de regio en coördineert de Outpostactiviteit  en -administratie.

Zie SOP 1 voor meer informatie over Outpost Operations.

I.2.C. Buitenste rand 

Elk RL-lid dat in een gebied woont dat niet door een bestaande basis of
buitenpost wordt gedekt, is lid van de buitenste rand. Hoewel het
technisch gezien een geografische onderverdeling van het rebellenlegioen  is, heeft het buitenste gedeelte geen officieren of organisatiestructuur. De  Outerrim dient als een tijdelijke aanduiding voor leden in nieuwe regio’s

terwijl ze werken om een Outpost te vormen. De buitenste rand staat
onder toezicht van de LCO.

 I.2.D. Detachementen 

Detachementen zijn globale onderverdelingen van de RL georganiseerd
per kostuumtype (bijv. piloten, officieren, klonen, buitenaardse wezens).
Detachementen dienen als internationaal knooppunt voor middelen,
kostuumbouwondersteuning en gemeenschap om de kwaliteit en het
bewustzijn van een bepaalde kostuumcategorie te verbeteren.

Detachementen zijn ook verantwoordelijk voor het schriftelijk assisteren
van de Legioen Membership Officer (LMO), het beoordelen en het indienen
van nieuwe en herziene kostuumnormen. Voor meer informatie over dit
proces, zie SOP 9.

Nieuwe Detachementen kunnen worden gevormd wanneer er ten minste 20
RL-leden zijn met kostuums van een vergelijkbaar type die een aparte hub  voor kostuumbronnen en gemeenschap willen. Het LAC keurt de

oprichting van Detachementen goed met een meerderheid/veelheid van
stemmen.

Ook kunnen er binnen Bases/Outposts lokale subgroepen worden
gevormd.

Zie SOP 2 voor meer informatie over Detachement operaties en -vorming,
inclusief de vorming van lokale subgroepen.

I.3. Legioen Administratieve Raad (LAC) 

Het LAC bestaat uit zeven officieren. Het LAC adviseert en assisteert de
staf van de Legioencommandant en de staf van de Base/Outpost
Commando’s, en stemt over alle kwesties. De officieren van het LAC
bestaan uit de volgende personen:

[1] Legioencommandant (LCO)

Basiscommandoverbinding (BCL)

Vijf (5) vertegenwoordigers

Bovendien treden de LXO, COG en LMO op als waarnemers/adviseurs van  het LAC, maar hebben zij geen stemrecht in LAC-kwesties.

I.3.A. Verantwoordelijkheden van het LAC 

De primaire verantwoordelijkheden van het LAC zijn het adviseren van de  LCO over de zaken/zaken van het rebellenlegioen en het assisteren van de

LCO bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de procedures van  het rebellenlegioen. Hun taken omvatten het volgende:

[1] Deelnemen aan disciplinaire procedures, indien nodig, en optreden als  toetsingscommissie voor een lid dat beroep heeft aangetekend, indien dit
is toegestaan.

[2] Goedkeuring van benoemingen van administratief personeel door het
LCO en andere leden van het legioen administratieve personeel die geen
verdere bekrachtiging door de Raad van het Rebellencommando (RCC)
behoeven.

 1. Herziening en goedkeuring van de herzieningen van het
  detachementstatuut.

[4] Stel een driemaandelijkse samenvatting van de activiteiten van het
LAC op, die in een forumdraad onder “Rebel Briefing” wordt gepubliceerd, zodat de leden kunnen lezen

[5] Herziening en goedkeuring van wijzigingen in de SOP’s, waar
aangegeven.

[6] Voer andere administratieve taken uit zoals toegewezen door de LCO
De verantwoordelijkheden van het LAC worden nader beschreven in SOP
3.

I.3.B. Kwalificaties voor het LAC 

Om in aanmerking te komen voor een functie in het LAC moet een RL-lid 2  of meer jaren actief zijn en voldoen aan ten minste één van de volgende
voorafgaande ervaringscriteria:

Eén volledige ervaring in ten minste één gekwalificeerde, gekozen
legioenpositie.

[2] Minstens 10 opeenvolgende maanden in dezelfde kwalificerende
functie benoemd tot legioen.

De in aanmerking komende gekozen posities zijn als volgt:
Basiscommandant (BCO)…

Buitendienstcommandant (OCO)…

 1. Detachement commandant (DCO)…

De in aanmerking komende functies zijn als volgt:

Kapitein van de wacht…

[2] Legioenlidmaatschap officier (LMO)

[3] Legioen Public Relations Officier (LPRO)

[4] Legioen Merchandising Officer (MO)

[5] Legioen Webmaster (LW)

[6] Legioen Kostuumrechter (LCJ)

[7] Legioen Uitvoerend Officier (LXO)

[8] Uitvoerend Functionaris van de basis (BXO)

[9] Outpost Executive Officer (OXO)

10] Detachement Executive Officer (DXO)

(Opmerking: Tijd als assistent of interim-officier telt niet mee.)

Met uitzondering van de verkiezing voor de BCL-post, moet een lid dat in
de raad van bestuur van het Legioen wordt gekozen, zich terugtrekken uit  een of meer andere positie(s) van het mondiale rebellenlegioen, de
Detachement, de Basis of de Buitenpost. Bijvoorbeeld, als een BCO/OCO
wordt gekozen als een van de vijf algemene leden van het LAC, moeten zij  aftreden als commandant van hun basis/buitenpost. De BCL behoudt hun
CO-positie in hun basis of buitenpost, maar moet terugtreden uit alle
andere wereldwijde rebellenlegioen, basis, buitenpost of detachement
posities.

I.4. Rebellenlegioen Administratief personeel 

Het administratieve personeel van het Legioen bestaat uit de
stemgerechtigde leden van het LAC en hun niet-stemgerechtigde
adviseurs. De vaste administratieve functies omvatten alle functies die in
punt I.3 worden genoemd als stemgerechtigde of niet-stemgerechtigde
leden van het LAC.

Het LAC kan administratief personeel dat niet in punt I.3 is vermeld,
aanwijzen of goedkeuren om bijstand te verlenen bij de uitvoering van de  functies en activiteiten van het RL. De functies en verantwoordelijkheden
van administratief personeel worden beschreven in SOP 3. De procedures  voor het verwijderen van administratief personeel in het geval dat zij niet  in staat zijn hun taken uit te voeren vóór het einde van hun ambtstermijn,  worden beschreven in SOP 4.

I.5. Raad van het Rebellencommando 

De Rebel Command Council (RCC) bestaat uit de vijf gekozen leden van
het LAC, de LCO en de Commanding Officers van elke basis en buitenpost  van het rebellenlegioen, die optreden als vertegenwoordigers voor hun
leden en hun zorgen kenbaar maken. De LXO en COG hebben geen
stemrecht in de Raad van het Rebellenleger. Deze twee functies fungeren  echter wel als niet-stemgerechtigde waarnemers/adviseurs. De Raad van
het Rebellencommando is verantwoordelijk voor de stemming over alle
beleidslijnen en kwesties die aan de orde kunnen komen. De leden van de  Raad van Bestuur van het Legioen moeten in de discussies hun best doen  om de minderheidsstandpunten te vertegenwoordigen, zodat de
meerderheid die de Base/Outpost Commandanten vertegenwoordigen, in
evenwicht wordt gebracht.

I.6. Galactische Senaat 

Het Rebellenlegioen is een stichtend lid van de Galactische Senaat, die
zich inzet voor communicatie en goodwill tussen de grote Star
Wars kostende organisaties en voor de bescherming van hun belangen in
de grotere gemeenschap. De Galactische Senaat bestaat uit
vertegenwoordigers van door Disney/Lucasfilm Ltd. erkende
kostprijsverhogende organisaties. (LFL), inclusief het rebellenlegioen. Het  rebellenlegioen zal in de Galactische Senaat vertegenwoordigd worden
door de LCO en LXO.

Het is de inzet van het Rebellenlegioen om deel uit te maken van en te
dienen in de grotere Star Wars Costuming Community en te blijven
werken met LFL.

I.7. Regerende documenten 

Alle RL-raden, -ambtenaren en -commissies moeten opereren binnen de
grenzen van de in dit hoofdstuk beschreven bestuursdocumenten van het  rebellenlegioen.

I.7.A. Handvest van het rebellenlegioen 

Het Handvest is het belangrijkste document van het rebellenlegioen. Het
definieert de hele organisatie en de basisverrichtingen. Het RL-Charter

kan alleen worden gewijzigd, geüpdatet of veranderd door een eenvoudige  meerderheid van alle leden van het Actieve Rebellenlegioen na een
verboden voorstel en een herzieningsproces.

In geval van een conflict tussen bestuursdocumenten heeft het Handvest
van het Rebelse Legioen voorrang op alle andere documenten, met
inbegrip van SOP’s, Detachement Charters, Regels en alle andere
richtlijnen van het Rebelse Legioen.

I.7.A.I. Voorstelprocedure en stemming over 
wijzigingen/wijzigingen van het Handvest 

Dit handvest kan worden gewijzigd en geamendeerd bij meerderheid van
stemmen van het Active RL-lidmaatschap na toetsing door de Commissie
voor de herziening van het handvest (CRC). Dit herzieningsproces wordt

in detail beschreven in SOP 5.

Elk actief RL-lid kan voorstellen indienen voor wijzigingen in het Handvest  van het Rebellenlegioen. Voorstellen kunnen op elk moment van het jaar,  behalve tijdens de jaarlijkse verkiezingen, schriftelijk worden ingediend bij  de voorzitter van de CRC. Voorstellen worden dan door de voorzitter van

de CRC ter bespreking voorgelegd aan de CRC en RCC. Op basis van deze  discussie zal de CRC vervolgens het voorstel beoordelen, herzien en ofwel  verwerpen ofwel ter beoordeling en stemming voorleggen aan de leden.

Wijzigingen van het Handvest die worden voorgesteld voor de stemming
van de leden worden aangenomen met een gewone meerderheid/veelvoud  van stemmen van het Actieve RL-lidmaatschap, zonder dat er een
minimum aantal kiezers of een percentage van het totale Actieve
lidmaatschap vereist is. Amendementen die niet worden aangenomen,
mogen pas opnieuw in stemming worden gebracht als er een substantiële  wijziging in de tekst is aangebracht.

De voorstellen die bij de voorzitter van de CRC worden ingediend, moeten  de reden(en) bevatten waarom ze nodig worden geacht en/of hoe ze het
rebellenlegioen in het algemeen zullen verbeteren. Elk voorstel moet zo
goed geschreven en doordacht zijn als het voorstellende lid kan maken,

en mag geen tegenstrijdige ideeën/verklaringen bevatten. De leden zijn
verantwoordelijk voor het vragen van hulp bij het opstellen van

voorstellen door andere leden, functionarissen, eenheden of leden van de  CRC.

De CRC is niet verantwoordelijk voor het opstellen van
wijzigingsvoorstellen. Leden van de CRC mogen echter wel voorstellen
indienen in hun hoedanigheid van actieve RL-leden.

I.7.B. Standaardwerkprocedures 

Permanente operationele procedures (SOP’s) zijn aanvullende regels,
processen, procedures, richtlijnen en instructies die worden gebruikt om
RL-operaties te beheren. De SOP’s werken in harmonie met het RL-
Charter, maar zijn nog steeds ondergeschikt aan het RL-Handvest.

Elke SOP wordt bijgehouden door aangewezen RL-functionarissen,
administratief personeel en/of comités (hierna SOP-beoordelingspersoneel  genoemd). De handhaving van de SOP’s omvat wijzigingen, aanpassingen  en intrekking. Alle wijzigingen van de SOP’s moeten worden aangekondigd  op de RL-forums.

Wijzigingen, veranderingen of intrekking van de
standaardwerkvoorschriften kunnen ook worden voorgesteld door elk

 

actief lid van de RL bij zijn vertegenwoordiger van de Legionella Raad in de  RCC. De RCC bespreekt de voorgestelde wijzigingen vervolgens met het
aangewezen personeel voor de herziening van de
standaardpraktijkvoorschriften, dat de voorgestelde wijzigingen van een
standaardpraktijkvoorschrift dan zal herzien, aanvaarden/verwerpen en
opstellen. Volledig nieuwe SOP’s worden aan het LAC voorgelegd en zullen  worden vastgesteld als zij een gewone meerderheid/meerderheid van
stemmen in zowel het LAC als in eventuele aanvullende organen die in het  onderdeel SOP-onderhoud van de specifieke SOP zijn opgenomen,
goedkeuren. Een vertegenwoordiger van het personeel van de SOP-
herziening zal dan het definitieve SOP-amendement in het sub-forum van  de stemming plaatsen met een samenvatting van de implicaties van het
amendement op de procedures van het rebellenlegioen.

In geval van conflicten hebben de richtlijnen in de SOP’s voorrang op alle
andere regeldocumenten, met uitzondering van het RL-Handvest.
Conflicten tussen verschillende SOP’s moeten door het aangewezen SOP-
beoordelingspersoneel van de betrokken SOP’s worden gecorrigeerd.

I.7.C. Onthechtingscharters 

Elke Detachement zal een Detachement Charter schrijven en onderhouden
dat het lidmaatschap, de organisatie en de werking van de Detachement
regelt (zie SOP 2: Detachementen van het Rebellenlegioen).

Wijzigingen in de detacheringscontracten kunnen door alle actieve leden
van die detachering aan de Detachement Commanding Officer (DCO)
worden voorgesteld. Indien de wijzigingen door de DCO worden aanvaard,  worden zij door het LAC met een gewone meerderheid van stemmen
goedgekeurd.

In geval van een conflict hebben de richtlijnen in het Handvest van het
Rebellenlegioen en de bijbehorende SOP’s voorrang op de Detachement
Charters.

I.7.D. Andere bestuursdocumenten 

RL-raden, detachementen, basissen, buitenposten en administratieve
comités kunnen andere bestuursdocumenten en -procedures genereren

om te helpen bij en duidelijkheid te scheppen over eventuele
legioenoperaties. Deze aanvullende documenten zijn niet bindend voor het  algemene lidmaatschap en dienen slechts als leidraad.

 

 

 

 

 

Artikel II: Lidmaatschap 

Elk actief lid van het rebellenlegioen moet aan de volgende eisen voldoen:  [1] Wees een legale volwassene in hun land (niet jonger dan 18 jaar).

[2] Bezit ten minste één hoogwaardig Star Wars kostuum dat is
goedgekeurd door het rebellenlegioen (zie SOP 10:
Kostuumgoedkeuringsproces).

Het lidmaatschap van het rebellenlegioen is een voorrecht, geen recht.
Het Rebellenlegioen is een inclusieve, gelijkwaardige fanclub. Het
Rebellenlegioen discrimineert niet op basis van geslacht, ras, godsdienst,
geloof, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, leeftijd
(zolang het lid een legale volwassene is volgens de lokale wetgeving), of
handicap. Personen die jonger zijn dan 18 jaar of jonger dan de
meerderjarige leeftijd in het land waar zij wonen, wordt aangeraden het
lidmaatschap van de Galactische Academie te overwegen.

Dit artikel is gekoppeld aan de volgende SOP’s:

SOP 6: Rebellenlegioenen telling

SOP 7: Rebel Legioen Forums

SOP 8: Ereleden en Vrienden van de Opstand…

II.1. Soorten lidmaatschap 

Het lidmaatschap van het Rebellenlegioen valt in verschillende

categorieën, afhankelijk van de mate waarin een lid momenteel deelneemt  aan RL-activiteiten. Deze lidmaatschapstypes zijn als volgt:

Actieve leden

[2] Reserveleden

Gearchiveerde leden

Ereleden en vrienden van de rebellie…

II.1.A. Actief legioenlid 

Een lid van het Active Rebel Legioen neemt deel aan door RL gesponsorde
kostuumevenementen en RL online activiteiten. Elk Active-lid moet een
actueel e-mailadres op de website van het Rebel Legioen bijhouden en zijn  of haar lokale Commanding Officer of een andere aangewezen lokale
ledenvertegenwoordiger (zoals beschreven in SOP 1: Rebel Legioen Bases

en Outposts) voorzien van zijn of haar actuele contactgegevens en deze
actualiseren.

 

 

 

 

De actieve leden moeten worden meegeteld in de jaarlijkse telling die elk
jaar in januari door de plaatselijke commandant of aangewezene wordt
uitgevoerd. Indien een Actief lid de telling niet voor 1 april na de telling
heeft voltooid (zie SOP 6: Rebellenlegioenlidmaatschaptelling), worden zij  verplaatst naar een inactieve status van reserve lid en worden hun
kostuumafbeeldingen verplaatst naar de reservelijst van de leden.

II.1.A.I. Voordelen voor actieve leden 

Tot de actieve ledenvoordelen behoren het volgende:

[1] Forum gebruikersstatus

[2] Toegang tot de fora voor Legioenleden en Base/Outpost-leden.
[3] Ledenprofiel met kostuumfoto’s op de RL-website

[4] Het recht om deel te nemen aan door de LFL gesanctioneerde
evenementen…

[5] Stemprivileges voor Rebellenlegioenzaken, verkiezingen en peilingen
op de forums…

Het kopen van privileges voor de koopwaar van het rebellenlegioen…
[7] Geschiktheid om gekozen of aangewezen ambten in het
rebellenlegioen te bekleden

II.1.A.II. Vereisten voor het kostuum 

Elk Actief RL-lid moet minstens één door het Rebellenlegioen goedgekeurd  kostuum hebben. Een lid met alleen gearchiveerde kostuums zal niet meer  mogen troeperen namens het Rebel Legioen totdat aan de
upgrade/her indiening eis is voldaan op tenminste één kostuum of een
nieuw kostuum is goedgekeurd. Alle goedgekeurde kostuums zullen op het  profiel van het lid op de Rebel Legioen Forums worden weergegeven.

Als een lid een bepaald goedgekeurd kostuum niet meer bezit of
anderszins niet meer kan of wil dragen, moet hij/zij verzoeken om het te
laten verwijderen uit zijn/haar profiel in het Legioen Tech Support sub-
forum. Goedgekeurde kostuums die een lid niet meer bezit, tellen niet
mee voor het kostuumvereiste voor het lidmaatschap.

II.1.A.III. Activiteitsvereisten 

Elk lid moet voldoen aan de minimale activiteit eisen. Zodra het
lidmaatschap van Active Rebel Legioen is toegekend, moet elk lid ten
minste één gekwalificeerde activiteit per kalenderjaar uitvoeren om de

 

 

 

 

volledige lidmaatschapsrechten te behouden en als een Actief Lid te
worden beschouwd.

In aanmerking komende activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot,  het volgende:

[1] Verschijnen in een goedgekeurd Rebel Legioen kostuum of kleding op  een liefdadigheidsevenement, Lucasfilm Ltd. evenement, of een door LFL
goedgekeurd partner evenement.

[2] Deelnemen aan activiteiten van het rebellenlegioen (tafeldienst,
groepsfoto, parade, vrijwilligerswerk op een locatie) in RL-goedgekeurd
kostuum of goedgekeurde RL-kleding op een conventie. Let op: gewoon in  kostuum op een conventie komen opdagen telt niet mee als deelname aan  deze activiteit.

[3] Het bijwonen van een Rebel Legioen kostuumwerkplaats (onder
voorbehoud van lokale BCO/OCO-goedkeuring)

 1. De Base/Outpost bijstaan bij een belangrijke activiteit die door de
  lokale BCO/OCO is goedgekeurd (bijv. de Base/Outpost bijstaan bij het
  maken van grote rekwisieten of achtergronden voor evenementen).

Het feit dat je eerste kostuum in dat jaar is goedgekeurd…

De minimale activiteit eisen zullen rechtvaardig worden toegepast en er

zal rekening worden gehouden met het feit dat dit een hobby is en dat het  echte leven zich afspeelt. In bijzondere omstandigheden kan de
Base/Outpost Commanding Officer bepalen dat een lid actief is, ook al
voldoet het niet aan de bovengenoemde minimale activiteit eisen. In het
geval van de Outerrim maakt de Legioen Lidmaatschap Officer (LMO) de
definitieve vaststelling.

II.1.B. Rebellenlegioenreservaat 

RL Reserve is de status van een lid dat niet heeft kunnen voldoen aan de
minimumeisen voor een actief RL-lidmaatschap (zie SOP 6: Rebel Legioen
Member Census). Ze hebben nog steeds minstens één door het
Rebellenlegioen goedgekeurd kostuum. Dit lid kan te allen tijde
terugkeren naar de status van Actief lid, ongeacht de tijd die hij als
reserve-lid heeft doorgebracht, door middel van een van de volgende
methoden:

[1] Het indienen van ten minste een kostuum, met actuele foto’s, voor de  beoordeling en goedkeuring van het lidmaatschap.

[2] Het bijwonen van een van de bovengenoemde evenementen die
vereist zijn voor een actief lidmaatschap en het melden van hun
commandant (zie artikel II.A.iii. Vereisten voor activiteiten).

 

 

 

 

II.1.B.I. Uitkeringen aan reserveonderdelen voor leden 

Een reserve lid behoudt deze voordelen:

[1] Forum gebruikersstatus

[2] Toegang tot de fora voor Legioenleden en Base/Outpost-leden.

[3] Ledenprofiel met kostuumfoto’s op de RL-website

[4] Het recht om bepaalde door LFL gesanctioneerde evenementen bij te
wonen…

II.1.B.II. Beperkingen van de reservestatus 

Een reserve lid verliest de volgende lidmaatschapsvoorrechten:

 1. Het recht om enkele door LFL gesanctioneerde evenementen bij te
  wonen…

Stemprivileges voor het rebellenlegioen, verkiezingen en peilingen op de
forums…

Het kopen van privileges voor de koopwaar van het rebellenlegioen…

4] Geschiktheid om gekozen of aangewezen ambten in het rebellenlegioen  te bekleden

II.1.C. Gearchiveerd lid 

Een gearchiveerd lid behoudt niet langer het minimum van één Rebel
Legioen Goedgekeurd kostuum. Om terug te keren naar de Actieve of
Reserve status, moet een Gearchiveerd lid een kostuum indienen en laten  beoordelen en goedkeuren voor het lidmaatschap van het Rebel Legioen.
Een gearchiveerd lid verliest alle lidmaatschapsvoordelen van Active of
Reserve status buiten de status van Forumgebruiker.

II.1.D. Ereleden en vrienden van de rebellie 

Legioen Erelid (LHM) en Vriend van de Opstand (FotR) status kan worden  gegeven aan individuen voor waardering van prestaties in Star Wars

media of bijdrage van artistieke en literaire werk aan Star Wars media. Zij  kunnen ook eretitels nomineren ter nagedachtenis aan de gevallenen

(bijv. Star Wars acteurs, Star Wars artiesten, Star Wars schrijvers, RL-
leden, RL-aanvragers). Andere redenen voor het toekennen van het
erelidmaatschap en de status van Vrienden van de Opstand kunnen ook in  overweging worden genomen. Elk lid van het rebellenlegioen kan een
persoon nomineren voor een eretitel. Zie SOP 8 voor de eisen en

 

procedures voor het voordragen en toekennen van de LHM- en FotR-
status.

II.2. Forum Gebruikers 

Forumgebruikers hebben toegang tot en gebruik van de wereldwijde fora
van het Rebellenlegioen, waarvan delen beschikbaar zijn voor het publiek,  ongeacht de status van het lidmaatschap. Forumgebruikers kunnen RL-
leden zijn, mensen die advies willen over hoe ze een door Rebel Legioen
goedgekeurd kostuum kunnen maken en een volledig lidmaatschap

kunnen krijgen, of andere geïnteresseerde Star Wars-fans. Het
forumlidmaatschap alleen telt niet mee voor het bepalen van de tijd dat
iemand lid is van de RL. De privileges en regels van de forumgebruikers
worden beschreven in SOP 7.

II.3. Gedrag van de leden 

Alle leden van het rebellenlegioen moeten ernaar streven om de Missie,
Visie en Waardenverklaringen van dit Handvest te ondersteunen en na te
leven, hetzij op RL-evenementen, op RL-fora, op officiële RL-sociale-
mediaplatforms, of in andere openbare ruimten.

Het Legioen van de Rebellen erkent dat zijn kostuums tekens van de saga  van Star Wars vertegenwoordigen, en elk lid zou moeten die tekens op

een smakelijke en professionele manier op om het even welk ogenblik
afbeelden zij in kostuum zijn. RL-lidmaatschap en kostuumgebruik is een
voorrecht, geen recht.

Tijdens het optreden als lid van het rebellenlegioen mag geen enkel lid
opzettelijk/misleidend slechte wil veroorzaken binnen onze club of in de
Star Wars gemeenschap die de reputatie van het rebellenlegioen en de
werkrelatie met andere Lucasfilm-goedgekeurde entiteiten in gevaar kan
brengen.

Bij het vertegenwoordigen van zichzelf als leden van het rebellenlegioen
wordt van alle leden verwacht dat zij zich op een respectvolle manier
gedragen tegenover zichzelf en tegenover anderen, en dat zij
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag, zowel in het

openbaar als in privé. Dit geldt voor face-to-face ontmoetingen, tekst- of
spraakcommunicatie, online interactie op de RL-forums, Base/Outpost
forums, of op officiële RL sociaal media platforms. Kortom: wees aardig. En  we zijn hier om plezier te hebben.

Van ieder Legioenlid wordt ook verwacht dat hij/zij respect toont voor

alle gebruikers/bezoekers van de website en het forum, op een

respectvolle manier omgaat met alle meningsverschillen en zich houdt aan  het beleid en de procedures.

II.3.A. Respect voor werknemers in echte uniformen 

 

 

Elk RL-lid moet altijd respect en waardering tonen aan diegenen die echte  uniformen dragen voor onze veiligheid wanneer ze handelen in een
officiële hoedanigheid van Rebel Legioen.

II.3.B. Privacybeleid 

Het Rebellenlegioen heeft een strikt Privacybeleid. Geen enkel lid mag
persoonlijke informatie van een ander lid vragen of geven zonder
uitdrukkelijke toestemming. Voor bepaalde gebeurtenissen kan het nodig  zijn om de contactgegevens van de leden te hebben. Dit zal worden
gedaan door de BCO/OCO of een aangewezen Active RL-lid dat optreedt
als contactpersoon voor evenementen, met toestemming van de
betrokken leden.

BCO/OCO’s (of aangewezenen) kunnen de contactinformatie van de lokale  leden vragen (zie artikel II.1.A. Actief legioenlid) en informatie over de
volkstelling (zie SOP 6: Registratie van leden van het rebellenlegioen). Zij  moeten deze informatie op een veilige plaats beschermen. Geen enkele
functionaris of lid van het rebellenlegioen mag de persoonlijke informatie
van een ander lid, met inbegrip van de volledige wettelijke naam,
doorgeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van dat lid.

Sommige organisatoren van evenementen kunnen om veiligheidsredenen  contactgegevens van de deelnemende leden opvragen. In deze gevallen
kan het RL-lid dat als contactpersoon voor het evenement optreedt, de
contactgegevens van de leden delen met de uitdrukkelijke toestemming
van elk betrokken lid.

Als een lid van mening is dat een verzoek om persoonlijke informatie door  een ander RL-lid of -functionaris ongepast is, dient hij/zij contact op te
nemen met de COG voor opheldering alvorens zijn/haar informatie te
delen.

Het volledige Rebel Legioen Privacybeleid en de servicevoorwaarden voor  de forums van het Rebel Legioen zijn opgenomen in SOP 7: Rebel Legioen  Forums.

II.3.C. Toegestane compensatie 

In overeenstemming met de richtlijnen van LucasFilm, Ltd. mag geen
enkel lid zijn of haar door het Rebel Legioen goedgekeurde kostuums
gebruiken voor persoonlijk gewin, noch binnen noch buiten het Rebel
Legioen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het volgende:

[1] Betaalde verschijningen (die niet zijn goedgekeurd door Lucasfilm of
hun partners)

Foto’s verkopen met een Rebellenlegioenkostuum…

 

[3] Verkoop van koopwaar met fotografische reproducties van een lid in
Rebel Legioen kostuum (T-shirts, boodschappentassen, kalenders, etc.)

 1. Verhuur/lease van door het rebellenlegioen goedgekeurde kostuums…
  Uitzonderingen op deze regel zijn de volgende:

Uitgaven: Een lid kan door de gastheer/organisator van het evenement
worden vergoed voor out-of-pocket kosten die zijn gemaakt voor

deelname aan evenementen van het Rebel Legioen, maar deze mogen

niet hoger zijn dan hun uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot water,
gasvergoeding, snacks/maaltijden, parkpassen/toegang tot

evenementen). Dergelijke verzoeken aan evenementenorganisaties dienen  te worden gedaan via de lokale Base/Out postcommandant (of de
aangewezen persoon). Evenementorganisatoren hebben het recht om
verzoeken om compensatie te weigeren, en RL-leden moeten deze
weigering respecteren.

Niet-monetaire compensatie: Een lid kan niet-monetaire donaties
ontvangen (inclusief maar niet beperkt tot water, snacks/maaltijden,
parkpassen/toegang tot evenementen), mits deze items voor persoonlijk
gebruik zijn en niet met winstoogmerk worden verkocht.

Kostuumwedstrijden: Deelname van Rebel Legioen kostuums aan
wedstrijden is toegestaan. Leden mogen alle prijzen/prijzen die zij in deze  wedstrijden winnen, behouden.

4] Televisie en film: het rebellenlegioen erkent dat leden moeten worden
betaald voor selectief televisie- en filmwerk als gevolg van de
arbeidswetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van het productiebedrijf,  niet van het lid, om de nodige toestemmingen te verkrijgen om het
intellectuele eigendom van Star Wars te gebruiken. Lucasfilm vraagt ook
om een kennisgeving van onze leden met betrekking tot elke televisie- of
filmproductie die Star Wars-fans als gekostumeerde deelnemers zoekt.

II.3.D. Persoonlijke liefdadigheidsverkopen en -projecten 

Het Rebellenlegioen heeft niet de bevoegdheid om
liefdadigheidsfondsenwervers goed te keuren buiten de
evenementen/projecten van het Legioen om. Als een lid zijn kostuum wil
gebruiken voor een persoonlijk liefdadigheidsfondsproject (bijv. de

verkoop van kostuumfotoprints), moet hij via Lucasfilm een
akkoordverklaring aanvragen. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de  Rebel LCO.

 

 

Artikel III: Verkiezingen en stemming 

 

Het rebellenlegioen gebruikt een democratische praktijk bij de selectie van  zijn leiderschapsrollen. Hieronder volgt een beschrijving van de
verkiezings- en stemprocedures om deze functies te vervullen. De
verkiezingen voor alle gekozen functies vinden één keer per jaar plaats.
Deze verkiezingen vinden plaats in september, tenzij anders vermeld in de  specifieke functiebeschrijving in SOP 3: Administratieve staf en

commissies van het Rebellenlegioen. Deze jaarlijkse verkiezingen zijn
verplicht voor elke eenheid binnen het rebellenlegioen.

De aankondiging van de komende verkiezingen zal op de forums worden
geplaatst en een week voor de verkiezingen door de COG per massa-email  worden verstuurd.

Kandidaten mogen op geen enkele manier campagne voeren voor zichzelf.  Dit artikel is gekoppeld aan de volgende SOP:

SOP 3: Administratieve staf en commissies van het rebellenlegioen.

III.1. Verkiezingen, stemmingen en overgangen voor de jaarlijkse  verkiezingen van het rebellenlegioen 

Elk lid van het rebellenlegioen met een volledige actieve status mag
stemmen bij de jaarlijkse verkiezingen. De verkiezing begint op de tweede  maandag van september (12.01 uur) en eindigt na 7 dagen (zondag 23.59  uur).

Vraag en antwoord (Q&A) begint op de derde maandag van september
(12:01 uur). De vragenfase eindigt na 7 dagen (zondag 23.59 uur), terwijl  de antwoorden nog twee dagen mogen doorgaan (sluiting op dinsdag

23.59 uur).

De stemming begint op de vierde maandag van september (12.01 uur).
De peilingen zijn 7 dagen lang open (de volgende zondag om 23.59 uur).

Elke verkiezingsdraad loopt in de tijdzone van de persoon die de
betreffende verkiezing beheert.

Alle nominaties, vragen en antwoorden en stemmingen moeten
plaatsvinden op de wereldwijde fora van het rebellenlegioen in de
desbetreffende sub forums van de eenheden. Nominaties,
vragen/opmerkingen en stemmen voor de standpunten van de LCO en de  Regionale Raad van Bestuur zullen op het verkiezingsforum staan.

De COG houdt toezicht op alle verkiezingsprocessen en archiveert alle
verkiezingsuitslagen. Als er een ander gelijkspel is voor de LCO of een
LAC-standpunt, zal de COG een eenvoudige meerderheid/meerderheids-

stem van alle BCO/OCO’s uitvoeren om te beslissen over het standpunt in  kwestie.

 

De nieuwe administratie treedt in functie op de maandag die volgt op de
afsluiting van de verkiezingen (deze kan vallen op de laatste maandag van  september of de eerste maandag van oktober, afhankelijk van het
kalenderjaar).

Wanneer er een overdracht van bevoegdheden plaatsvindt naar nieuwe
commandopersoneel, moeten alle RL-media en -materiaal, zowel
materiaal als digitaal, worden overgedragen van het oude personeel (op
het niveau van de administratie, de basis, de buitenpost en de
detachementen) naar de overeenkomstige nieuwe
commandopersoneelsleden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot,
websites/domeinen, banners en congresmateriaal.

III.1.A. Aanvraag van een nieuw lidmaatschap tijdens de 
verkiezingen 

In de maand september, wanneer de verkiezingen worden gehouden,
zullen de kostuumaanvragen voor een nieuw lidmaatschap van het
rebellenlegioen worden herzien en beoordeeld, maar alle activering van
nieuwe lidmaatschappen zal worden uitgesteld tot na afloop van de
verkiezingen. Bestaande leden die nieuwe kostuums indienen zullen zoals  gewoonlijk worden beoordeeld, maar ze mogen niet worden toegevoegd
aan nieuwe Detachementen in de loop van september.

Elk potentieel lid dat gedurende deze periode een aanvraag indient, wordt  op de hoogte gebracht van de verplichte vertraging van de goedkeuring
van het lidmaatschap. Een potentieel lid kan contact opnemen met zijn
lokale BCO/OCO om toestemming te vragen om deel te nemen aan
evenementen in september.

In het geval van een speciale verkiezing voor een Legioen-niveau, Basis,
Buitenpost of Detachement positie, zal het beleid om geen nieuwe leden
toe te voegen aan deze Unit (of het Rebellenlegioen als geheel) van

toepassing zijn tijdens die speciale verkiezing. Alleen de huidige actieve
leden mogen stemmen.

III.1.B. Eenheidsverkiezingsonregelmatigheden 

Als een actief lid vermoedt dat een verkiezing in zijn eenheid geen eerlijke  verkiezing is (bv. technologische problemen die het stemmen

verhinderen) of in strijd is met het beleid van het rebellenlegioen (bv.
mensen die in de verkiezing stemmen en dat niet mogen), kan hij een
beroep doen op de COG. Als de COG vaststelt dat er sprake is van
verkiezingsfouten, inmenging of andere overtredingen van het beleid van
het rebellenlegioen, dan zullen zij ingrijpen om ervoor te zorgen dat de
verkiezing op een eerlijke manier verloopt.

III.2. Door andere legioenhouders gekozen functionarissen 

 

Sommige administratieve functionarissen van RL worden gekozen door
andere functionarissen van het rebellenlegioen, terwijl andere worden
benoemd en bevestigd door het LAC en/of de RCC. De procedures
hiervoor worden beschreven in SOP 3.

III.3. III.3. Verkiezingen voor de functionarissen van de eenheden   In dit hoofdstuk wordt het verkiezingsproces beschreven voor Base,
Outpost, Detachement en Lokaal Detachement subgroep Commanding

Officiers.

BCO’s, OCO’s, DCO’s en Regionaal Captains (RC’s) moeten de leden van
hun eenheid op de hoogte brengen van het feit dat er verkiezingen
plaatsvinden.

Alleen actieve leden van een eenheid mogen kandidaten voordragen voor
functionarissen van die eenheid. Alle voordrachten moeten de deelname
van ten minste één ander actief lid dan de kandidaat omvatten, tenzij de
kandidaat een vaste functionaris is. Als een kandidaat door een ander lid
wordt voorgedragen, kan hij of zij die voordracht gewoon aanvaarden.
Indien een lid zichzelf voordraagt, heeft hij/zij een ander lid nodig om de
voordracht te ondersteunen. Permanente functionarissen moeten hun
wens om een andere termijn te vragen of te weigeren om een andere
termijn te vragen (geen enkele reactie wordt als een weigering
beschouwd). Indien een vaste functionaris zichzelf voordraagt of een
voordracht aanvaardt om een andere termijn te zoeken, is er geen
secondant nodig.

Indien er vóór 12.00 uur in de tijdzone van de verkiezingsadministrateur
op de derde maandag van september geen voordrachten voor een
bepaalde functie worden gedaan, blijven de functionarissen die deze
functies bekleden, in functie.

Indien een vaste commandant van de eenheid weigert een andere termijn  te zoeken en er geen voordrachten voor die eenheid worden gedaan, moet  de vaste commandant aanvaarden of weigeren om tot commandant te
worden bevorderd. Indien de uitvoerend functionaris weigert of niet
reageert, stelt het LAC een nieuwe commandant aan of overweegt het de
eenheid op te nemen in een naburige eenheid wegens gebrek aan
leiderschap.

In geval van een gelijkspel bij een verkiezing voor een BCO/OCO/DCO zal
de Legioencommandant, een lid van de Raad van Bestuur van het Legioen  of de Kapitein van de Garde een week na de eerste verkiezing een andere
verkiezing uitvoeren. Indien er een andere staking van stemmen is voor

de positie, zal de COG een gewone meerderheid/veelheid van stemmen
van de leden van de legioen administratieve raad beheren om te beslissen
over de betrokken positie.

 

 

 

 

 

 

Artikel IV: Kostuums van het rebellenlegioen 

Het Rebellenlegioen viert het creëren, bezitten en dragen van de
kostuums van de Hero, ‘Light Side’, Rebel, Republiek, en neutrale
krachten op basis van het gelicentieerde LFL Star Wars materiaal. Om de  magie van deze personages vast te leggen, zal ons doel altijd zijn om te
streven naar de meest nauwkeurige presentatie en weergave van deze
kostuums.

 

Dit artikel is gekoppeld aan de volgende SOP’s:

1] SOP 9: Standaardrevisie-, aanmaak- en goedkeuringsproces

[2] SOP 10: Kostuumgoedkeuringsproces

IV.1. Kostuums aanvaard in het rebellenlegioen 

IV.1.A. Basisvereisten voor het kostuum  

Kwaliteits- en geschiktheidseisen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het  volgende:

1] De materialen voor het kostuum moeten er gelijkaardig uitzien als de
items in de kostuumreferenties.

[2] Materialen en vakmanschap moeten van hoge kwaliteit zijn.

[3] Een kostuum kan niet zomaar een collectie gevonden kleding zijn
(d.w.z. een badjas en een karate-uniform is geen Jedi-kostuum).

[4] Het kostuum moet van hoge kwaliteit zijn, schoon, en in goede staat
(met verwering alleen wanneer dit geschikt is voor het bronmateriaal).

Alle kostuums moeten binnen de grenzen van het fatsoen blijven.
(Fatsoen wordt gedefinieerd als zijnde zonder godslasterlijke of vulgaire
kenmerken of uitspraken en moet geschikt zijn voor jonge kinderen).

Opmerking: Sommige kostuums zijn weliswaar goedgekeurd voor het
lidmaatschap van het Legioen, maar kunnen voor bepaalde evenementen  ongeschikt worden geacht. De lokale commandomedewerkers of de
evenementencoördinator behoudt zich het recht voor om dit oordeel te
vellen als dat nodig is.

IV.1.B. Kostuum Subsidiabiliteit  

 

Rebel Legioen kostuums moeten gebaseerd zijn op een officiële Star Wars  bron die is gemaakt, geproduceerd, gedistribueerd of gelicentieerd door
LFL/Disney. Dit omvat alle canon, legendes en andere officiële Expanded
Universum media. Geschikte gelicentieerde bronnen voor Rebel Legioen
kostuumreferenties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 

 

Films…

Strips.

Foto’s uit boeken…

Spelletjes…

Televisieprogramma’s

IV.1.B.I. Referenties 

Om een kostuum in het Rebellenlegioen te kunnen goedkeuren, moet het  de volgende visuele referenties hebben:

Twee of meer beelden die gezamenlijk de voor- en achterkant van het
kostuum van kop tot teen tonen of een 360-graden kop tot teen draaiing
van het personage.

2] Extra beelden worden aanbevolen om details van het kostuum te
tonen.

[3] Het bronmateriaal moet afkomstig zijn van alle bronnen onder licentie  van LFL/Disney.

[4] Extra kostuumdetails kunnen afkomstig zijn van een gedetailleerde
beschrijving op basis van tekst, maar moeten een visuele verwijzing
bevatten om in aanmerking te komen voor goedkeuring door het
rebellenlegioen. Kostuums die alleen gebaseerd zijn op
tekstbeschrijvingen kunnen niet worden goedgekeurd.

De Legioen lidmaatschap Officer (LMO) heeft het laatste woord over de
goedkeuring en opname van kostuums.

IV.2.B.II. Videospellen 

Voor video games kostuums, speler gegenereerde / bewerkte kostuums
voor game karakters (die zijn aanpasbaar) komen niet in aanmerking voor  het lidmaatschap van Rebel Legioen.

IV.2.C. Kostuums met een algemeen karakter  

 

Het rebellenlegioen accepteert generieke kostuums. Generieke kostuums
zijn kostuumtypes die voorkomen in het Star Wars universum, die iconisch  zijn en kostuumcomponenten of uniformen bevatten die gemakkelijk
herkenbaar zijn als behorend tot dat karaktertype. Kostuums die enige
variabiliteit toelaten omvatten (maar zijn niet beperkt tot): Jedi,
geüniformeerde piloten, geüniformeerde soldaten, Wookiees.

Voor deze kostuums zijn er vereiste componenten die algemeen gezien
worden bij elk karakter van dat type, optionele componenten die slechts
op enkele karakters van dat type te zien zijn, en ruimte voor variatie
(bijv. haarkleur en stijl).

IV.2. Kostuumnormen 

Kostuumnormen zijn opgenomen in de Kostuumnormen Master List. Ze

zijn bedoeld om te worden gebruikt als een gids voor het bouwen van

Rebel Legioen goedgekeurde kostuums, en worden gebruikt door Legioen
Costume Judges (LCJ’s) als uitgangspunt voor het beoordelen van een
kostuum voor het lidmaatschap van het Rebel Legioen. De

Kostuumnormen van het Rebel Legioen zijn niet bedoeld als een all-
inclusieve lijst van onderdelen en/of een volledig gedetailleerde

beschrijving van de kostuumonderdelen die nodig zijn voor het
lidmaatschap van het Rebel Legioen. Naast het gebruik van de
kostuumnormen als uitgangspunt voor het beoordelen van kostuums,
worden kostuums ook beoordeeld door ze te vergelijken met het
bronmateriaal (referentiebeelden van de kostuums die in de kostuums van  het Star Wars universum te zien zijn).

Zie SOP 9 voor meer details over de ontwikkeling en herziening van de
kostuumnormen.

IV.2.C.I. Kostuum Toelaatbaarheid zonder Kostuumnormen 

Een kostuum kan zonder kostuumnormen worden goedgekeurd, zolang

het aan alle bovengenoemde subsidiabiliteitscriteria voldoet. Wanneer een  aanvrager een dergelijk kostuum indient, moet het links bevatten naar
referentiebeelden om de LCJ’s te helpen bij de jurering.

IV.2.C.2.Vrijstelling voor medische hulpmiddelen 

Hoewel leden en sollicitanten geen niet-Star Wars items mogen dragen ter  goedkeuring van foto’s of bij officiële Kostuum Evenementen, zijn

medische en hulpmiddelen altijd toegestaan (inclusief brillen, looprekken,  bretels, rolstoelen, wandelstokken, etc.).

IV.3. Aanvraag voor goedkeuring van het kostuum  

Leden die een kostuum willen laten goedkeuren voor Rebel Legioen
Kostuumevenementen (zie artikel V: Kostuumevenementen), moeten

 

foto’s van hun kostuum ter goedkeuring aan LCJ’s voorleggen. Elk
kostuum dat bij het Rebel Legioen wordt ingediend voor lidmaatschap
wordt beoordeeld door de LCJ(s) voor elke respectievelijke
kostuumcategorie aan de hand van de Costume Standards Master List.

LCJ’s kunnen hun eigen kostuum of kostuums niet beoordelen voor
goedkeuring. Een andere LCJ uit die kostuumcategorie moet het resultaat  beoordelen en vervolgens aan de LMO meedelen. Als een LCJ de enige is
in die categorie, dan zal de LMO dat beoordelen.

Als er nog een vraag is met betrekking tot de indiening van een kostuum  door een aanvrager, heeft de VLO de definitieve goedkeuring (zie SOP 10:  Kostuumerkenningsproces).

IV.3.A. Vereisten voor de toepassing van het kostuum  

Personen die kostuums ter goedkeuring voorleggen, moeten voldoen aan  alle vereisten voor het RL-lidmaatschap. Voor een eerste aanvrager die
geen lid is van RL, stelt de goedkeuring van het kostuum een Actief
lidmaatschap vast. Kostuumkeuringen voor een Active RL-lid dat al
minstens één goedgekeurd RL-kostuum heeft, hebben geen invloed op de  lidmaatschapsstatus van die persoon.

Elk kostuum dat ter goedkeuring wordt ingediend voor gebruik op RL-
evenementen moet eigendom zijn van de aanvrager en mag niet worden
gehuurd, geleend of gedeeld met een ander lid.

———- ———- ——

Artikel V: Kostuum Evenementen 

De leden van het Rebellenlegioen nemen deel aan een grote
verscheidenheid aan evenementen en locaties over de hele wereld.
Daarom moeten de evenementen van het Rebel Legioen zich houden aan  een aantal normen voor kostuumevenementen en een gedragscode. Ons
doel zal altijd de accurate presentatie en weergave van de personages uit  de Star Wars Saga zijn. Het Rebel Legioen erkent verder dat deze hobby
ook voor het plezier en de creativiteit is. Daarom houdt het
Rebellenlegioen rekening met de creatieve aanpassing van kostuums
binnen de grenzen van het fatsoen, ter discretie van de lokale Base of
Outpost Commanding Officer (BCO/OCO).

De evenementen van het Rebellenlegioen, met leden in kostuum, die het
Rebellenlegioen vertegenwoordigen, dienen zich te houden aan de
onderstaande normen.

Dit artikel is momenteel niet gekoppeld aan SOP’s.
V.1. Officiële Rebellenlegioen Gebeurtenissen 

 

Een officieel Rebel Legioen evenement wordt gedefinieerd als een officieel  gesanctioneerde bijeenkomst of verschijning van een of meer RL leden
met een specifiek doel. Voorbeelden hiervan zijn, maar zijn niet beperkt
tot, het volgende:

1] Disney/Lucasfilm Ltd. promotionele en georganiseerde evenementen…  Star Wars-beroemdheden begeleiden…

Officiële parades

Liefdadigheidsverschijningen

[5] Ziekenhuisbezoeken

[6] Fondsenwerving en bewustmaking

RL-promotie

[8] Conventies met een officiële RL-aanwezigheid (bijv. rekruteringstafel,  panel, meeting up)

Er kunnen drie soorten officiële Rebel Legioen evenementen zijn: high
profile, medium profile en low profile.

Alle beslissingen met betrekking tot de soorten kostuums voor
evenementen worden genomen door de evenementencoördinator, de
evenementfunctionaris en de raad van bestuur van het Legioen (LAC).

Alleen leden met goedgekeurde kostuums mogen officiële evenementen in  kostuum bijwonen, behalve ten behoeve van een liefdadigheidsinstelling
zoals hieronder vermeld. Een BCO/OCO kan speciale toestemming geven
voor een nieuw lid met een hangende aanvraag om een officieel
evenement in kostuum met een laag of middelhoog profiel bij te wonen.
Niet-leden mogen ook evenementen buiten het kostuum bijwonen als
af handelaar, dit ter beoordeling van de BCO/OCO.

V.1.A. Terminologie van het evenement 
Evenementvertegenwoordiger/Coördinator: De persoon die een
organisatie, bedrijf of congres vertegenwoordigt waarmee het
rebellenlegioen voor een evenement werkt. Deze persoon heeft de
hoogste autoriteit op een evenement.

Evenementofficier: Het lid van het Rebellenlegioen dat verantwoordelijk is  voor de betrokkenheid van het Rebellenlegioen bij een bepaald
evenement. De Event Officer kan de BCO/OCO, BXO/OXO, RC, of elk lid
van de basis/outpost zijn die de BCO/OCO voor een bepaald evenement
heeft goedgekeurd.

 

De werkvloer: De tafel- en vloeroppervlakte die door de locatie is
toegewezen voor de promotie van het rebellenlegioen, de LFL, de
organisatie, het bedrijf of de conventie. Het Rebel Legioen krijgt ruimte op

vele evenementen waar andere leveranciers en exposanten moeten
betalen. In ruil voor deze donatie van ruimte presenteren we de illusie van  de Star Wars-figuren aan het grote publiek om niet alleen onze groep,
maar ook het evenement zelf te helpen promoten.

4] In dienst: Dit is wanneer een lid in kostuum is en “op de vloer werkt”
tijdens de werkuren van het evenement of congres. Alle kostuumstukken
moeten blijven zitten en de voorstelling van het personage moet intact
blijven, tenzij er een gezondheids- of veiligheidskwestie is waarbij een

helm of masker onmiddellijk moet worden verwijderd. Leden die achter

een informatietafel werken, mogen maskers, helmen of andere
communicatiebarrières verwijderen om de vragen van de gasten te
beantwoorden. Maskers of helmen mogen ook worden verwijderd voor een  groepsfoto, indien de evenementfunctionaris daartoe opdracht geeft.

5] Buiten dienst: Dit is wanneer een lid de “werkvloer” heeft verlaten voor  neutrale ruimtes op het evenement zodat hij kan rusten, zijn kostuum kan  repareren, een gesprek kan voeren, kan winkelen in de verkoopruimtes,

een presentatie kan bijwonen, enz. Kostuums kunnen delen van hun
kostuum of het hele kostuum verwijderen terwijl ze “buiten dienst” zijn.

Handlers: Ook wel ruziemakers, schildknapen, assistenten, spotters,
supporters, etc. genoemd, dit zijn mensen in kostuum (maar bij voorkeur  met een legioenhemd, hoed of badge) die de leden helpen tijdens een
evenement. Ze helpen de leden de visuele en bewegingsbeperkingen van
hun kostuums te overwinnen. Ze beschermen de veiligheid, gezondheid en  het comfort van de klanten terwijl de leden “in dienst zijn”. Ze helpen ook  de instructies van de coördinator van het evenement en de RL-
evenementmedewerker te communiceren. Handlers hoeven geen actieve
leden van het rebellenlegioen te zijn, maar moeten zich houden aan alle

RL-beleid en regels terwijl ze helpen op het evenement.

V.1.B. High Profile Events 

Dit is een officieel Rebel Legioen evenement dat meestal wordt
georganiseerd / gesponsord voor de promotie van een Lucasfilm Ltd., of
LFL goedgekeurde partner. Een kostuum uit de films of tv-serie is meestal  vereist, tenzij anders gevraagd.

V.1.C. Evenementen met een gemiddeld profiel 

Dit is een officieel Rebel Legioen evenement waar Lucasfilm Ltd. niet bij
betrokken is en is voor RL-promotie, gemeenschapssteun of liefdadigheid.  Beperkingen op de soorten kostuums die toegestaan zijn om deze
evenementen te organiseren, kunnen door de organisatoren van het
evenement worden opgelegd.

 

V.1.D. Low Profile Events 

Dit is een officieel Rebel Legioen evenement voor RL-promotie met als
doel plezier en vermaak. Het gebruik van alle door Rebel Legioen
goedgekeurde kostuums is toegestaan. Dit kan ook kostuums zijn die
eerder zijn goedgekeurd met een “informele” status.

V.1.E. Vereisten inzake het gezichtskarakter van het kostuum voor  hoge en middelhoge profielgebeurtenissen 

Voor opvallende gebeurtenissen en sommige gebeurtenissen met een
gemiddeld profiel zou er slechts één persoon tegelijk een gezichtskarakter  moeten kunnen afbeelden. Naar goeddunken van het lokale
eenheidscommando en de evenementencoördinator kunnen twee of meer  personen die hetzelfde personage in beeld brengen op een evenement
worden toegelaten, maar ze mogen nooit samen verschijnen. In dit geval
wordt het lokale commando ook vrijgelaten om te bepalen of het om
dezelfde of om verschillende versies van het gezichtskarakter gaat. Het
LAC behoudt zich het recht voor om het lokale commando over te nemen
op het gebied van aantallen en soorten gezichten.

V.1.F. Kostuumgoedkeuringscommissie voor evenementen met 
een hoog profiel 

Indien nodig kan een kostuumkeuringscommissie worden ingesteld voor
alle belangrijke evenementen. Het bestuur zal bestaan uit de BCO/OCO
van de ontvangende Base/Outpost of Event Officer, de Event Coördinator
en de Legioen Lidmaatschap Officer (LMO). Een lid van het LAC kan elk van
de leden van de goedkeuringscommissie vervangen.

Op specifiek verzoek van LFL kunnen vertegenwoordigers van LFL in
plaats daarvan deze rol vervullen.

V.1.G. Uitleenkostuums voor alle officiële evenementen 

Een lid mag zijn of haar door het rebellenlegioen goedgekeurde kostuum
of kostuums onder bepaalde voorwaarden uitlenen. Voor deze uitlening
gelden de volgende beperkingen:

1] Voor High Profile evenementen mag een lid van het Rebellenlegioen

zijn kostuums niet uitlenen aan een niet-lid. Alle High Profile evenementen  zijn alleen voor gewone leden met goedgekeurde kostuums.

2] Voor evenementen met een gemiddeld en laag profiel mag een lid
goedgekeurde kostuums van het Rebellenlegioen uitlenen aan een
volwaardig lid of een niet-lid, met de goedkeuring van de
evenementfunctionaris van het Rebellenlegioen en de gastheer van de
Base/Outpost CO. Uitlenen is alleen toegestaan voor evenementen waar
extra klanten nodig zijn ten behoeve van een goed doel of een

 

 

 

 

gemeenschapsorganisatie en nadat alles in het werk is gesteld om
voldoende volwaardige leden te krijgen om deel te nemen. Een volwaardig  lid heeft de voorkeur boven een niet-lid in een geleend kostuum. Elk lid of  niet-lid in een geleend kostuum moet nog steeds voldoen aan alle

vereisten van het Rebellenlegioen voor dat specifieke kostuum. Het
volwaardig lid neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gedrag en
de handelingen van een niet-lid in zijn of haar geleende kostuum tijdens
het evenement. Voorafgaand aan het evenement worden alle leden en
eventuele toegestane niet-leden die hen vergezellen op de hoogte

gebracht van de regels/beleidslijnen van het Rebel Legioen.

[3] In bepaalde omstandigheden kan een lid sommige delen van een
kostuum lenen om zijn kostuum te upgraden voor een evenement. Het lid  moet minstens één week voor het evenement de goedkeuring van zijn
BCO/OCO en de organisator van het evenement vragen voor een
vrijstelling.

V.2. Onofficiële Rebellenlegioen Gebeurtenissen 

Een onofficieel Rebel Legioen evenement wordt gedefinieerd als een
bijeenkomst van twee of meer leden voor kameraadschap en plezier.
Voorbeelden hiervan zijn, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:
publieke/private partijen, conventies, parades, of overal waar het
Rebellenlegioen niet officieel de club vertegenwoordigt.

Een ontspannen gedragscode voor de leden is geschikt voor alle niet-
officiële evenementen.

Kostuums die eerder zijn goedgekeurd met een “informele” (stopgezette)  status kunnen worden toegestaan.

Kinderen kunnen welkom zijn op deze niet-officiële evenementen, maar
vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun ouder/voogd.

De standaard voor elk publiek optreden van het Rebel Legioen is het
gebruik van door het Rebel Legioen goedgekeurde kostuums; de
gedragscode van de club is echter nog steeds van toepassing. De
uiteindelijke beslissing voor gekostumeerde evenementen wordt
overgelaten aan de Raad van Bestuur van het Legioen, de
evenementencoördinator of de evenementfunctionaris.

V.3. Rebellenlegioen Familieleden op Evenementen 

In alle gevallen waarin leden hun kinderen mogen meenemen, zijn de
handelingen en de veiligheid van die kinderen uitsluitend de
verantwoordelijkheid van het lid dat hun ouder/voogd is/zijn. Het
Rebellenlegioen claimt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid of
handelingen van minderjarigen. Het toestaan van het meenemen van
kinderen door leden is ter beoordeling van de

 

 

 

 

eventvertegenwoordiger/coördinator en de evenementfunctionaris.
Minderjarigen (en hun ouder/voogd) die een evenement bijwonen als lid
van een partnerclub (bijv. Galactic Academy, Saber Guild) moeten zich
houden aan de gedragscode van hun organisatie.

Het Rebel Legioen is zich bewust van de gezondheid en veiligheid van

kleine kinderen en huisdieren. RL-leden mogen niet vragen om kinderen of  huisdieren vast te houden. Als een lid echter door een ouder of
diereneigenaar wordt gevraagd om een kind of dier vast te houden voor
een foto, kunnen zij daarmee instemmen, maar moeten zij dit wel
zorgvuldig doen.

———- ———- ——

Artikel VI: Public Relations, Merchandising en ondersteuning van 
het rebellenlegioen 

Het Rebellenlegioen erkent dat onze organisatie promotie en donaties op
een bepaald niveau nodig heeft om de groei te ondersteunen en de club in  stand te houden. The Rebel Legioen is een non-profit club gebaseerd op het  auteursrechtelijk eigendom van Lucasfilm Ltd./Disney en heeft als
organisatie geen wettelijke rechten om te profiteren van donaties of de
verkoop van goederen die gebruik maken van het intellectuele eigendom
van Lucasfilm Limited of haar filialen.

Dit artikel is gekoppeld aan de volgende SOP’s:

1] SOP 11: Public Relations en Merchandising Materiaal Requirements and  Oversight

VI.1. Merchandising en Public Relations materiaal Oversight 

Alle merchandise, public relations (PR) materiaal en promotiemateriaal dat  wordt gemaakt voor het gebruik van de leden van het Rebellenlegioen om  de club te promoten, zal voldoen aan de normen zoals gedefinieerd in

SOP: Merchandising en Public Relations materiaal Requirements and
Oversight, zoals beschreven in de huidige Rebel Legioen Style Guide die in
het Rebel Briefing forum is geplaatst, en zoals die in de Merchandising 
forums is geplaatst door de volgende functionarissen:

[1] Legioencommandant (LCO)

[2] Legioen Uitvoerend Officier (LXO)

[3] Leden van de raad van bestuur van het legioen (LAC)
[4] Legioen Merchandising Officer (MO)

[5] Legioen Public Relations Officier (LPRO)

 

 

 

 

VI.2. Public Relations Materiaal 

Public Relations (PR) materiaal wordt gedefinieerd als elk item, of het nu
gedrukt, geconstrueerd of digitaal is, dat wordt gebruikt om het
rebellenlegioen, RL-eenheden of als giveaways te promoten of te
adverteren.

VI.3. Merchandise 

Koopwaar wordt gedefinieerd als elk artikel dat aan een persoon wordt
verkocht voor persoonlijk gebruik of voor het verzamelen van goederen.

VI.3.A. Vereisten en regels voor merchandising 

Clubartikelen kunnen alleen worden verkocht aan daartoe aangewezen
personen. Merchandise en Pr-materiaal (gratis aan het publiek gegeven)
kan niet worden verkocht, of verhandeld/gegeven met het oog op
wederverkoop aan anderen, met uitzondering van het opnemen van
artikelen in door RL goedgekeurde liefdadigheidsverlotingen.

Tot de aangewezen personen behoren:

[1] Actieve Rebellenlegioenleden (en hun huishouden)

Actieve 501e legioenleden.

Lucasfilmmedewerkers

VI.3.A.I. Gezamenlijke Club Merchandise 

Het Rebel Legioen staat de mogelijkheid toe van joint runs voor speciale
evenementen met collega Lucasfilm goedgekeurde kostuumgroepen, op
voorwaarde dat de senior commandopersoneel van de clubs akkoord gaan  en de run zich houdt aan de Rebel Legioen Merchandising en Public
Relations materialen Standards. De deelname van het rebellenlegioen

vereist de goedkeuring van het LAC.

VI.3.A.II. Verkoop 

Clubartikelen kunnen alleen worden verkocht voor de kosten van

productie en verzending van de artikelen. Verzendkosten zijn inclusief
verzendkosten, kosten voor verpakkingsmateriaal (als er speciale
enveloppen/materialen nodig zijn), en PayPal-betalingsverwerkingskosten.  Er kan geen winst worden gemaakt uit de reguliere verkoop.

Club Merchandise is verplicht om uitsluitend te worden verkocht binnen

het belangrijkste Rebel Legioen Merchandise forum. Links naar
verkoop artikelen kunnen worden gepost op off-site RL Unit forums, maar

 

moeten een disclaimer bevatten dat deze verkopen alleen bestemd zijn
voor volwaardige leden en andere aangewezen personen.

VI.3.A.II.a. Rentedraden 

Sommige verkoopleiders kunnen ervoor kiezen om een interesse-raad te
creëren om te bepalen of er genoeg mensen zijn om een bepaald stuk van  de koopwaar te doen en de prijzen te bepalen voor het openen van een
verkoop-raad. Leden die interesse tonen in het kopen van goederen in een  interessante thread voor de start van de merchandise run moeten ofwel

die goederen kopen ofwel de verkoopleider vertellen dat ze dit niet meer
kunnen doen als de verkoop thread geopend is.

Elk lid dat interesse in goederen plaatst, moet alles in het werk stellen om  de betaling voor het einde van de verkoop af te ronden, tenzij hij of zij

van tevoren heeft aangegeven dat hij of zij andere afspraken wil maken
met degene die de verkoop uitvoert. Of in het slechtste geval, als het lid
de aankoop volledig annuleert, moeten ze dat aan de verkoopleider
meedelen.

Merk op dat een RL-lid niet verplicht is om aankopen te doen waarvoor hij  interesse toont, maar hij moet wel zijn wens kenbaar maken om: a) de
hoeveelheid te wijzigen, b) een te late betaling te doen, of c) de bestelling  volledig te annuleren. Dit zal ervoor zorgen dat de juiste prijs wordt
geplaatst in de rente- of verkoopdraad voor leden die een aankoop doen.

VI.3.A.III. Prototypes 

Verkeerde pre-productie prototypes kunnen niet worden verkocht. Ze
kunnen bij het lid blijven dat de verkoop organiseert, naar het MO worden  gestuurd om in het archief van het Rebellenlegioen te worden bewaard, of  aan Lucasfilm worden gegeven.

Correcte pre-productie prototypes kunnen worden verkocht (volgens alle
merchandise regels), of naar het MO worden gestuurd om in het Rebel
Legioen archief te worden bewaard, of aan Lucasfilm worden gegeven.

VI.3.A.IV. Koopwaar als geschenken en prijzen 

Er kunnen goederen worden geschonken aan de ereleden van het legioen,  de evenementencoördinators/vertegenwoordigers en de
liefdadigheidsinstellingen/communautaire organisaties waarmee het legioen  van de rebellen samenwerkt.

Het opnemen van Legioengoederen in
geschenkmanden/loterijen/evenementprijzen moet voorafgaand aan het
evenement door de MO worden goedgekeurd.

 

Artikelen die weggegeven moeten worden voor promotionele doeleinden
moeten nog steeds voldoen aan alle merchandise regels die in dit artikel
zijn vermeld, en Rebel Legioen Stijlgids die eerder in dit artikel is gelinkt.

De aanduiding “PR/Giveaway Item” moet echter tijdens de verkoop
bekend worden gemaakt, zodat de leden weten dat ze vrij zijn om deze
artikelen aan het publiek te geven.

VI.3.B. Archief van goederen en Pr-materiaal 

Een archief van merchandise en Pr-materiaal wordt onderhouden door de  LPRO en de MO, om kopieën te bewaren van alle geproduceerde
merchandise, logo’s of afbeeldingen die gebruikt worden in Pr-materiaal,
en kopieën van alle folders, banners, kaarten, etc. die gebruikt worden om  het rebellenlegioen te promoten in reclame of publiciteit.

Dit archief is toegankelijk voor de Legioen Webmaster (LW), het LAC, de
MO, voor individuele Base/Outpost/Detachement Public Relations Officers
en voor de LPRO en hun team.

VI.2. Rebellenlegioen Donaties en Fondsenwerving 
VI.2.A. Fondsenwerving voor de uitgaven van de 
Rebellenlegioenclub 

In de loop der jaren is het grootste deel van de financiering van het
rebellenlegioen afkomstig van de verschillende teams van het Legioen, de  Basis en de Outpost Command Staf. Naarmate ons lidmaatschap groter
wordt, kunnen de kosten voor webruimte, merchandise, promoties, enz.
niet meer alleen door het Commandopersoneel worden gedragen.

De koopwaar van de club kan worden gebruikt om geld in te zamelen voor  vooraf goedgekeurde fondsenwervingsprojecten ter ondersteuning van de  uitgaven van RL. Deze uitgaven omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het  volgende:

[1] Website hosting kosten

[2] Erelidmaatschap materiële kosten

[3] Rebel lidmaatschapsprijs uitgaven

4] PR-materiaalkosten

[5] Koopwaar voor Lucasfilm medewerkers en het Rebellenlegioen archief  [6] Verzendkosten voor het bovenstaande

 

Alle activa van het Rebellenlegioen, Outpost, Basis of Detachement, die
betaald werden voor het gebruik van fondsen van het Rebellenlegioen,
Outpost, Basis of Detachement, zijn het eigendom van die Unit.

Er is een PayPal-account opgezet op www.paypal.me/therebellegion om
donaties aan het Rebel Legioen te verzamelen met als enig doel de kosten  te betalen die verband houden met de uitgaven van het Rebel Legioen,
Outpost, Base of Detachement. Deze rekening wordt gecontroleerd door de  LCO, het LAC en de MO, dus niemand heeft alleen toegang.

Gedoneerd geld voor Rebel Legioen, Outpost, Basis, of Detachement
uitgaven kunnen alleen afkomstig zijn van vrijwillige interne inkomsten
verhogen binnen het lidmaatschap van de Rebel Legioen.

Donaties van het grote publiek of van externe bedrijven mogen geen
steun verlenen aan operaties, promoties of steun van het rebellenlegioen
of van een rebellenlegioeneenheid.

Leden die bijdragen aan Legioen Level Fundraising Drives, krijgen een klein  logo in hun avatargebied in de forums.

VI.2.B. Fondsenwerving voor goede doelen 

Clubartikelen kunnen worden gebruikt om geld in te zamelen voor vooraf
goedgekeurde doeleinden. Deze doeleinden kunnen bestaan uit
fondsenwerving voor het goede doel of het werven van fondsen ter
compensatie van operationele kosten. Base, Outpost en Detachementen
zijn echter beperkt tot twee (2) fondsenwervingsprojecten per
kalenderjaar.

Voor het starten van een fondsenwervingsproject is de goedkeuring van
het LAC vereist. Ook moet tijdens het project een volledige boekhouding
worden bijgehouden. Om goedkeuring te vragen, moet een voorstel

worden ingediend bij het LAC waarin het volgende wordt beschreven:
Wat wordt voorgesteld om te verkopen…

De voorgestelde toeslag

[3] De voorgestelde verkoopperiode

4] Een indicatie van de wijze waarop de ingezamelde middelen zullen
worden gebruikt.

Naast het normale verkoopproces moeten de leden die artikelen kopen, op  de hoogte worden gebracht van de reden van de verkoop van de
fondsenwerving en waar het geld naartoe wordt gestuurd.

 

Na afloop van het project moeten alle financiële gegevens met betrekking  tot het project bij het LAC worden ingediend. Het LAC en de MO hebben
ook het recht om updates van het project te vragen en het project op elk  moment te beëindigen.

100% van de opbrengst van de verkoop buiten de productie van de
goederen en de verzendingskosten moet voor het einde van het
kalenderjaar naar de erkende liefdadigheidsinstelling gaan. Als dit niet
meer mogelijk is, moet het geld worden terugbetaald aan de leden die
tijdens de verkoop goederen hebben gekocht of aan een goed doel naar
keuze van het LAC worden gedoneerd.

 

 

 

Artikel VII: Wangedrag, reacties op wangedrag en disciplinaire 
maatregelen 

Het Rebellenlegioen erkent dat deze organisatie strikt vrijwillig en voor de  lol is, maar erkent ook de noodzaak van regels en voorschriften om de
orde te handhaven ten behoeve van alle leden. Dit artikel schetst soorten  geschillen en wangedrag, de processen voor het oplossen van geschillen
en wangedrag, en de bijbehorende disciplinaire maatregelen.

Dit artikel verwijst naar SOP 7: Rebel Legioen Forums.

VII.1. Definities 

Lid met een goede reputatie: een actief lid dat momenteel geen
disciplinaire maatregelen treft.

Klein vergrijp: Overtredingen die slechts kleine problemen hebben
veroorzaakt voor andere leden, de activiteiten van de club, de reputatie
van de club of de liefdadigheids-/gemeenschapspartners.

Grote overtreding: Overtredingen die grote schade hebben veroorzaakt
voor andere leden, clubactiviteiten, clubreputatie, Lucasfilm of Disney, of  liefdadigheids-/gemeenschapspartners.

VII.1.A. Soorten tuchtmaatregelen 

Elk lid dat de gedragsregels van de SOP overtreedt of de principes van dit  Handvest schendt, kan worden onderworpen aan disciplinaire
maatregelen. Alle disciplinaire maatregelen die nodig zijn zullen worden
uitgevoerd in het belang van alle leden van het rebellenlegioen, de Star
Wars franchise, het grote publiek, en voor de grotere Star Wars
gemeenschap.

Wangedrag kan variëren in ernst, maar elke vorm van wangedrag en/of
wangedrag kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Het Rebellenlegioen

 

neemt drie verschillende niveaus van disciplinaire maatregelen voor
schending van het Handvest van het Rebellenlegioen in acht: Proeftijd,
schorsing en verwijdering.

VII.1.A.I. Probatie 

De activiteiten van dit lid worden tijdens de duur van hun disciplinaire
maatregel zwaar bewaakt door hun basis- of buitenpostcommandant
(BCO/OCO) en/of de kapitein van de wacht (COG). Dit lid mag niet
deelnemen aan Legioen- of Base/Outpost-verkiezingen of -peilingen en
moet toestemming vragen aan de BCO/OCO en/of de
Evenementencoördinator om deel te nemen aan evenementen. Dit lid mag  geen Rebel Legioen Merchandise kopen. Indien het lid een Officier of
vrijwilligers in een Comité van het Rebellenlegioen is, zal tijdens de
veroordeling worden bepaald of zij uit hun functie(s) moeten worden
verwijderd. Indien zij op dit moment de verkoopleider zijn voor een
merchandise run, zal worden bepaald of zij deze merchandise run al dan
niet mogen voortzetten.

Indien dit lid schuldig wordt bevonden aan een andere schending van het
Handvest van het Rebellenlegioen tijdens zijn proeftijd, zal zijn account
worden geschorst voor een periode die wordt bepaald door het
toezichthoudende tribunaal onder toezicht van de COG.

VII.1.A.II. Schorsing 

Dit lid is geschorst van alle activiteiten van het rebellenlegioen voor de
duur van hun straf. Zij zijn niet toegestaan enige activiteit binnen de
Rebel Legioen forums of off-site Unit forums. Het is niet toegestaan om
deel te nemen aan evenementen georganiseerd door of als
vertegenwoordiger van het Rebel Legioen. Zij mogen geen RL
Merchandise kopen.

Zij moeten de verantwoordelijkheid voor de lopende goederenstromen
overdragen aan de Unit of Legioen Merchandising Officer (MO).

Indien wordt vastgesteld dat een geschorst lid de voorwaarden van zijn
schorsing schendt, kan zijn schorsing worden verlengd of kan het lid uit
het rebellenlegioen worden gezet. Indien het lid een Officier of vrijwilligers

in een Comité van het Rebellenlegioen is, zullen zij uit deze posten worden  verwijderd.

VII.1.A.II.a. Tijdelijke schorsing 

Onder verzachtende omstandigheden kan de Legioencommandant (LCO)
een lid dat geacht wordt onherstelbare schade te veroorzaken aan het
rebellenlegioen tijdelijk schorsen. De tijdelijke schorsing is beperkt tot 30
dagen, of de voltooiing van een disciplinaire hoorzitting. Binnen 14 dagen  na het begin van de schorsing moet de Raad van Bestuur van het Legioen

 

 

 

 

(LAC) het bewijsmateriaal herzien en een proces beginnen met de
beslissing of het lid al dan niet lid zal blijven, de schorsing zal voortzetten,  de schorsing zal opheffen, of in extreme situaties uit het rebellenlegioen

zal worden verwijderd.

VII.1.A.III. Uitzetting 

Deze persoon is geen lid meer van het rebellenlegioen. Hun
kostuumprofielpagina wordt verwijderd van de RL-website. Hun
gebruikersaccount zal worden geschorst. Een lid kan alleen uit het
Rebellenlegioen worden gezet met een meerderheid van de stemmen van  het LAC.

Als een lid dat in staat van beschuldiging is gesteld weigert zich te houden  aan de teruggaafrichtlijnen voor mindere disciplinaire maatregelen (zoals
een proeftijd of schorsing), kan dit leiden tot permanente uitzetting uit de  club. In het geval van een grote overtreding kan een directe stap in de
richting van een stemming voor uitzetting plaatsvinden.

Afhankelijk van de overtreding die tot hun uitzetting heeft geleid, kan
deze persoon toestemming krijgen om zich opnieuw aan te melden voor
het lidmaatschap na een door het toezichthoudende gerecht vastgestelde  termijn. In geval van hernieuwde toelating zal dit lid onder een proeftijd
vallen die wordt bepaald door een meerderheid van het LAC.

VII.2. Geschillen en disciplinaire procedures 

Elk lid met een goede reputatie kan een aanklacht wegens wangedrag
indienen tegen een ander lid van zijn Base/Outpost. Zij hebben 60 dagen
vanaf de datum van het evenement (of de ontdekking van een situatie) de  tijd om een aanklacht in te dienen bij hun BCO/OCO en de COG. De COG
zal contact opnemen met de eiser en zich ervan vergewissen dat zij
werkelijk een aanklacht willen indienen.

Als er een hoorzitting nodig is, zal het COG in het Base/Outpost Litigation  Forum een procesvoering opzetten voor een tribunaal bestaande uit de
BCO/OCO, Base/Outpost Executive Officer (BXO/OXO) en Legioen

Executive Officer (LXO). Die draad zal bestaan uit het presenteren van
bewijs, verklaringen, het bespreken van het oordeel, en het stemmen

over restitutie, herstelbetalingen, of bestraffing. De COG zal optreden als
raadsman over alle kwesties met betrekking tot het Handvest van de club,  zorgen voor eerlijkheid namens de eiser en de gedaagde, en toezicht
houden op de documentatie van de procedure. Tijdens de hoorzitting zal

de COG samenwerken met beide partijen in het conflict om
getuigenverklaringen en bewijsstukken (forumberichten, privéberichten,
instant messaging en e-mails) die relevant zijn voor de hoorzitting te
presenteren aan de Base/Outpost Command voor herziening.

 

 

 

 

Deze hoorzitting moet ten minste vijf dagen duren nadat ze is
opgeroepen. Na de vijf dagen heeft de BCO/OCO het recht om naar eigen  goeddunken een stem uit te brengen. Een unanieme stemming van de
BCO/OCO, BXO/OXO en de LXO bepaalt de verantwoordelijkheid en de
eventueel vereiste restitutie, schadevergoeding en/of disciplinaire
maatregelen. Op dit niveau is de zwaarste straf die kan worden gegeven
een proeftijd van een jaar.

Aan het einde van de hoorzitting zal het COG de voorwaarden voor
teruggave, schadevergoeding of bestraffing documenteren en de hele
draad verplaatsen naar het Legioen-archief en het forum sluiten. Het COG  is verantwoordelijk voor het rapporteren van de uitkomst van de
hoorzitting aan de functionarissen van de Base/Outpost die door de
uitspraak worden geraakt (Regionale Kapiteins, Event Coördinatoren,
Commandopersoneel van de Base/Outpost Detachement Unit, etc.).

In geval van een zware overtreding moet een verhuizing voor uitzetting
de goedkeuring van het LAC hebben.

In het geval van een conflict tussen leden van twee verschillende
Bases/Outposts, dan is de BCO/OCO van de eiser verantwoordelijk en
houdt hij een gecombineerde zitting met een rechtbank bestaande uit de
BCO/OCO van de eiser, de BCO/OCO van de gedaagde en de LXO. Een
unanieme stemming bepaalt de verantwoordelijkheid en de eventueel
vereiste teruggave, schadevergoeding of disciplinaire maatregelen.

De leden worden eraan herinnerd dat disciplinaire maatregelen hun eigen  persoonlijke problemen met een ander lid niet mogen oplossen en niet
lichtvaardig moeten worden genomen.

VII.2.A. Procesvoering met betrekking tot 
rebellenlegioenofficieren  

Als een van de betrokken partijen in een geschil een: BCO/OCO,
BXO/OXO, Detachement Commanding Officer (DCO), Detachement
Executive Officer (DXO), LCO, LXO, Legioen Lidmaatschap Officer (LMO),

Legioen Costume Judge (LCJ), Legioen Webmaster (LW), MO, of Legioen

Public Relations Officer (LPRO) is, heeft de partij die de kosten in rekening  brengt 60 dagen vanaf de datum van de gebeurtenis (of de ontdekking

van een situatie) de tijd om een aanklacht in te dienen bij het COG. Indien  één van de betrokken partijen het COG is, geldt dezelfde termijn, maar de  aanklacht kan in plaats daarvan bij de LXO worden ingediend. De
hoorzitting moet worden gehouden op het niveau van de Raad van het
Rebellencommando. Tijdens het geschil wordt de ten laste gelegde
functionaris geschorst, maar de status van lid blijft behouden totdat het
geschil is opgelost.

Voor dit soort disciplinaire maatregelen treedt de LCO op als rechter,

terwijl de Raad van het Rebellencommando (RCC) als jury fungeert. Als de

 

 

 

 

LCO een betrokken partij is, dan is de LXO de rechter. Op alle procedures  wordt toezicht gehouden door het COG (of LXO als het COG betrokken is)  voor de eerlijkheid, de naleving van het Handvest en de documentatie. De  betrokken functionarissen die deel uitmaken van de RCC, zoals

gedefinieerd in het Handvest, moeten zich onthouden van het geven van
een oordeel en zich beperken tot het overleggen van bewijs. Het LAC
moet oordelen goedkeuren die onder meer het verwijderen van
Legioenfunctionarissen uit het kantoor omvatten.

Indien de functionaris die de hoorzitting op het niveau van de RCC moest  houden, de verweerder is, moet de tuchtmaatregel door de RCC worden
vastgesteld en in stemming worden gebracht.

Alle uitspraken op dit niveau zijn definitief. Er wordt geen enkel beroep
ingesteld of aangetekend.

VII.3. Voorbeelden van wangedrag en daarmee samenhangende 
disciplinaire maatregelen 

Er worden enkele disciplinaire maatregelen toegepast voor specifiek
wangedrag. Er zal echter worden opgemerkt dat als een lid dat een
overtreding begaat en het nodig acht om onmiddellijk te boeten voor de
overtreding en de teruggave wordt gegeven, het lid een lichtere straf kan  krijgen dan hieronder wordt vermeld. Dit is ter beoordeling van het LAC.

Een minderjarige overtreding brengt een formele afkeuring met zich mee,  waarvoor het in beschuldiging gestelde lid de gerichte teruggave moet
leveren. Indien de beschuldigde weigert zich aan de richtlijnen te houden,  leidt dit tot permanente uitzetting uit de club. In het geval van een groot
misdrijf kan er direct worden overgegaan tot een stemming voor
uitzetting.

VII.3.A. Onbevoegd uitlenen van een kostuum aan een niet-
Rebellegioenlid op een evenement 

Van leden wordt verwacht dat zij hun kostuums niet uitlenen aan niet-
leden, behalve in beperkte omstandigheden zoals beschreven in artikel
V.1.G. Als wordt ontdekt dat een lid een kostuum heeft uitgeleend aan
iemand om een evenement bij te wonen op een manier die niet in

overeenstemming is met artikel V.1.G., zal deze overtreding leiden tot
uitzetting uit het rebellenlegioen. Zij kunnen een beroep doen op het LAC  voor herplaatsing nadat een jaar is verstreken sinds hun uitzetting.

VII.3.B. Indienen van valse lidmaatschapsaanvragen en 
kwalificatie-informatie 

Van elk RL-lid wordt verwacht dat hij/zij eerlijke en nauwkeurige
aanvragen en kwalificaties voor het lidmaatschap indient. Een verkeerde
voorstelling van zaken zal leiden tot disciplinaire maatregelen.

 

 

 

 

Verkeerde voorstelling van de leeftijd door een minderjarige: Een
aanvrager die jonger is dan 18 jaar en/of wettelijk minderjarig is in het
land waar hij/zij verblijft, liegt over zijn/haar leeftijd/locatie. Deze
overtreding zal resulteren in uitzetting uit de club en een schorsing van
hun gebruikersaccount tot ze oud genoeg zijn om toe te treden of voor
een jaar, afhankelijk van wat het langst is.

[2] Verkeerde voorstelling van de kostuumfoto’s voor de
lidmaatschapsaanvraag: Er wordt ontdekt dat een lid zijn of haar
kostuum in zendt foto op enigerlei wijze heeft gemanipuleerd (anders dan
door het verwijderen van rode ogen) om lid te worden. Deze overtreding
zal resulteren in uitzetting uit het rebellenlegioen. Zij kunnen een beroep
doen op het LAC voor herplaatsing nadat een jaar is verstreken sinds hun  uitzetting.

[3] Verkeerde voorstelling van het kostuumbezit voor de
lidmaatschapsaanvraag: Er wordt ontdekt dat een lid niet echt een

kostuum bezit, maar dat het een kostuum heeft geleend of gehuurd om lid  te worden. Of er wordt ontdekt dat een lid een kostuum heeft uitgeleend
aan een persoon om het lidmaatschap te verkrijgen. Deze overtredingen
zullen leiden tot uitzetting uit de club. Zij kunnen een beroep doen op het  LAC voor herplaatsing nadat een jaar is verstreken sinds hun uitzetting.

VII.3.C. Het ten onrechte opnemen van krediet voor het werk van 
een andere persoon 

Een lid wordt “passerend” bevonden of claimt het werk van een ander lid
als het jouwe. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: het repliceren van
patronen zonder toestemming en het herschrijven van rekwisieten zonder  toestemming voor winst of ander persoonlijk gewin. Elk lid dat een klacht  invult moet bereid zijn om bewijs te tonen van zijn of haar originele werk.  Deze overtreding zal resulteren in uitsluiting van de club en een schorsing  van hun gebruikersaccount. Zij kunnen een beroep doen op het LAC voor
herplaatsing nadat een jaar is verstreken sinds hun verwijdering.

VII.3.D. Persoonlijke winst uit activiteiten of kostuums van het 
rebellenlegioen 

Elk lid dat persoonlijk profiteert van de activiteiten of het kostuumgebruik  van het Rebel Legioen, binnen of buiten de RL, zal uit het Rebel Legioen
worden gezet. Als het lid zich na de rechtszaak houdt aan het verbod, kan  de straf worden verminderd tot 1 jaar voorwaardelijk voor de eerste keer
dat een overtreder wordt vervolgd. Zij kunnen een beroep doen op het

LAC voor herplaatsing nadat een jaar is verstreken sinds hun uitzetting.

Verkoop aan derden: Als het lid geen toestemming heeft gegeven, vormen  ongeoorloofde items die door een derde partij worden verkocht geen
schending van het persoonlijk gewin (bijvoorbeeld een andere persoon die

 

 

 

 

foto’s van u in kostuum verkoopt, of een niet-lid dat RL-artikelen verkoopt  die hij/zij als cadeau heeft gekregen).

VII.3.F. Verkopen van rebelse legioenhandel buiten het rebelse 
legioen om  

Indien een lid koopwaar van het Rebel Legioen verkoopt buiten het Rebel
Legioen en andere aangewezen partijen, zal dit leiden tot uitzetting uit het  Rebel Legioen. Zij kunnen een beroep doen op het LAC voor herplaatsing
nadat een jaar is verstreken sinds hun uitzetting.

VII.3.G. Misbruik van de Merchandising Rules van het 
Rebellenlegioen Forum 

Indien een lid tijdens de verkoop van een product niet reageert op de
communicatie die is geïnitieerd door het lid dat de verkoop organiseert of
contact opneemt met de verkoper met betrekking tot het product waarin
het geïnteresseerd is, zal dit worden gemeld aan de Merchandise Officer
(MO). Indien een lid een tweede keer wordt gemeld, wordt zijn toegang

tot het Imperium Forum voor zes maanden opgeschort. Indien zij na die
tijd nog steeds interesse tonen, maar niet betalen voor artikelen, zullen zij  definitief worden uitgesloten van de aankoop van RL-goederen.

Ook zal de bovenstaande boete aan het lid worden opgelegd, indien het lid  tijdens een verkoop zijn wens om niet het ene item te kopen, maar

andere aankopen te doen op andere verkoop artikelen op de borden, niet  meedeelt.

VII.3.H. Misbruik van de activa van het rebellenlegioen 

Omdat activa die zijn gedoneerd aan of betaald voor het gebruik van
Legioen/eenheidsfondsen tot die eenheid behoren, zal een lid dat zonder
reden activa van RL bezit, worden geconfronteerd met disciplinaire
maatregelen.

VII.3.I. Wangedrag jegens andere mensen: Discriminatie en 
intimidatie 

Discriminatie wordt gedefinieerd als oneerlijke behandeling van mensen

op basis van persoonlijke kenmerken. Het rebellenlegioen tolereert geen
discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst, geloofsovertuiging,
nationaliteit, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, leeftijd (na het
ontzeggen van het lidmaatschap als de minimumleeftijd voor lidmaatschap  niet is bereikt), lichaamsvorm of handicap.

Deze persoonlijke kenmerken zijn geen onderdeel van de
kostuumnauwkeurigheid. Daarom kan iedereen in elk in aanmerking
komend kostuum van het Rebellenlegioen worden goedgekeurd als zijn of  haar kostuum aan de normen voldoet; de kostuumonderdelen worden

 

 

 

 

beoordeeld, niet de persoon die ze draagt. Ook mag geen make-up
worden gebruikt die bedoeld is om het kostuum van een ander menselijk
ras te laten lijken (huidverduistering of -vergeling, “Aziatische” eyeliner,
etc.). Merk op dat make-up die gebruikt wordt om te lijken op een fictief
ras (bijvoorbeeld het schilderen van iemands huid groen om te lijken op
de Twi’lek Hera Syndulla) is aanvaardbaar en kan worden vereist in
buitenaardse kostuum normen.

Discriminatie zal leiden tot uitsluiting van de club en een schorsing van
hun gebruikersaccount. De overtreder kan een beroep doen op het LAC
voor herplaatsing nadat een jaar is verstreken sinds zijn uitzetting. Voor

elke herplaatsing is een proeftijd van zes maanden nodig.

VII.3.J. Seksuele intimidatie 

Het rebellenlegioen zal de praktijk van seksueel wangedrag of seksuele
intimidatie door een van zijn leden niet tolereren. Dit omvat ongewenst
gedrag van seksuele aard (fysiek, verbaal, digitaal, enz.), hoewel deze
definitie kan variëren in overeenstemming met de toepasselijke lokale
wetgeving.

Bij seksuele intimidatie op de werkplek of in andere professionele of

sociale situaties gaat het om ongewenste seksuele avances of obscene
opmerkingen. Seksuele intimidatie is in veel landen illegaal. Seksuele
intimidatie zal leiden tot verwijdering uit de club en een schorsing van hun  gebruikersaccount. Afhankelijk van de wetgeving in het land, kan seksuele  intimidatie van een Legioenlid ook worden gemeld aan de lokale
wetshandhavingsinstanties.

VII.3.J.I. Definitie van seksueel wangedrag 

Seksueel wangedrag zal worden gedefinieerd als directe, ongewenste
vooruitgang, verzoeken om gunsten en/of ander fysiek en verbaal gedrag  wanneer dergelijk gedrag expliciet of impliciet het vermogen van een lid
om te troepen beïnvloedt, de prestaties van een individu bij dergelijke
troepen op onredelijke wijze belemmert of een intimiderende, vijandige
omgeving creëert. Dit omvat ook ongewenste vertoning of communicatie
van seksueel beledigend materiaal gericht op dat lid, of vergelding voor
het weigeren van seksuele/romantische avances.

VII.3.K. Pedofilie 

Elk lid dat veroordeeld is voor pedofilie of andere seksuele misdrijven
tegen kinderen, zal geconfronteerd worden met levenslange uitzetting uit  het rebellenlegioen en een permanente verbanning van het forum.

VII.3.L. Strafrechtelijke bepalingen 

 

 

 

 

Bedreigend of gewelddadig handelen, diefstal en illegaal drugsgebruik zijn  allemaal verboden, omdat ze onaanvaardbaar gedrag zijn in een
professionele omgeving. Leden die criminele handelingen verrichten terwijl  ze het rebellenlegioen vertegenwoordigen, zijn onderworpen aan
disciplinaire maatregelen.

VII.3.M. Voortzetting van wangedrag na een tuchtprocedure 

Als een lid weigert te stoppen en een einde maakt aan wangedrag nadat
er een disciplinaire maatregel is genomen, zal hij of zij uit het
rebellenlegioen worden gezet. Zij kunnen een beroep doen op het LAC
voor herplaatsing nadat een jaar is verstreken sinds hun uitzetting.

Als een lid dan stopt met wangedrag, kan de tuchtmaatregel worden
teruggebracht tot een proeftijd van een jaar voor de eerste keer
overtreders.

VII.3.N. Wangedrag bij RL Evenementen 

De leden mogen geen grof taalgebruik maken, geen obscene gebaren
maken, geen alcohol of tabak consumeren of dragen in kostuum en met
het oog op het publiek, met name kinderen. Leden die zich ongepast
gedragen op RL-evenementen terwijl ze het rebellenlegioen
vertegenwoordigen, kunnen worden onderworpen aan disciplinaire
maatregelen. Elke conventie of bijeenkomst waar inhoud voor
volwassenen voorkomt en/of niet wordt beschouwd als een officieel Rebel  Legioen-evenement, kan echter worden versoepeld.

VII.3.O. Wangedrag buiten RL-activiteiten 

Het valt over het algemeen buiten de jurisdictie van deze club om leden te  disciplineren voor hun gedrag buiten de activiteiten van het
rebellenlegioen. Het LAC behoudt zich echter het recht voor om leden te
disciplineren voor hun acties in overeenstemming met de missie, visie en
waarden van het Rebellenlegioen. De beslissing om leden te disciplineren
voor hun acties buiten het Rebellenlegioen om is ter beoordeling van het
LAC.

VII.3.P. Wangedrag online 

Geen enkel lid mag ooit een mede kostuummaker, medelid van het Rebel  Legioen of andere kostuumclubs of hun leden in het openbaar, op de
forums van het Rebel Legioen of op officiële clubwebsites die open zijn
voor het publiek, kwaadwillig in diskrediet brengen of anderszins
lastigvallen. Leden mogen geen geringschattende/misleidende aanvallen
doen op medeleden over het Legioenbedrijf op de websites van onze
zustergroepen en/of de officiële sociale netwerken/bloggingsites van de
clubs.

 

 

 

 

Leden die gebruik maken van websites, forums of mailinglijsten van het
Rebel Legioen zullen zich houden aan de regels en voorschriften die door
de beheerders van de site zijn opgesteld. Misbruik op het forum door een
forumgebruiker wordt niet getolereerd en een waarschuwing, schorsing of  verbanning van hun forumaccount zal worden beslist door het LAC en het
COG.

Elke Forumgebruiker die de RL Registratieovereenkomst en/of het
Privacybeleid van SOP 7 schendt, zal worden onderworpen aan
disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het rebellenlegioen
en beëindiging van zijn forumaccount.

VII.4. Wederkerigheid van disciplinaire maatregelen door andere 
clubs tegen leden van het dubbele rebellenlegioen 

In situaties waarin een lid van het Rebellenlegioen ook lid is van een
andere kostuumclub van Star Wars (bijv. 501e legioen, Mandalorian
Mercs, Saber Guild, The Dark Empire, Jedi Assembly, etc.), en die

kostuumclub heeft disciplinaire maatregelen genomen (d.w.z. proeftijd,
schorsing of uitwijzing) tegen een lid dat ook lid is van het
Rebellenlegioen, kan die organisatie vragen dat het Rebellenlegioen ook
overweegt om dezelfde maatregel te handhaven en op te leggen in deze
organisatie.

VII.4.A. Indiening van een verzoek van een andere kledingclub 
De Commandant, Uitvoerend Functionaris of Kapitein van de Garde (of
gelijkwaardig) van de verzoekende organisatie kan het verzoek om

wederkerigheid van actie schriftelijk indienen bij de RL COG. In het

verzoek dient te worden beschreven welke actie is ondernomen met een
volledige samenvatting van de omstandigheden die tot de beslissing

hebben geleid. Het RL COG kan dan samen met het COG (of equivalent)
van de verzoekende organisatie werken aan meer informatie en onderzoek  doen als dat nodig is.

VII.4.B. COG Onderzoek en kennisgevingen 

De COG zal de zaak aan de LCO en het LAC voorleggen om de uitvoering
van de wederzijdse actie in het belang van het rebellenlegioen, zijn leden,  zijn reputatie en onze relaties met onze zusterorganisaties te evalueren en  te bespreken. In deze situatie zijn er waarschijnlijk geen formele
aanklachten van een lid van het Rebellenlegioen ingediend en is er geen
formele hoorzitting gehouden door de RL. De COG zal ook het

beschuldigde lid en de BCO/OCO/DCO van het lid (welke commandant(en)  ook van toepassing zijn) op de hoogte brengen van het verzoek, zodat

hun inbreng in de zaak naar het LAC kan worden gestuurd ter beoordeling  voordat er actie wordt ondernomen.

VII.4.C. LAC-besluit en stemming 

 

 

 

 

Het LAC zal bij gewone meerderheid van stemmen besluiten het verzoek

te steunen of te weigeren. Indien opschorting wordt overwogen, moet het  LAC ook bepalen of het alleen wordt opgelegd aan gevestigde bekende
gezamenlijke troepen waar de RL deelneemt of dat het van toepassing is
op alle activiteiten van de RL.

VII.4.D. Kennisgeving van het besluit aan de lidstaten 

De COG zal de kennisgeving van de eindbeschikking van het LAC aan het
RL-lid opstellen/verzenden en een erkenning/begrijpen van de beschikking  en eventuele maatregelen krijgen. Indien de wederzijdse actie wordt
bekrachtigd en goedgekeurd, wordt deze onmiddellijk na de kennisgeving  ten uitvoer gelegd.

VII.4.E. Kennisgeving van het besluit aan anderen 

De COG zal de verzoekende organisatie schriftelijk op de hoogte brengen
van de definitieve beslissing van het LAC en wanneer het lid op de hoogte  is gebracht van de door het RL genomen maatregelen. De COG zorgt er
ook voor dat de BCO/OCO/DCO van het lid (indien van toepassing) ook in  kennis wordt gesteld van de beslissing en de actie van het LAC. De COG

zal ook de LMO en de LCJ’s op de hoogte brengen als het lid wordt
uitgewezen. Tenzij het lid met succes beroep aantekent tegen de

uitzetting, wordt elke inzending van een kostuum door dat lid automatisch  geweigerd.

VII.5. Beroep op 

Indien de eiser of de gedaagde zich door de beslissing van het tribunaal
benadeeld voelt, kunnen zij in beroep gaan bij het LAC. Zij moeten binnen  30 dagen na de kennisgeving van het resultaat van de hoorzitting op
basisniveau aan het COG een schriftelijk verzoek tot het instellen van
beroep indienen. Het COG moet het beroep op zijn merites beoordelen en  het samen met zijn aanbeveling aan het LAC voorleggen. Indien dit
gerechtvaardigd is, wordt een hoorzitting bijeengeroepen en worden beide  partijen uitgenodigd om het woord te voeren en bewijsmateriaal in te
dienen bij het LAC. De LCO treedt op als rechter, terwijl het LAC als jury
fungeert. Dit proces moet ten minste een week duren nadat de hoorzitting  is bijeengeroepen, waarna het LCO het recht heeft om de procedure af te
sluiten. Het LAC beslist dan of de aanklacht een kleine overtreding is, een  grote overtreding, of een overtreding zonder oplossing. Er wordt een
meerderheidsregelgeving en een handelswijze vastgelegd. De COG zal
toezicht houden op alle procedures met het oog op de eerlijkheid, de
naleving van het Handvest en de documentatie. Alle uitspraken op dit
niveau zijn definitief.

 

 

Standaardwerkprocedures 

 

SOP 1: Rebellenlegioenbases en buitenposten 

Het rebellenlegioen is verdeeld in regionale groepen die Outposts en Bases  worden genoemd (hierna: Units).

1.A. Beperkingen van de eenheden 

Op alle officiële eenheidsroosters mogen alleen geregistreerde leden van
het rebellenlegioen worden vermeld. Iemand kan geen lid worden van een  Unit zonder lid te zijn van het hele Legioen. Personen die alleen
Forumgebruikers zijn, worden beschouwd als niet-leden en mogen niet
worden opgenomen in een Unit-lidmaatschapsrooster.

Een eenheid mag leden van andere fan organisaties niet belemmeren,
verhinderen of anderszins ontmoedigen om zich bij het rebellenlegioen
aan te sluiten, of leden van het legioen ontmoedigen om zich bij andere
fa organisaties aan te sluiten.

Een eenheid moet zich houden aan de regels, het beleid en de

voorschriften van het legioen en deze handhaven en het gezinsvriendelijke  imago van het rebellenlegioen handhaven.

Een eenheid moet onafhankelijk blijven van andere organisaties dan het
rebellenlegioen. Zij mogen middelen, kennis en leden delen met andere
groepen en zijn welkom en aangemoedigd om bij evenementen zij aan zij  te werken met andere groepen, maar de Unit zelf mag geen deel

uitmaken van een andere organisatie dan het rebellenlegioen.

Indien een individueel lid van een eenheid wordt uitgenodigd of op de
hoogte wordt gebracht van een evenement waar een of meer leden van

de Rebelse eenheid worden uitgenodigd, moet het lid zijn commandant
van de eenheid op de hoogte brengen van het evenement, als het niet op  het juiste forum is geplaatst.

1.A.I. Beperkingen van de grondslagen 

Een basis moet een minimumaantal leden behouden, zoals beschreven in
artikel I. Als een regio binnen een bestaande Basis zich opsplitst om een
eigen Basis te vormen, moet er ten minste dat minimumaantal leden in de  oude Basis overblijven. Forumgebruikers tellen niet mee als leden. Een
Base Unit die onder het minimum aantal leden zakt, heeft een jaar respijt  om nieuwe leden te werven om het minimum aantal te bereiken. Als een
Base na een jaar nog steeds niet aan het minimum voldoet, wordt deze bij  de volgende jaarlijkse verkiezing gereduceerd van Base naar Outpost.

1.A.II.Beperkingen van de buitenposten 

Een buitenpost moet een minimumaantal leden behouden, zoals
beschreven in artikel I. Als een Outpost niet voldoet aan het

 

 

 

 

minimumaantal leden, zal hij worden ontbonden of worden opgenomen in  een andere eenheid die zich in de buurt bevindt. De ontbinding of
absorptie is ter beoordeling van de raad van bestuur van het Legioen.

1.B. Voorrechten van de eenheden 

Alle eenheden van het rebellenlegioen zullen hun eigen
commandovoertuigen hebben om de activiteiten van de eenheid te
beheren.

Een eenheid kan extra administratief personeel aanstellen en aanvullende  regels vaststellen, zolang het beleid, de regels en het reglement van het
rebellenlegioen niet worden geschonden en de taken van dit extra
personeel geen inbreuk maken op de taken die zijn voorbehouden aan het  personeel van het globale rebellenlegioen.

De leden van de eenheid mogen binnen hun eenheid specifieke regionale
evenementen organiseren en/of kostuumoptredens aanvragen, op
voorwaarde dat zij de commandant van de eenheid hiervan op de hoogte
brengen.

Een eenheid die niet op proef is (zie SOP 1.G. Activering en Probatie voor  nieuwe Bases en Outposts) mag zijn eigen merchandise creëren, op
voorwaarde dat hij de merchandisingregels van het rebellenlegioen volgt.

1.C. Eenheid Online Aanwezigheid en activiteiten 

Alle eenheden van het Rebellenlegioen moeten een forum hebben op het
wereldwijde forum van het Rebellenlegioen. Wanneer er een nieuwe Unit
wordt aangemaakt, zal de Webmaster van het Legioen een forum
aanmaken waar de leden van de Unit op kunnen posten. De Commanding  Officer van de Unit en andere aangewezen medewerkers zullen de
moderator(s) van dat forum zijn.

Alle eenheden worden aangemoedigd om hun eigen website te maken om  hun organisatie te promoten en te communiceren. Alle websites van het
Rebel Legioen moeten gezinsvriendelijk zijn.

Off-site websites en fora die worden gebruikt voor de activiteiten van de
eenheid moeten worden voorgelegd aan de Administratieve Raad van het  Legioen (LAC) om te worden opgenomen in de lijst van eenheden van het  Rebellenlegioen via een post in het sub-forum Public Relations van het
hoofdkwartier. De activiteiten van de eenheid hebben betrekking op de
coördinatie van evenementen en leden en op de bespreking van besluiten  en activiteiten op eenheidsniveau. De persoon die verantwoordelijk is voor  de off-site website of het forum moet het LAC ook op de hoogte brengen
als de website niet meer in gebruik is.

 

 

 

 

De LAC en Captain of the Guard (COG) moeten “full view” toegang krijgen  tot off-site fora. De COG moet deze toegang krijgen bij het begin van een  nieuwe COG-termijn. Toegang voor het LAC moet op verzoek worden

verleend.

Een Unit mag zijn eigen mailinglijst maken, maar deze moet alleen
beschikbaar zijn voor leden van het Rebellenlegioen. Elke mailinglijst is
onderworpen aan het Privacybeleid van RL (zie artikel II.3.B.
Privacybeleid).

1.D. Basis- en buitendienstmedewerkers 

Bases en buitenposten moeten ten minste een Commanding Officer en

een Executive Officer hebben. De eisen die aan andere functionarissen
worden gesteld, zijn afhankelijk van de grootte van de eenheid. De
BCO/OCO en het administratieve personeel van de eenheid voeren de
taken van de eenheid uit op een professionele en evenwichtige manier die  past bij een officier. Hoewel alle administratieve medewerkers van de
eenheid standaard door de commandant worden benoemd, kan de
BCO/OCO toestaan dat deze functies worden gekozen met een gewone
meerderheid van stemmen of met een meervoudige meerderheid van
stemmen, indien zij dat wensen.

1.D.I. Base/Outpost Commanding Officer (BCO/OCO) 

Afspraak: De Base/Outpost Commanding Officer wordt gekozen door de
leden van hun eenheid, overeenkomstig de in artikel III van het handvest  beschreven verkiezingsprocedures.

Eisen en beperkingen: De BCO/OCO moet een Actief lid zijn met een

goede reputatie, een inwoner van de geografische grenzen van de
respectievelijke Basis/Outpost, en moet minstens een volledig jaar de
status van Actief lid hebben vóór de verkiezing. De BCO/OCO moet ook lid  zijn van de eenheid die zij leiden, en dit blijven voor de duur van hun
termijn.

De eis van één jaar lidmaatschapservaring is niet van toepassing tijdens
de vorming van een nieuwe basis of buitenpost. Zodra een nieuwe Basis
of Buitenpost zijn proeftijd heeft voltooid, moet de BCO/OCO aan deze eis

voldoen.

Taken: De BCO/OCO is eindverantwoordelijk voor de organisatie van alle
officiële evenementen van het rebellenlegioen op het grondgebied van de  eigenlijke Unit, hetzij rechtstreeks, hetzij via coördinatie met de leden van  de Unit om specifieke evenementen te organiseren. Zij hebben de

volgende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beperkingen met
betrekking tot deze taak:

 

 

 

 

1] De BCO/OCO is er verantwoordelijk voor dat de gebeurtenissen
geschikt zijn voor het rebellenlegioen, dat de LFL-richtlijnen worden
gevolgd en dat het imago en de reputatie van de RL op geen enkele
manier worden geschaad.

2] De BCO/OCO kan een evenement weigeren of annuleren als het
ongepast is.

[3] De BCO/OCO kan de planning van evenementen delegeren aan
regionale leden van hun eenheid, indien nodig.

De BCO/OCO moet in contact blijven met alle leden van hun eenheid,
hetzij persoonlijk, hetzij via een aangewezen eenheidsfunctionaris, en
goede relaties en een goed moreel onder alle leden opbouwen. Als

onderdeel van deze taak moet de BCO/OCO al het volgende doen, hetzij
onafhankelijk in coördinatie met de Basislidmaatschapsfunctionaris
(BMO)/Outpost lidmaatschaps functionaris (OMO):

[1] Houd de huidige persoonlijke contactgegevens bij van alle leden van
hun eenheid. De contactinformatie moet het volgende bevatten: Naam
van het lid, naam op de RL site, stad/staat/provincie/land/zip, e-mail
adres, en als het lid het telefoonnummer toestaat.

[2] Voer in januari een jaarlijkse telling uit om de leden in hun eenheid te  verantwoorden en actualiseer alle contactgegevens.

3] Zorg ervoor dat leden die in hun eenheid zijn ingetrokken, hun
contactgegevens krijgen doorgegeven en geüpdatet.

[4] Houd alle contactgegevens strikt vertrouwelijk en geef ze niet door
aan iemand zonder toestemming van het lid.

5] Blijf op de hoogte van de activiteiten en belangen van de leden van hun  eenheid. Dit omvat de communicatie met de leden van de Unit, het
regelmatig plaatsen en lezen van het forum van de Unit op het

wereldwijde RL-forum, het updaten van de rubriek Nieuws en

Evenementen van de RL-website en het optreden als moderator op het
forum van de Unit.

De BCO/OCO mag koopwaar voor hun eenheid creëren en verkopen, op
voorwaarde dat zij de richtlijnen van het rebellenlegioen voor koopwaar
volgen (zie Artikel VI: Promoties, Merchandising, en

Rebellenlegioensteun).

De BCO/OCO beslecht geschillen intern aan de Basis en maakt alle
mogelijke problemen bekend aan de Kapitein van de Raad van Bestuur
van de Wacht en het Legioen Elke geschillenbeslechting die verder gaat
dan conflictbemiddeling of die betrekking heeft op schendingen van het

 

 

 

 

charter, of waarbij de BCO/OCO als directe partij betrokken is, moet
worden doorgestuurd naar de COG.

 

De BCO/OCO is verantwoordelijk voor het beheer van verzoeken tot
verwijdering van

het rebellenlegioen binnen hun eenheid en het doorgeven van dergelijke
verzoeken aan de Legioenlidmaatschapsfunctionaris (LMO), hetzij
rechtstreeks, hetzij via de BXO/OXO of

BMO/OMO.

De BCO/OCO kan aanvullende regels en voorschriften toevoegen en kan

ook

nieuwe functies die door officiële leden worden bekleed, zolang geen van de  rebellen…

Het beleid van het legioen wordt geschonden en de taken die aan de

nieuwe kantoren worden gegeven, zijn niet

inbreuk maken op die welke zijn toegekend aan bestaande Unit- of Global-
posities.

Assistenten: De BCO/OCO kan hun eenheid organiseren door een
administratief personeel voor het beheer van de website van de eenheid, de  creatie van het logo, het publiek

betrekkingen, communicatie en handhaving van het beleid van het
rebellenlegioen, zoals

net als alle andere zaken van de eenheid waar ze hulp bij nodig hebben. De   BCO/OCO mag geen speciale titels geven aan niet-leden, met de
uitzondering van de Base/Outpost Webmaster en Base/Outpost Vertaler.

1.D.II. Base/Outpost Executive Officer (BXO/OXO)

Afspraak: De Base/Outpost Executive Officer (BXO/OXO) wordt benoemd
door de BCO/OCO van hun eenheid. Er is geen bekrachtiging nodig. De
BXO/OXO

kan naar behoefte worden verwijderd of vervangen door de BCO/OCO
zonder dat er

om te wachten op de jaarlijkse verkiezingscyclus.

Eisen en beperkingen: De BXO/OXO is onderworpen aan dezelfde eisen en
beperkingen als de BCO/OCO. Elke eenheid moet

precies één uitvoerend officier. Er mag geen extra BXO/OXO worden
aangesteld.

terwijl de vorige nog steeds de positie heeft.

Taken: De BCO/OCO benoemt en bepaalt de taken van een uitvoerend
orgaan.

Officier. In de meeste gevallen helpt een Executive Officer de CO’s te
verlichten door

het verzorgen van een aantal van hun taken en het invullen van de
BCO/OCO wanneer

ze zijn niet beschikbaar. In het geval dat de eenheid CO uit dienst treedt,
wordt de

BXO/OXO van die eenheid neemt de rol van BCO/OCO op zich. De
BXO/OXO kan

ook dienen als regionale kapitein, als er geen regionale kapitein
beschikbaar is. A

 

BXO/OXO kan worden belast met een specifiek aspect van de werking van
hun

Base/Outpost zoals het coördineren van fundraisers, het verzorgen van de
ontwikkeling en verkoop van merchandise en het ontwikkelen van de
website.

1.D.III. Base/Outpost Lidmaatschapsfunctionaris (BMO/OMO)   Afspraak: De BCO/OCO benoemt de BMO/OMO voor hun eenheid.
BMO/OMO’s zijn niet vereist voor de eenheden en een commandant kan
zoveel BMO/OMO’s aan te wijzen als nodig is om te voldoen aan de

behoeften van de

geografisch gebied. Er kunnen extra BMO/OMO’s worden aangewezen en
bestaande

 

 

BMO/OMO’s vervangen indien nodig, zonder te hoeven wachten op de
jaarlijkse

verkiezingscyclus.

Eisen en beperkingen: De BMO/OMO moet een actief lid zijn met een goede  reputatie van de eenheid die ze dienen.

Taken: De Base/Outpost Lidmaatschap Officer (BMO/OMO) kan optreden als   kostbaar middel voor leden van hun Base/Outpost. De BMO/OMO

moet een werkende kennis hebben van de fora van het Rebellenlegioen, de  locatie van

de Costuming Standards, en het vermogen om antwoorden te vinden op
vragen die

leden kunnen hebben over het maken of vinden van kostuumonderdelen.

De

BMO/OMO kan ook als tussenpersoon optreden met het Legioenkostuum.
Rechters (LCJ’s) om te helpen bij het interpreteren van eventuele
kostuumkwesties, of om de klant te helpen bij het vinden van de juiste
onderdelen/materialen om te maken.

hun kostuum goedgekeurd volgens de Kostuums van het Rebellenlegioen…   Normen.

De BMO/OMO is ook verantwoordelijk, indien aangewezen door de
BCO/OCO of samen met de BCO/OCO, om alle contactinformatie voor alle
leden in hun Unit te hebben. De contactinformatie moet het volgende
bevatten: Naam van het lid,

naam op de RL site, adres, huidige e-mail, telefoonnummer (indien de

lid vergunningen), en alle huidige, goedgekeurde kostuums die het lid
bezit. Alle contactgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en
dienen niet te worden verstrekt.

uit naar iedereen zonder toestemming van het lid.

Als de BCO/OCO ervoor kiest om geen BMO/OMO te hebben, kiezen zij of
hun BXO/OXO

kunnen deze taken op zich nemen.

De Base/Outpost Lidmaatschap Officer (BMO/OMO) kan andere taken krijgen  toegewezen door hun BCO/OCO. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet
beperkt tot

assisteren bij Base/Outpost website onderhoud, coördinatie van
evenementen,

werving van leden, coördinatie van groepskostendeclaraties, inspectie

van kostuumupgrades en evenementmodi, en het creëren van een
eenheidsinfrastructuur

voor het vergemakkelijken van de indiening van kostuums.

1.D.IV. Base/Outpost Webmaster

Afspraak: De Base/Outpost Webmaster wordt aangesteld door de
BCO/OCO. Deze positie kan worden verwijderd of vervangen door de
BCO/OCO op

elk moment, en hoeven niet te wachten op de jaarlijkse verkiezingscyclus.

Eisen en beperkingen: Indien geen enkel actief lid van de eenheid

 

beschikbaar of bekwaam genoeg om een website voor de Unit te maken en  te onderhouden,

het commando kan een webmaster uit andere bronnen zoeken. De
webmaster mag geen voormalig RL-lid zijn dat uit het rebellenlegioen werd  verwijderd om disciplinaire redenen. In het geval dat deze functie wordt
bekleed door een niet-RL-lid, moeten zij ermee instemmen zich te houden  aan de Charter, SOP’s, en alle andere

relevante RL-documenten.

 

 

Taken: De Base/Outpost Webmaster is verantwoordelijk voor het ontwerp,   inhoud, en het onderhoud van een website, forum of een andere website
van de eenheid.

Eenheid infrastructuur. Ze moeten ook samenwerken met de Legioen
Webmaster om

ervoor te zorgen dat de inhoud van beide sites up-to-date wordt gehouden.  Het is sterk

aanbevolen dat de Base/Outpost-webmaster kennis heeft en

ervaring met de huidige opmaak en codering van websites.

1.D.V. Base/Outpost Vertaler

Afspraak: De vertalers worden indien nodig door de BCO/OCO benoemd.
Vertalers zijn niet nodig voor eenheden. Een BCO/OCO kan evenveel
Vertalers die nodig zijn om aan de behoeften van de geografische regio te
voldoen.

Er kunnen extra vertalers worden aangesteld en bestaande vertalers
worden vervangen wanneer dat nodig is, zonder dat de jaarlijkse
verkiezingscyclus hoeft te worden afgewacht.

Eisen en beperkingen: Als geen enkel actief lid van de eenheid

beschikbaar of bekwaam genoeg, kan de BCO/OCO een vertaler zoeken bij   andere bronnen. Als mensen van buiten de RL worden geselecteerd,

moeten zij

zich te registreren bij het wereldwijde RL-forum om toegang te krijgen tot

de Vertalers

sub-forum. De vertaler mag geen voormalig RL-lid zijn die

verwijderd uit het rebellenlegioen om disciplinaire redenen. In het geval dat  deze functie wordt bekleed door een niet-RL-lid, moeten zij ermee
instemmen zich te houden aan het Handvest, de SOP’s en alle andere
relevante RL-bepalende documenten.

Taken: De Base/Outpost-vertaler is verantwoordelijk voor het helpen van

de eenheid

commandomedewerkers vertalen materialen, aankondigingen, e-mails en
regels in lokaal gesproken talen in eenheden waar de leden meerdere talen  spreken

talen. Zij zullen ook deel uitmaken van het Legioen-Vertalersteam om te
assisteren bij

de Legioen Officieren.

1.D.VI. Regionale kapiteins

Afspraak: Regionale kapiteins (RC’s) worden benoemd door de BCO/OCO,
of kunnen worden gekozen met een gewone meerderheid van stemmen of
met een meervoudige meerderheid van stemmen indien een eenheid
daarvoor kiest. RC’s zijn niet vereist voor eenheden en een BCO/OCO kan
evenveel RC’s benoemen als

nodig om aan de behoeften van de geografische regio te voldoen. Er
kunnen extra RC’s worden benoemd/verkozen en bestaande RC’s worden
vervangen als dat nodig is, zonder dat de jaarlijkse verkiezingscyclus hoeft  te worden afgewacht.

 

 

Eisen en beperkingen: RC’s moeten in goede staat zijn.
van de eenheden die ze dienen.

Taken: Regionale kapiteins fungeren als organisatoren van evenementen
voor hun staat,

provincie, of andere geografische onderverdelingen binnen de grotere
eenheden.

geografische grenzen. Regionale kapiteins assisteren de BCO/OCO in de
organisatie van evenementen binnen hun sub regio van hun eenheid. De RC  zal

dienen als het primaire contact tussen de evenementvertegenwoordiger en  het rebellenlegioen, of fungeren als verbinding tussen andere leden en de
BCO/OCO voor

de evenementen die zij binnen de regio organiseren. Zowel RC’s als andere  niet-titels

 

Actieve leden kunnen specifieke regionale evenementen organiseren en/of
aanvragen

kostuumoptredens binnen hun eenheid, op voorwaarde dat zij de

BCO/OCO en de evenementen voldoen aan het Legioenreglement. De RC’s
kunnen

die door hun BCO/OCO aanvullende taken krijgen toegewezen, voor zover
dat nodig is.

1.E. Oprichting van nieuwe bases en buitenposten

De leden van een huidige basis die een nieuwe eenheid wensen te vormen,  moeten hun

de huidige BCO, alle leden van de voorgestelde nieuwe eenheid, en het
Legioen

Lidmaatschap Officer (LMO) van hun wens. Alle leden in de voorgestelde
nieuwe eenheid moet een gelijke kans krijgen om deel uit te maken van de  discussie om een eenheid te vormen en de naam, het logo en de officieren
ervan te kiezen. Deze discussies

moet plaatsvinden op het forum van het rebellenlegioen, in een
discussieforum

op verzoek van de VLO.

Leden van de buitenste rand die een nieuwe eenheid willen vormen, moeten  de

Legioen Lidmaatschap Officer van hun wens, en elk potentieel lid in

de voorgestelde nieuwe eenheid. Alle leden van de voorgestelde nieuwe
eenheid moeten

een gelijke kans krijgen om deel uit te maken van de discussie over de
oprichting van een eenheid

en kies zijn naam, logo, en officieren. Deze discussies moeten

plaats op het forum van het rebellenlegioen, in een discussieforum op
verzoek van de

LMO.

1.E.I. Nieuwe Basis Formatie

Nieuwe Bases kunnen worden gevormd om een van de volgende redenen:
Wanneer een voldoende aantal RL-leden om een basis te vormen in een
regio waar momenteel geen Base bestaat, kunnen deze leden organiseren
en zich aanmelden om een nieuwe basis te vormen.

[2] Een bestaande basis kan te omslachtig worden voor een enkele BCO en   hun Regionale Kapitein(s) te organiseren, vanwege het grote geografische
gebied

overdekte en lange pendeltijden naar evenementen. In dit geval is een deel  van de

Base kan overwegen om zich te splitsen van de hoofdbasis, om beter te
kunnen inspelen op lokale

Activiteiten.

[3] Er kunnen ook andere redenen zijn voor de vorming van de basis, maar  de splitsing van een

Eenheid als vorm van conflictoplossing wordt ontmoedigd.

 

 

1 Nieuwe buitenpostvorming

Nieuwe buitenposten kunnen om een van de volgende redenen worden gevormd:   Wanneer een voldoende aantal RL-leden in een bepaalde regio wonen…

de buitenste rand, een buitenpost kan worden gevormd.

Uit de pool van landen in de buitenste rand, wordt aanbevolen dat

nieuwe buitenposten bestrijken slechts één land. Meerdere buitenposten per
land

 

kan worden overwogen als verschillende regio’s van het land een andere
moedertaal of andere sterke cultuurverschillen hebben.

[3] Nieuwe buitenposten moeten over het algemeen niet worden gevormd  binnen de grenzen van een bestaande eenheid, maar als drie of meer

leden zich in een sub regio bevinden binnen een bestaande eenheid die
uiterst geografisch geïsoleerd is of die een

andere taal, speciale uitzondering voor buitenpostvorming kan worden
aangevraagd door de BCO/OCO van de bestaande eenheid en de leden van  de betrokken eenheid.

gebied.

[4] Er kunnen ook andere redenen zijn voor de vorming van een
buitenpost, maar opsplitsing van een andere eenheid als vorm van
conflictoplossing wordt niet aangemoedigd.

1.F. Aanvraag voor nieuwe bases en buitenposten

Leden die een nieuwe eenheid willen vormen, moeten een basis/outputpost  invullen.

Aanvraagformulier voor activering. Op het aanmeldingsformulier wordt een  overzicht gegeven van hun

voorgestelde nieuwe Base/Outpost naam, rooster van leden van de Rebel
Legioen hoofd lidmaatschap rooster, territoriale grenzen, en een korte
doelomschrijving waarin de redenen voor hun Base/Outpost worden
uiteengezet

geformeerd. Het aanvraagformulier moet ook een lijst bevatten van de
gekozen Base’s/Outpost ‘s

Commandant en eventueel administratief personeel dat is geselecteerd in
overeenstemming met

met sectie 1.D. van deze SOP. Deze functionarissen en medewerkers
moeten overeenkomen met die

gekozen door de leden in het discussieforum over het rebellenlegioen
planken.

Elke aanvraag voor de oprichting van een eenheid zal zorgvuldig worden
afgewogen door

de raad van bestuur van het legioen en het commandopersoneel van de
bestaande basis (in geval van opsplitsing van de bestaande basis). De
kracht van de redenering in de aanvraag zal worden vergeleken met de
toegevoegde bureaucratie van een

aanvullende eenheid om de noodzaak van de nieuwe eenheid te bepalen.

1.G. Activering en proeftijd voor nieuwe bases en buitenposten
Nieuwe eenheden worden op proef geplaatst. Gedurende deze tijd zullen

zij

kan een logo ontwikkelen en lokale Detachement-subgroepen vormen in

in overeenstemming met de Detachement Charters. Echter, geen koopwaar   (patches, spelden, munten, enz.) kunnen worden geproduceerd met logo’s  van eenheden die

op proef. Voor de eerste 6 maanden moeten de nieuwe eenheden de Rebel   Legioen logo op hun public relations (PR) materiaal. Na 6 maanden, nieuw

 

Eenheden kunnen Pr-materiaal (banners, visitekaartjes) maken en/of
kopen,

flyers, etc.) met hun logo door goedkeuring van de LPRO ter promotie van   hun lokale eenheid en het rebellenlegioen als geheel.

Factoren waarmee het LAC rekening zal houden bij het passeren van een
eenheid uit de proeftijd

omvatten het volgende:

 1. Aanwezigheid bij of oprichting van lokale evenementen…

 

[2] Groei van het aantal leden

[3] Vastgestelde communicatielijnen tussen de leden van de eenheid
zelf en met zustergroepen

Als het LAC aan het einde van een jaar vaststelt dat de nieuwe eenheid niet   Als een eenheid zal de eenheid worden ontbonden en zullen de leden

worden teruggestuurd naar

de basis waarvan ze zich opsplitsen, geabsorbeerd in een andere eenheid

die zich bevindt

in de buurt, of terug naar de buitenste rand. Oplossing of absorptie is bij de   discretionaire bevoegdheid van de raad van bestuur van het legioen.

1.H. Lidmaatschap van eenheden

Lidmaatschap in een Basis of Buitenpost is normaal gesproken gebaseerd

op

geografische grenzen en de hoofdverblijfplaats van het lid. Echter,

een uitzondering die moet worden aangenomen of behouden door een
andere eenheid kan zijn

alleen op verzoek van een lid onder unieke/bijzondere omstandigheden, en   en vervolgens goedgekeurd door de bevelhebbers van elke eenheid. Als de   De commandanten van de getroffen eenheden kunnen het niet eens

worden,

de kapitein van de wacht (COG) zorgt voor bindende arbitrage. Zodra de
bevelhebbers van elke eenheid de vrijstelling goedkeuren, zal het Legioen
Lidmaatschapsfunctionaris (LMO) en COG moeten de uitzondering
aftekenen. Indien

er is onenigheid over de ondertekening tussen de VLO en COG, de

De Legioencommandant (LCO) zal de definitieve uitspraak bepalen.

Indien een ontheffing wordt geweigerd, mag het lid geen andere aanvraag
indienen.

vrijstelling voor een volledig jaar van de ontkenning. Een kopie van de
ontkenning of goedkeuring met alle relevante tekenbevoegdheden wordt
gevuld met VLO en COG. Vrijstellingen

kan niet worden opgevraagd door een blok leden; elk individueel lid
moeten apart een vrijstelling aanvragen en hun eigen uniek/speciaal
noemen

omstandigheden. Als een uitzondering op de Unit-aanmelding wordt
goedgekeurd en afgetekend,

het lid wordt een volwaardig stemgerechtigd lid van de gevraagde nieuwe
eenheid.

1.H.I. Vaststelling

Een actief lid kan vragen om in een naburige eenheid te worden geplaatst
als ze

unieke/speciale omstandigheden hebben en het is meer haalbaar om
regelmatig

bij te wonen bij evenementen met die naburige eenheid. Als goedkeuring
voor deze uitzondering is

verleend en de aanmelding is ontvangen, kan het lid vervolgens van
aansluiting wisselen. Dit lid moet in een door het Rebellenlegioen

 

goedgekeurd kostuum dat in zijn eigen ledenprofiel is opgenomen ten
minste één evenement per Tellingjaar in zijn of haar

aangenomen eenheidsgebied. Als het lid niet één troep in hun
aangenomen eenheid per teljaar, moet het lid terugkeren naar zijn
geografische eenheid.

1.H.II. Inactief lidmaatschap

Een inactief lid (Reserve of Archief) moet in zijn of haar geografische eenheid  blijven en kan geen adoptie door een nieuwe eenheid aanvragen totdat hij  of zij terugkeert naar Active.

 

status door het invullen van een troep in een door het rebellenlegioen

goedgekeurd kostuum dat

is opgenomen in het profiel van het lid, of in een ander soort evenement

dat in artikel wordt genoemd

II.1.A.III naar keuze van de BCO/OCO, op het grondgebied van de adoptie-
eenheid.

Een inactief lid dat van hoofdverblijfplaats verandert, moet worden overgeplaatst.   naar hun juiste geografische eenheid (als het nieuwe adres bekend is) en

het lid kan pas verzoeken om terug te keren naar de vorige eenheid als

hij/zij terugkeert naar

Actieve status door het invullen van een troep in een door het

rebellenlegioen goedgekeurd kostuum dat in het profiel van het lid op het
grondgebied van de vorige eenheid staat.

1.H.III. Behoud van de oorspronkelijke aansluiting

Als een actief lid van hoofdverblijfplaats verandert, of als een eenheid zich
opsplitst in twee of meer eenheden, moet de BCO/OCO of LMO het profiel
van het lid verplaatsen naar de juiste geografische eenheid. Als een Actief
Lid echter

om in hun oorspronkelijke eenheid te blijven, moeten ze goedkeuring

krijgen en tekenen.

van hun oorspronkelijke commandant van de eenheid, de commandant van
de nieuwe splitsingseenheid, en de VLO. Dit lid moet ten minste één
evenement per jaar van de volkstelling op het grondgebied van zijn
oorspronkelijke eenheid in een rebellenlegioen organiseren.

goedgekeurd kostuum dat is opgenomen in hun ledenprofiel. Als het lid

niet één troep op het grondgebied van hun oorspronkelijke eenheid per
telling voltooit…

jaar, moet het lid worden overgeplaatst naar zijn of haar eigen geografisch
gebied.

Eenheid.

1.I. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL-
documenten.

of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen van zowel het LAC

als de RCC.

Elk actief lid van het rebellenlegioen kan ook een verzoek indienen tot
wijziging van

deze SOP in afwachting van goedkeuring door een aanvraag in te dienen

via hun BCO/OCO of

BXO/OXO.

 

 

SOP 2: Rebellenlegioen Detachementen

Detachementen zijn geformaliseerde groepen met het rebellenlegioen die  werken aan

specifieke soorten kostuums te ondersteunen en te promoten. Ze worden  gedefinieerd door de kostuumcategorie die ze verdedigen. Deze SOP

 

beschrijft het doel,

organisatie, en werking van de Detachementen.

2.A. Onthechtingsmissie en -doel

De missie en het doel van de Detachementen omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, het volgende:

[1] Om kostuums en kostuumnormen voor hun kostuum te promoten   categorie in het hele rebellenlegioen

 

 

 

 

[2] Om een netwerk te bieden voor het delen van informatie en middelen
met betrekking tot hun kostuumcategorie en om de klanten te helpen bij
het invullen van hun

kostuums

[3] Om het LAC, de LMO en de BMO/OMO’s te adviseren en te
ondersteunen in de

ontwikkeling en interpretatie van kostuumnormen binnen hun
kostuumcategorie

[4] Om leiding te geven aan en deel te nemen aan de creatie en herziening  van het kostuum

standaarden

[5] Om de LAC en LMO te voorzien van gekwalificeerde kandidaten voor het  Legioen…

Kostuumrechters

[6] Om te voorzien in een pool van gekwalificeerde kandidaten die
beschikbaar zijn voor evenementen die kostuums van een specifiek type
nodig hebben

[7] Om de oprichting en het voortbestaan van Base/Outpost te
bevorderen…

niveau-onderverdelingen binnen het detachement

Om kameraadschap en plezier te bevorderen voor de leden van de
Ontkoppeling

 

2.B. Detacheringsovereenkomsten

Alle detachementen moeten een charter hebben om hun administratie te
regelen en

operaties. Het omvat het volgende:

Missie

[2] Vereisten voor het lidmaatschap

Officieren…

 1. Verkiezingsprocedures

Detachementorganisatie…

Het LAC keurt alle initiële Detachement Charters en alle toekomstige
amendementen met een gewone meerderheid van stemmen vóór de
tenuitvoerlegging.

In het geval van een tegenstrijdigheid tussen het Handvest van het
Rebellenlegioen en een

Detachement Charter, het RL Charter heeft voorrang.

2.B.I. Koppelingen naar huidige Detachement Charters

Detachement Charter is te vinden in hun detachering sub forum op de RL
fora. Zie de volgende links om de huidige Detachement Charters te lezen

 

(Forum login vereist om toegang te krijgen):

 

 

 

Rebellenlegioen Starfighter Command Detachement Charter...

[2] Ridders van de Jedi Order Detachement Charter

Rebel Alliance Infanterie Detachement Charter...

[4] Klonen van de Republiek Detachement Handvest

Het Handvest van de Galactische Senaat van het Rebellenlegioen...

Galactisch Strategisch Commando Detachement Handvest...

Docking Bay 94 Detachement Charter…

Het “Wretched Hive Detachement Charter”...

[9] Verenigd Burgers van de Galactische Republiek Handvest

Rogue Detachement Charter

2.C. Vorming van nieuwe detachementen

Er kan een nieuw Detachement worden gevormd om een speciaal centrum

op te richten van

expertise, middelen en gemeenschap voor een aparte groep van kostuums.

Om een detachement te vormen, moeten aanvragers eerst contact
opnemen met het LAC met hun

voorgestelde detachement idee, waarom ze denken dat de nieuwe
Detachement is

nodig, en een lijst van voorgestelde kostuums die in de

Onthechting. Het LAC zal het voorstel goedkeuren of ontkennen door een
eenvoudige

meerderheid van stemmen. Indien het voorgestelde detachement tijdelijk
wordt goedgekeurd

vanuit het LAC kunnen zij alle vereiste aspecten van een

Onthechting. De definitieve goedkeuring zal komen na de Detachement
Application is

compleet.

2.C.I. Onthechtingstoepassing

De ontwikkeling van een nieuwe Detachement moet worden gedaan op het
gebied van kostuums.

de fora die de Detachement zal dienen en waarbij alle Actieve

leden die deel willen uitmaken van het nieuwe Detachement. Alle aspirant-
leden

de leden van het voorgestelde detachement moeten een gelijke kans

krijgen om deel te nemen aan de discussie om een detachement te vormen.

De volgende informatie moet worden bevestigd door open stemming van
alle Active

leden die deel willen uitmaken van het nieuwe Detachement:

Naam van de onthechting…
[2] Onthechtingslogo

 

 

 

 1. Detachement Handvest…
 2. Detachement commandant (DCO)

Om een aanvraag in te dienen voor het vormen van een detachement, moet  de aspirant-DCO de

boven punten aan het LAC, samen met het volgende:

[5] Rooster van ten minste 20 actieve leden van het rebellenlegioen…
lidmaatschap

[6] Detachement Executive Officer (DXO), benoemd door de DCO.

De raad van bestuur van het legioen zal stemmen over de goedkeuring of
ontkenning van de

toepassing met een eenvoudige meerderheid. Het LAC zal de

toekomstige DCO en DXO van hun beslissing.

Wijzigingen in het Detachement logo kunnen te allen tijde met een
meerderheid worden doorgevoerd.

stemmen door de gedetacheerde leden. Logowijzigingen moeten worden
goedgekeurd door

de MO, LPRO en LAC.

2.D. Ontspanningslidmaatschap

Detachementen zijn een strikt vrijwillig aspect van het rebellenlegioen.
Alleen

Actieve leden van het rebellenlegioen kunnen lid worden van een
detachement.

Het lid moet een goedgekeurd kostuum hebben dat voldoet aan de
lidmaatschapseisen van het detachement waar hij/zij zich bij wenst aan te
sluiten (zie de specifieke

Detachement Charter’s lidmaatschapsgedeelte).

Leden van het rebellenlegioen kunnen zich aansluiten bij meerdere
Detachementen, op basis van de

goedgekeurde kostuums die dat lid bezit.

Volgens hun Detachement Charter kunnen Detachementen een secundair
lidmaatschap toestaan van een kostuum dat al is goedgekeurd in een ander   Onthechting.

2.E. Detacheringsorganisatie

Detachementen kunnen verder worden onderverdeeld in subgroepen op
basis van geografische

regio of gebied van belang. In dit hoofdstuk worden de toegestane
subgroepen gedefinieerd.

2.E.I. Subgroepen voor lokale onthechting

Leden van een Detachement van dezelfde Base/Outpost kunnen een
lokale…

niveau Detacheringssubgroepen in hun Base/Outpost ter bevordering van

 

lokale

gemeenschap en de bouw van kostuums uit dat Detachement. Leden die  een lokale Detachement-subgroep willen vormen, moeten een

toepassing op de juiste DCO overeenkomstig de procedures die in het
handvest van die detachement zijn vastgelegd.

 

In het handvest van elk detachement worden de vereisten voor de vorming  vastgelegd,

administratie, benamingen, logo’s en lidmaatschap van lokale
onderafdelingen. In elk detachement wordt ook de naamgevingsconventie
voor lokale onderafdelingen gedefinieerd.

groepen van die detachementen (bv. Eskader, Delegatie, Eskader, Tempel)   en passende titels voor lokale subgroep leiders (bijv. Squadron
Commandant, delegatieleider, ploegleider, tempelmeester). Deze

De terminologie moet passen bij het soort kostuums waaruit de

Onthechting en binnen het Star Wars universum.

Elke Base/Outpost mag niet meer dan één subgroep per stuk hebben.
Onthechting. Lokale Detachement-subgroepen zijn strikt vrijwillig en niet
verplicht om deel te nemen aan een detachement.

Indien nodig kunnen in detachementcharters eisen en processen worden
vastgelegd voor de vorming en het beheer van aanvullende
onderverdelingen van

Detachering van lokale subgroepen op regionale of thematische lijnen
binnen één Base/Outpost.

2.E.I. Onthechting Ere-subgroepen

Detachement leden kunnen Ere-subgroepen oprichten bij het Legioen…
niveau. Ere-subgroepen bieden een digitale ruimte voor personen die

een belang te delen in een bepaald type kostuum om samen te voegen tot
die interesse te vieren. Deze Ere-subgroepen hebben geen Base/Outpost
trouw maar rapporteren rechtstreeks aan de DCO en DXO. Deze Ere-
subgroepen

groepen zullen een beperkte reikwijdte hebben en zich niet met de
detachement bezighouden.

Operations, de Base/Outpost Operations, of de vorming van lokale sub-
groepen.

Detachement leden die een Ere-subgroep willen vormen, moeten

een aanvraag in te dienen bij de bevoegde DCO in overeenstemming met
procedures die in het handvest van dat detachement zijn vastgelegd.

2.F. Detacheringsambtenaren

Detachement Officers zorgen voor leiderschap en administratie voor de
specifieke Detachement die zij dienen. Deze Officieren dienen onder het
Legioen

Bestuursraad. Detacheringsambtenaren dienen als adviesorgaan voor het
LAC, de LMO en andere administratieve ambtenaren met betrekking tot hun   specifieke kostuumcategorie. De detachementen bestaan buiten de rang en  de

stemmingshiërarchie van RL Bases en Outposts.

Alle Detachement Officers ondersteunen de missie en het doel van de
Detachement. Detachement officers krijgen geen speciale bevoegdheden of
taken op het niveau van het mondiale legioen. Zij krijgen geen toegang tot
de RL

Commandofora of beleid op Rebellenlegioenniveau in hun hoedanigheid van

 

Detachement officieren. De DCO en DXO krijgen een moderator…

status op hun Detachement sub forums en Base/Outpost-sub forums voor  lokale subgroepen onder hun Detachement.

 

2.F.I. Detacheringscommandanten

Elke detachering heeft minimaal een commandant (DCO) en een
uitvoerend functionaris (DXO). Alle andere detacheringsfuncties zijn
facultatief en worden naar eigen goeddunken van het
detacheringshandvest en de DCO benoemd.

2.F.I.a. Detachement Commanding Officer (DCO)

Afspraak: DCO’s worden jaarlijks gekozen met een gewone
meerderheid/veelvoud.

stem van de leden van hun detachement (zie artikel III: Verkiezingen en
Stemmen).

Eisen: Een DCO moet ten minste één goedgekeurd kostuum bezitten in de   kostuumcategorie van hun Detachement en lid zijn van de

Onthechting. DCO’s moeten actieve RL-leden zijn met een goede reputatie.

Taken: De DCO houdt toezicht op de operaties van hun detachement,
bevordert

Detachement gemeenschap, en adviseren Legioen Commandanten en
Administratieve ambtenaren over zaken die verband houden met hun
detachement. Zij zullen detacheringspersoneel aanstellen overeenkomstig
hun detacheringshandvest.

DCO’s houden toezicht op het schrijven en herzien van de Kostuumnormen  voor

hun Detachement kostuum categorie. DCO’s treden op als moderator van
hun Detachement sub-forums. DCO’s kunnen gekwalificeerde kandidaten
voor de rol van LCJ aan de LMO aanbevelen, indien nodig. Ten slotte zullen  de DCO’s alle aanvullende taken uitvoeren die in hun Detachement Charter
zijn vastgelegd.

2.F.I.b. Detachement Executive Officer (DXO)

Afspraak: DXO’s worden jaarlijks benoemd door de DCO van hun
Onthechting. Als een DXO afhaakt of tussen de verkiezingen wordt
verwijderd, wordt de

DCO wijst een nieuwe DXO aan die tot de volgende verkiezingen zal
dienen.

Eisen: DXO’s moeten ten minste één goedgekeurd kostuum bezitten in de
kostuumcategorie van hun Detachement en lid zijn van de

Onthechting. DXO’s moeten actieve RL-leden zijn met een goede reputatie.   Taken: De DXO assisteert de DCO bij de uitvoering van hun

beschreven taken. Indien de DCO afhaakt of tussen de verkiezingen wordt
verwijderd, wordt de DXO tot de volgende verkiezingen de DCO en

benoemt hij een nieuwe

DXO.

2.F.II.Detachering Administratieve ambtenaren

De DCO kan ervoor kiezen om extra Detachement Administratieve aan te
stellen.

Ambtenaren om te helpen bij de uitvoering van de taken en het beheer van

 

de

onthechting als dat nodig is. Alle gedetacheerde administratieve
functionarissen moeten worden benoemd op basis van de behoeften van  het detachement, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie.

Detachement Charter.

 

Detachement Administratieve Ambtenaren moeten daar deel van

uitmaken.

Detachement, maar uitzonderingen kunnen worden gemaakt in gevallen
waarin een specifieke

Er is technische vaardigheid nodig die niet te vinden is onder de
beschikbare

Detachement leden. Geen enkel voormalig lid van het rebellenlegioen dat
die om tuchtrechtelijke redenen worden verwijderd, kunnen dienen als een  detachement.

Administratief medewerker.

2.G. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere
RL-documenten of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen van  zowel het LAC als de DCO.

Elk actief lid van het rebellenlegioen kan ook een verzoek indienen tot
wijziging van

deze SOP in afwachting van goedkeuring door een DCO.

 

 

SOP 3: Bestuurlijk personeel en comités van het rebellenlegioen
Administratieve ambtenaren vervullen de taken die nodig zijn voor de
administratie van de

hele Rebellenlegioen, zoals het handhaven van Kostuumnormen voor
aanvaarding van het lidmaatschap, communicatie met het publiek,
liefdadigheidsprojecten, webpagina/forumbouw en -onderhoud, enz.

3.A. Legioencommandant (LCO)

Het hoofd van het rebellenlegioen is de Legioencommandant die

gekozen uit het lidmaatschap. De LCO dient als boegbeeld en
woordvoerder van het rebellenlegioen en is het primaire aanspreekpunt
voor

Lucasfilm, alle Star Wars fan- en kostuumorganisaties, en het publiek.

Afspraak: De legioencommandant wordt rechtstreeks gekozen door middel  van een actief lidmaatschap overeenkomstig de verkiezingsprocedures van  artikel III.

Eisen en beperkingen: De LCO moet de vereiste

ervaring om in aanmerking te komen voor de verkiezing tot lid van de raad  van bestuur van het legioen

(LAC). De LCO mag geen andere gekozen of aangewezen
Rebellenlegioenambtenaar op globaal, lokaal of Detachementniveau hebben  terwijl hij als LCO fungeert, met uitzondering van de kantoren die deel
uitmaken van de LCO-functie.

Taken: De LCO is verantwoordelijk voor de algemene visie en richting van
de

 1. Ze kijken vooruit naar de toekomst van de RL terwijl ze het delegeren

 

van de

details voor het administratief personeel, het commandopersoneel en de  leden. De LCO

opereert als de top beleidsmaker en beheerder voor de RL.

Werken met het Legioen Uitvoerend Bureau (LXO) en Administratief
personeel,

de LCO vertegenwoordigt de RL als geheel; de taken omvatten, maar zijn  niet beperkt tot

naar de volgende:

 

[1] Formuleert het beleid dat door het LAC moet worden herzien en goedgekeurd.   Modereert de RCC en LAC…

Helpt bij de introductie van nieuwe eenheden…

 1. Helpt bij de inductie van nieuwe bases, buitenposten en detachementen

naar

de RL

 1. Recensies over merchandising

[6] Organiseert partnerschappen met externe organisaties

[7] Handelt met RCC in disciplinaire maatregelen, indien nodig

[8] benoemt personeel om te helpen bij hun taken in overeenstemming met
de Rebel

Legioenhandvest en SOP’s

Assistenten: De LCO benoemt ook een Legioen Executive Officer (LXO) en
Administratief personeel om te helpen met elk aspect van het runnen van

de RL.

Aangewezen administratief personeel kan het gezag van gekozen
functionarissen van het rebellenlegioen niet vervangen zonder een
meerderheid van stemmen van de Raad van het Rebellenleger, behalve in
specifieke omstandigheden waarin het handvest of de
standaardwerkvoorschriften

die bevoegdheid op beperkte basis toe te kennen aan hun specifieke positie.

De LCO kan de leden van het LAC aan andere taken toewijzen op basis van
hun

gebieden van expertise. Dergelijke opdrachten hebben geen invloed op de
andere

taken of positie.

3.B. Uitvoerend functionaris van het Legioen (LXO)

Afspraak: De LXO wordt benoemd door de LCO en bekrachtigd door de
rebellen.

Commandoraad (RCC).

Eisen en beperkingen: De LXO moet beschikken over de vereiste

ervaring om in aanmerking te komen voor de verkiezingen voor het LAC.

De LXO mag geen

andere gekozen of benoemde Rebellenlegioen kantoor in de wereldwijde,
lokale, of

De niveaus van de onthechting terwijl het dienen als LXO, behalve voor die
kantoren die zijn

deel van de LXO-positie.

Taken: De Legioen Executive Officer is een adviseur en assistent van de
LCO. De LXO neemt de verantwoordelijkheid van de LCO op zich wanneer
deze afwezig.

 

LXO taken omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

[1] Rapporteert rechtstreeks aan de LCO over alle gevolgen die verband  houden met

Legioenbewerkingen

 

[2] Dient als contactpersoon voor de LCO in verschillende comités,
vergaderingen en

mededelingen

[3] Treedt op als adviseur/waarnemer bij het LAC en de RCC, maar heeft
geen stemrecht in deze raden.

 1. Dienen als interim COG tijdens disciplinaire maatregelen waarbij het COG
  niet beschikbaar zijn of niet in staat zijn om onpartijdig te zijn, indien nodig

[5] Dient als voorzitter van de Commissie ter herziening van het Handvest…

[6] Gaat uit van een tijdelijk stemgerechtigd lidmaatschap van het LAC in geval  van een

positie die vacant wordt, totdat een nieuwe verkiezing kan worden afgerond

(zie SOP 4: Afwezigheden en Vacatures voor Gekozen of Benoemde
Bestuurders).

Officieren en functies)

Ook kan de COG toestemming krijgen om verkozenen te overrulen.
ambtenaren in tuchtzaken wanneer zij optreden als de tijdelijke COG, en de
volledige machtigingen van de stemgerechtigde leden van het LAC om
verschillende

gekozen ambtenaren wanneer zij als tijdelijk lid van het LAC optreden

tijdens een

Vacature.

3.C. Legioen Administratieve Raadsvertegenwoordigers

Afspraak: De vertegenwoordigers van de Raad in het LAC worden in functie
gekozen.

bij gewone meerderheid/veelheid van stemmen van alle Actieve leden van
de Rebel

Legioen.

Eisen en beperkingen: De raad van bestuur van het legioen

De vertegenwoordigers moeten over de nodige ervaring beschikken om in
aanmerking te komen voor de verkiezingen voor het LAC, zoals beschreven
in artikel I. De vertegenwoordigers van de Raad mogen geen

een ander gekozen of aangewezen kantoor van het rebellenlegioen in de
wereld, lokaal of

De niveaus van de detachementen tijdens het optreden als
vertegenwoordiger van de Raad.

Taken: De vijf leden van de raad van bestuur van het legioen dienen als
stemgerechtigde leden van het LAC; zij adviseren en assisteren het LCO in
de

administratie van het rebellenlegioen. De Raad van Bestuur van het
Legioen adviseert en assisteert ook het personeel van het Base/Outpost
Commando.

De raad van bestuur van het legioen zal verantwoordelijk zijn voor het
schrijven van een

driemaandelijkse samenvatting van de particuliere besprekingen en

 

besluiten van de Raad en

het plaatsen van die voor het lidmaatschap om te lezen.

Assistenten: Hoewel de vertegenwoordigers van de Raad geen directe   assistenten, de meerderheid van de administratieve functies van het
Legioen dienen bij de

plezier van het LAC als geheel.

3.D. Basiscommandoverbinding (BCL)

 

De rol van BCL is om op te treden als een schakel tussen het LAC en RCC
en om eventuele

kwesties die in de ene raad aan de andere worden besproken, om de
samenwerking te waarborgen en

communicatie tussen deze instanties.

Afspraak: De basiscommandoverbinding zal worden verkozen/he verkozen
om

Legioen Administratieve Raad elke keer als er een nieuwe Raad van het
Rebellencommando zit. De staande BCL zal in het LAC blijven tot de sluiting  van

het BCL-verkiezingsproces.

De COG zal toezicht houden op het BCL-bevestigingsproces en eventuele
peilingen en

e-mailberichten nodig.

De COG zal voor minimaal zeven (7) dagen nominaties aannemen van de
Commanding Officers van het Rebellenlegioen voor de basis en de
buitenpost.

Kandidaat/kandidaten hebben een zeven (7) dagen durende Q&A-sessie
met de Rebel.

Legioensbasis en buitenpostcommandanten.

Aan het einde van de vraag- en antwoordsessie zal de Legioencommandant  een

eenvoudige meerderheid/meerderheid van alle Base/Outpost
Commandanten aan

de basiscommandoverbinding te bepalen.

Eisen en beperkingen: De BCL moet de vereiste

ervaring om in aanmerking te komen voor de verkiezingen voor het LAC,
zoals beschreven in artikel I.

Taken: De Base Command Liaison (BCL) is een stemgerechtigd lid van de
Legioen Administratieve Raad (LAC) en een dienende BCO/OCO. De BCL
mag geen andere gekozen of aangewezen functie van het rebellenlegioen
bekleden in de

wereldwijde, lokale, of Detachement niveaus terwijl ze dienen als BCL, met
uitzondering van

BCO/OCO van hun Base/Outpost.

Specifieke BCL taken omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende. De   LCO kan extra rechten toewijzen die niet op deze lijst staan:

[1] Toezicht op nieuwe Base/Outpost-toepassingen

[2] Treedt op als eerste aanspreekpunt voor alle Base/Outpost kwesties.
[3] Voltooit administratieve taken zoals het houden van jaarlijkse
verkiezingen voor

een toegewezen gebied

 

[4] Herinnert het personeel van de basis/buitendienst aan de jaarlijkse  taken zoals de volkstelling en

verkiezingen

3.E. De kapitein van de wacht (COG)

De Kapitein van de Garde dient om gerechtigheid en orde in het
rebellenlegioen te handhaven.

 

Afspraak: De COG moet worden bevestigd/herbevestigd telkens wanneer
een nieuwe

De Raad van het Rebellencommando zit. De staande COG blijft in functie
tot de afsluiting van het COG-bevestigingsproces.

De raad van bestuur van het legioen zoekt kandidaten voor het ambt.
van het Active Rebel Legioen lidmaatschap blijft de zoektocht minimaal
zeven (7) dagen open.

De LCO zal toezicht houden op het COG-bevestigingsproces en eventuele
peilingen en

e-mailberichten nodig.

Kandidaten mogen niet voor zichzelf campagne voeren voor de functie van
COG in enige

manier. Kandidaten mogen alleen antwoorden op vragen in de Vraag en
Beantwoording (Q&A) fasen. Kandidaat/kandidaten hebben een zeven (7)
dagen durende Q&A.

sessie met de Legioen Administratieve Raad. Gedurende deze tijd wordt een   Bevestigingsforum zal tijdelijk worden opgezet voor het Legioen

Raad van Bestuur, alleen COG, en COG kandidaat(st)ers. Bij de

Aan het einde van de V&A-zitting zal de raad van bestuur van het legioen

een

eenvoudige meerderheid/meerderheid van stemmen om te bepalen welke
kandidaat zal zijn

aanbevolen aan de RCC.

Na de vraag- en antwoordsessie van de Legioen-bestuursraad, heeft de
aanbevolen

De kandidaat zal een zeven (7) dagen durende Q&A-sessie hebben met de
Raad van het Rebellencommando. Gedurende deze tijd zal het Confirmatie  Forum tijdelijk worden opgezet voor het LAC, RCC, het permanente COG,

en COG kandidaat.

De kapitein van de wacht moet worden bevestigd door een
meerderheid/veelheid van stemmen.

van RCC. Als de BCO/OCO’s de genomineerde niet bevestigen, zal het
proces

Herhaal dit tot een COG is bevestigd.

Eisen en beperkingen: Het COG moet op het moment van de benoeming

een volledig jaar actief lidmaatschap hebben doorlopen. Het COG mag geen   een ander gekozen of aangewezen kantoor van het rebellenlegioen in de
wereldwijde, lokale of

De ontheffingsniveaus terwijl ze dienen als COG, met uitzondering van de
kantoren die

deel van de COG positie.

Taken: De COG is een expert en adviseur op het gebied van het Handvest
van het Rebellenlegioen en de SOP’s en is verantwoordelijk voor de
interpretatie en handhaving ervan.

De COG-rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

 

1] Zorgt ervoor dat het Handvest en de SOP’s door alle leden worden
gevolgd en

dat alle Legioen Officieren (Administratief en Commando) geen misbruik  maken van hun

autoriteit

[2] Dient als adviseur/waarnemer tijdens hoorzittingen over disciplinaire  maatregelen…

[3] Houdt toezicht op alle verkiezingen op legioenniveau (en op de basis-  en buitenpostverkiezingen,

op verzoek). Dit omvat het afdwingen van een eventueel
campagne voering beleid voorafgaand aan

 

de verkiezingen, het modereren van vraag- en antwoordsessies, het
opzetten en

het volgen van de verkiezingen en het certificeren van de resultaten.

[3] Treedt op als adviseur/waarnemer bij het LAC en de RCC, maar heeft
geen stemrecht in deze raden.

[4] Assisteert het personeel van de basis en de buitenpost met procedurele
kwesties in verband met

disciplinaire zaken. Dit houdt onder meer in dat de verdachte een eerlijk
proces moet krijgen en dat de voorgeschreven straf moet worden
beoordeeld op billijkheid en consistentie met andere

Basis.

[5] Bewaakt de officiële Legioenkaart op nauwkeurigheid en volledigheid en   scheidt alle territoriale geschillen. Dit omvat het onderhouden van een
volledige

verslag van alle bestaande Bases en Outposts en hun geografische grenzen.

[6] Bekijkt alle aanvragen voor nieuwe Bases en Outposts om er zeker van
te zijn dat aan de eisen wordt voldaan en dat het beschreven gebied goed

is afgebakend en

geen inbreuk maakt op de bestaande grenzen van de basis/buitenpost

[7] Verzekert zich ervan dat elke tuchtzitting naar behoren wordt  gedocumenteerd en dient een transcript/samenvatting in van de tuchtzitting  op het niveau van het legioen met het oog op de herziening van de herziening  en eventuele latere beroepen.

De COG kan gekozen basis/outputpost, detachement en legioen
overstemmen.

ambtenaren met betrekking tot de uitvoering van beslissingen in
tuchtzaken, binnen de

reikwijdte van hun bevoegdheden die in het handvest worden beschreven.
Deze bevoegdheid moet

met grote voorzichtigheid en alleen in overleg met het LAC.

Assistenten: De COG kan andere leden selecteren als assistent-kapitein(s)
van de wacht (ACOG) om hen bij te staan in hun taken.

3.F. Lidmaatschap van het legioen (LMO)

Afspraak: Het kantoor van LMO wordt benoemd door het LAC. De LMO moet   worden geselecteerd/herbenoemd telkens als er een nieuw LAC zit, door

een eenvoudige

meerderheid/veelheid van stemmen van het LAC. De permanente VLO blijft

in functie

tot de afronding van het selectieproces van de VLO, met een periode van

een week om de verantwoordelijkheden over te dragen aan de inkomende
VLO.

Het COG zal toezicht houden op het LMO-selectieproces en op eventuele
peilingen en e-mails.

nodig.

 

De LCO zoekt vrijwilligers voor de LMO uit het actieve Legioenlidmaatschap.  De zoektocht zal minimaal zeven (7) dagen open blijven. Alle
Kandidaat/kandidaten hebben dan een 7-daagse (een week durende)

vraag- en antwoordsessie met de

Legioen Administratieve Raad en Legioen Kostuumrechters.

Het bureau van de VLO wordt benoemd met een gewone meerderheid van
stemmen/veelvoud van stemmen van de

LAC.

 

 

 

 

In het geval dat de LMO niet meer beschikbaar is voor de dienst, zal de LCO   een voorlopige VLO aan te wijzen totdat de selectie van een nieuwe VLO is
afgerond.

Eisen en beperkingen: De LMO moet meer dan één door het rebellenlegioen  goedgekeurd kostuum hebben gemonteerd.

Daarnaast wordt aanbevolen dat de LMO voorafgaande Legioenkostuum
hebben

Judge (LCJ) of LMO ervaring, en een soort van leiderschap/management
ervaring.

De VLO kan niet het ambt van legioenkostuumrechter voor een bepaalde
kostuumcategorie bekleden terwijl hij als VLO fungeert.

Taken: De Legioenlidmaatschapsfunctionaris houdt toezicht op het
rebellenlegioen…

Kostuum Normen en LCJ, behandelt alle beroepen voor geweigerd
kostuum/lidmaatschapsaanvragen, en adviseert de Regionale Raad van
Bestuur over lidmaatschapskwesties en veranderingen die zij nodig achten.
De LMO is een niet-stemgerechtigd adviseur van het LAC.

De VLO-rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:
Dient als hoofd van het Legioen Kostuumrechters team…

[2] Handhaaft de toegang tot alle kostuumtoepassingen

[3] Bemiddelt in geschillen over uitspraken/beslissingen over
kostuumaanvragen die

komen voor tussen Base/Outpost Commando-eenheden (BCO/OCO,
BXO/OXO,

BMO/,OMO) en de LCJ’s. De LMO zal kopieën van e-mails ontvangen
tussen de LCJ’s en de aanvragers waar het e-mailsysteem van het
rebellenlegioen

gebruikt.

 1. Nieuwe en bijgewerkte normen beoordelen die door de Detachementen
  zijn ingediend.

ze af te ronden om te worden geüpload op de website van RL (zie SOP 9:
Normen).

Oprichting, herziening en goedkeuringsproces)

Werk met Detachementen om gekwalificeerde kandidaten voor LCJ te
identificeren…

functies

[6] Werken met Detachementen om middelen te ontwikkelen om in kostuum  te helpen.

oprichting en het lidmaatschapsproces

De LMO zal alleen kostuums voor LCJ’s beoordelen in kostuumcategorieën
waar

er is maar één LCJ.

 

Nieuwe kostuums die voor de LMO worden ingediend, zullen door de LCJ  worden beoordeeld.

kostuumcategorie. Als er een geschil is over het vonnis, zal de COG

een beslissing tussen de LCJ en de LMO te bemiddelen.

 

De LMO kan gekozen Base/Outpost en Detaching-Level overrulen.
officieren op het gebied van goedkeuring van kostuums en
kostuumnormen.

3.G. Legioenkostuumrechters (LCJ’s)

Afspraak: LCJ’s worden benoemd door de LMO en kunnen worden
aanbevolen door Detachement Commanding and Executive Officers. Alle
LCJ’s moeten

goedgekeurd door zowel de LMO als het LAC.

Indien een LCJ niet meer beschikbaar is voor de dienst, kan de LMO de
volgende personen aanwijzen

een andere LCJ om hun verantwoordelijkheden te dekken tot de selectie
van een nieuwe LCJ

is compleet.

Eisen en beperkingen: Een legioenkostuumrechter moet

aangetoonde expertise in het (de) kostuum(en) of de categorie(ën) van het  kostuum

zij beoordelen, en moeten in elk van deze categorieën een of meer
goedgekeurde kostuums hebben gemonteerd. Deze kostuums moeten
uitzonderlijk zijn en

de minimumeisen overschrijden.

Het wordt aanbevolen dat LCJ’s foto’s, bronnen, tutorial, en web
banden die verband houden met hun kostuumcategorie(ën), en die zij
hebben

aangetoonde ervaring in goede interpersoonlijke relaties en in kostuum
Begeleiding.

Taken: De rechten van LCJ zijn niet beperkt tot het volgende:

[1] Beoordeel de juistheid, kwaliteit en geschiktheid van de kostuums…
voorgelegd aan het Rebellenlegioen ter goedkeuring om te dragen op
kostuumevenementen en (alleen voor niet-RL-leden) in aanmerking te
komen voor het lidmaatschap van het Rebellenlegioen.

[3]. De CO, XO en BMO/OMO (indien van toepassing voor de eenheid) op de  hoogte stellen van de status van de voor hun basis/post behandelde  kostuumaanvragen.

[4] Na alle beoordelingsprocedures en beperkingen die in de SOP 11 zijn
geschetst

Het wordt ook aanbevolen dat LCJ’s:

[5] Assisteren van de LMO en Detachementen in het schrijven en bijwerken
van Kostuum

Normen

[6] Help de LMO en Detachementen bij het verzamelen van foto’s, bronnen,

 

tutorial, en andere middelen voor hun kostuumcategorie

3.H. Legioen Webmaster (LW)

Afspraak: De Legioen Webmaster wordt benoemd door een eenvoudige   meerderheid/veelheid van stemmen van het LAC.

 

De LCO zoekt vrijwilligers voor de LW uit het actieve Legioen.
lidmaatschap na de jaarlijkse verkiezingscyclus. De zoektocht blijft open
voor minimaal zeven (7) dagen. Alle kandidaten hebben dan een…

week (7-daagse) vraag- en antwoordsessie met de raad van bestuur van
het legioen.

In het geval dat de LW niet meer beschikbaar is voor de dienst, zal het
Legioen

De commandant zal een interim-LW aanwijzen tot de selectie van een
nieuwe LW is compleet.

Eisen en beperkingen: De Legioen Webmaster moet een

sterke praktijkkennis van actuele coderingspraktijken met betrekking tot de   De online infrastructuur van Rebel Legioen, inclusief de website en de

forums.

Taken: De Legioen Webmaster is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en   onderhoud van de website van de RL, inclusief het repareren van bugs en
het implementeren van nieuwe functies. Zij zijn ook verantwoordelijk voor
het helpen van

Base/Outpost Webmasters en Detachement Webmasters bouwen hun eigen
websites en ervoor zorgen dat de inhoud van zowel de hoofdsite als de
Base/Outpost en Detachement websites worden gesynchroniseerd.

Assistenten: De LW kan andere RL-leden selecteren om hen bij te staan in
hun

taken. Deze assistenten zullen bekend staan als het web team.
Dienstverlening op de

web team wordt niet beschouwd als een formeel kantoor, en sluit dus niet
uit dat

dienst in een ander benoemd of gekozen ambt in het rebellenlegioen. De
De webmaster moet het LAC op de hoogte brengen van de afspraak(en)
met het web team.

3.I. Legioen Public Relations Officer (LPRO)

Afspraak: De LPRO wordt benoemd door de raad van bestuur van het
Legioen. De LPRO moet worden geselecteerd/herbenoemd telkens als er
een nieuw legioen wordt benoemd.

De raad van bestuur zetelt met een gewone meerderheid/meerderheid van  stemmen van de legioenraad. De permanente LPRO blijft in functie

tot de afronding van het LPRO-selectieproces.

De COG houdt toezicht op het LPRO-selectieproces en de benodigde
peilingen en e-mails. De LCO zoekt vrijwilligers voor de LPRO bij het actieve  Legioen.

lidmaatschap na de jaarlijkse verkiezingscyclus. De zoektocht blijft open

voor minimaal zeven (7) dagen. Alle kandidaten hebben dan een…

week (7-daagse) vraag- en antwoordsessie met het LAC.

In het geval dat de LPRO niet meer beschikbaar is voor de dienst, zal het
Legioen

De Commanding Officer zal een interim LPRO aanwijzen totdat de selectie

 

van een nieuwe LPRO is afgerond.

Eisen en beperkingen: De LPRO mag geen andere gekozen of

benoemd tot positie in het rebellenlegioen op wereldniveau, in
Bases/Outposten, of in Detachementen voor de duur van hun looptijd. Het  is

aanbevolen dat de PRO een voorafgaande Base/Outpost Public Relations
heeft.

 

Representatieve ervaring en minimaal één jaar Actief
Lidmaatschap.

Taken: De taken van de LPRO omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de
Volgend:

[1] Bereidt public relations (PR) materiaal voor de Rebel voor en
catalogiseert het…

Legioen

[2] Toezicht op het Public Relation Team…

Goedkeuring van nieuw Pr-materiaal.

4] Antwoorden op vragen van het publiek en het lidmaatschap

[5] Voert alle andere taken uit die hen door het Legioen zijn toegewezen…   Bestuursraad

De LPRO kan gekozen basis/output- en detachementniveau overrulen
officieren op het gebied van public relations en branding.

Assistenten: De LPRO kan andere RL-leden aanwijzen om zich bij het
Legioen aan te sluiten.

PR-team om hen bij te staan in hun taken. Service aan het PR-team is niet   wordt beschouwd als een formeel kantoor, en sluit dus niet uit dat er een
dienst wordt verricht in een ander

benoemd of verkozen in het rebellenlegioen. De LPRO moet de

LAC van afspraak(en) met het web team.

3.J. Legioen Merchandise Officer (MO)

Afspraak: Het kantoor van MO wordt benoemd door het Legioen
Administratieve

Raad. De MO moet worden geselecteerd/herbenoemd telkens wanneer een  nieuw Legioen

De raad van bestuur zetelt met een gewone meerderheid/meerderheid van  stemmen van de legioenraad. De permanente MO blijft in functie tot

de afronding van het MO-selectieproces.

De COG zal toezicht houden op het MO-selectieproces en eventuele
peilingen en e-mails.

nodig. De LCO zoekt vrijwilligers voor MO van het actieve Legioen.
lidmaatschap. De zoekopdracht blijft open voor minimaal zeven (7)
dagen. Alle kandidaten hebben dan een 7 dagen durende vraag- en
antwoordsessie van een week met de legioen administratieve raad.

In het geval dat de MO niet meer beschikbaar is voor de dienst, zal het
Legioen

De commandant wijst een interim-methode aan tot de selectie van een
nieuwe MO is voltooid.

Eisen en beperkingen: De Merchandise Officer van het Legioen mag geen
andere gekozen of benoemde positie in het rebellenlegioen in de wereld
bekleden.

 

niveau, in Bases/Outposten, of in Detachementen voor de duur van hun  looptijd.

 

Taken: De legioenhandelaar houdt toezicht op alle legioengoederen…
en slingeren. MO-rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het
volgende:

[1] Registreert en controleert alle merchandising en gerelateerde
fondsenwerving die wordt gedaan

voor het rebellenlegioen

zorgt ervoor dat auteursrechten niet op flagrante wijze worden geschonden  en dat

de goederen gerelateerde middelen worden niet misbruikt

[3] Houdt een lijst bij van verkopers en leveranciers die verschillende
items

Modereert alle merchandise fora op de RL-website…

[5] Brengt schendingen van het goederenbeleid onder de aandacht van de
COG.

[6] Handhaaft het fysieke goederenarchief en geeft dat door aan de MO die  ze volgt…

3.K. Comité voor de herziening van het handvest (CRC)

Afspraak: De niet-voorzittende leden van de Commissie ter herziening van
het Handvest

worden gekozen met een gewone meerderheid/meerderheid van de
bevolking van Active

De leden van het rebellenlegioen die zij vertegenwoordigen. De CRC wordt
jaarlijks verkozen na

de belangrijkste verkiezingscyclus is voltooid; alle CRC-leden die willen
dienen

er moet een andere termijn voor herverkiezing komen. De permanente CRC  blijft in

tot het einde van de CRC-verkiezing.

De COG zal toezicht houden op de CRC-verkiezing en eventuele peilingen
en e-mails die nodig zijn.

De LCO zal vrijwilligers voor de CRC zoeken bij het actieve Legioen.
lidmaatschap na de jaarlijkse verkiezingscyclus. De zoektocht blijft open
voor minimaal zeven (7) dagen. Alle kandidaten hebben dan een…

week (7-daagse) vraag- en antwoordsessie met de bevolking die zij willen
vertegenwoordigen.

Eisen en beperkingen: De Commissie ter beoordeling van het Handvest zal  bestaan uit de volgende vijf leden:

De LXO, die optreedt als voorzitter…

Een actief lid in de Verenigde Staten (gekozen door het actieve legioen).
Leden)

[3] Een actief lid niet in de Verenigde Staten (gekozen door de leden van

 

het actieve legioen)

[4] Een vertegenwoordiger van Base/Outpost Command (gekozen door   Base/Outpost CO’s en XO’s)

 

[5] Een vertegenwoordiger van Detachement CO’s en LCJ’s samen (gekozen  door LCJ’s en Detachement CO’s en XO’s)

Alle leden van het Comité moeten actieve leden zijn met een goede
reputatie en een goede Engelse taal, want dat is de taal waarin het
Handvest is geschreven.

Beperkingen: De leden van de raad van bestuur van het legioen mogen
geen deel uitmaken van het comité, behalve wanneer de LXO tijdens een
vacature als tijdelijk stemgerechtigd lid van het LAC fungeert.

Taken: De Commissie ter herziening van het Handvest onderzoekt alle
voorgestelde wijzigingen in

het Handvest van het rebellenlegioen.

De LXO fungeert als voorzitter van het comité en matigt de discussies,
houdt toezicht op alle peilingen, en brengt indien nodig een gelijkluidende
stem uit.

Assistenten: Het CRC heeft geen assistenten onder hun toezicht. De COG

en LCO treden op als adviseurs voor het comité, maar hebben geen stem in  de peilingen van het comité.

3.L. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL- documenten.

of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen in het LAC. Elk actief  lid

van het rebellenlegioen kan ook een verzoek indienen tot wijziging van

deze SOP in afwachting van

goedkeuring door een lid van het LAC.

—————————-

SOP 4: Afwezigheden en Vacatures voor Gekozen of Benoemden
Administratieve ambtenaren en functies

In het geval van een RL-functionaris of andere persoon met een gekozen of   de benoemde functie niet in staat is de volgende taken uit te voeren
procedures van toepassing.

4.A. Tijdelijke kennisgeving van afwezigheid

Elke gekozen of aangewezen persoon die verwacht niet in staat te zijn om
te voldoen aan

hun taken gedurende een periode van 15 opeenvolgende dagen of meer
moeten zij hun

“volgende in de rij” en directe overste hiervan en de benodigde duur van
afwezigheid. In het geval van BCO’s, OCO’s en DCO’s is de LCO

beschouwd als hun directe superieur.

4.B. Ontslag

Elke verkozen of benoemde persoon kan, om welke reden dan ook, zijn of
haar functie in het rebellenlegioen neerleggen voordat zijn of haar

 

ambtstermijn afloopt. Deze persoon moet

hun ‘next in line’ en directe chef op de hoogte te stellen.

 

Het LAC wordt in kennis gesteld van eventuele ontslagnemingen van RL
administratieve

posities, evenals basis-, buitenpost- en detacheringscommandanten en
uitvoerende functionarissen. Na kennisgeving van een vacature voor een
administratieve of commandopositie verklaart het LAC deze positie
“vacant”.

4.C. Verwaarlozing

Leden die een gekozen of benoemde functie bekleden en die niet langer

de uitvoering van de taken van die functie worden herzien om te bepalen of  het lid het ambt of de functie heeft “opgegeven” en nu “vacant” is.

Gekozen en benoemde functies die onderworpen zijn aan een
afvloeiingsbesluit omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

Legioen, Detachement, Basis en Outpost Commanding Officers (LCO.)
DCO, BCO en OCO)

[2] Legioen, Detachement, Basis en Outpost Executive Officers (LXO, DXO,  BXO en OXO).

[3] Leden van de Raad van Bestuur van het Legioen (LAC)

Kapitein van de wacht en de assistent-kapiteins van de wacht…

[5] Legioen Kostuumrechters (LCJ’s)

[6] Legioenlidmaatschap officier (LMO)

[7] Assistent administratieve ambtenaren op legioenniveau (bijv. ACOG’s).   Alle andere officieren op de basis, de buitenpost of het detachementniveau  zijn niet

onder voorbehoud van deze afdeling, en vallen onder de jurisdictie van hun  basis of

Buitenpost.

Indien er geen kennisgeving van afwezigheid wordt gedaan in gevallen
waarin er bewijs is van

een verlengde afwezigheid, kan het LAC onderzoek doen om te bepalen of
een

lid niet langer in staat of bereid is om te blijven dienen in een positie.

Indien een afwezig lid meerdere functies bekleedt, kan één onderzoek
worden uitgevoerd

vastgesteld om alle functies van een lid te onderzoeken.

Het LAC zal de verzamelde informatie herzien. Niet meer dan 30 dagen na
het begin van het onderzoek zal het LAC besluiten dat het lid

in de positie(s) blijft (blijven) en er geen verdere actie wordt ondernomen,  of dat

de positie(s) is (zijn) verlaten en is (zijn) vacant.

4.D. Verwijdering

 

 

 

 

Een officier kan uit zijn functie worden verwijderd als hij RL heeft
overtreden.

Handvest beleid of anderszins gedragen op een manier die niet past bij RL
Leiderschap.

De raad van bestuur van het legioen geeft toestemming voor vonnissen die
betrekking hebben op

verwijdering van de legioenambtenaren bij gewone meerderheid van
stemmen (zie artikel VII: wangedrag, reacties op wangedrag en
tuchtmaatregelen).

De volgende gekozen en benoemde functies vallen onder deze verwijdering
proces:

[1] Commanderende en uitvoerende ambtenaren op alle niveaus (LCO,
LXO, BCO/OCO, BXO/OXO, DCO, DXO)

[2] Leden van de raad van bestuur van het legioen (LAC)

Kapitein van de wacht…

[4] Ander administratief personeel van het legioen dat in SOP 3 wordt genoemd.   [5] Leden van de commissie ter beoordeling van het Handvest (CRC)

LCJ’s kunnen door de LMO worden verwijderd, met goedkeuring van het LAC.

Alle andere basis-, buitenpost- of detacheringsambtenaren kunnen worden
verwijderd bij de

discretie van hun commandant.

Als deze functie eenmaal is verwijderd, wordt ze “vacant” verklaard.

4.E. Vervanging

Zodra een functie vacant is, zal een vervanger worden geselecteerd door
dezelfde

methode waarmee ze zijn geïnstalleerd, indien niet anders gespecificeerd.
Voor

algemene verkiezingsprocedures, zie artikel III, en voor de verkiezing
procedures specifieke functies van administratief personeel en comités, zie
SOP 3.

Alle vragen of onduidelijkheden met betrekking tot ontslagnemingen,
vertalingen,

Vacatures of vervangingen vallen onder de jurisdictie van het LAC.

waarvan de uitspraak definitief is en niet vatbaar voor beroep of herziening.

4.E.I. Speciale verkiezingen voor de basis, de buitenpost, het
detachement, en

Detachering Subgroep Bevelhebbers

Als een commandant in een basis, buitenpost, detachement of lokaal
Detachering subgroep is niet in staat om verder te gaan in hun kantoor, de
Executive

Officier zal de rol van bevelvoerder op zich nemen en een nieuwe

 

Uitvoerend officier. Indien zowel de Commandant als de Uitvoerend  Functionaris ontslag neemt,

de Kapitein van de Garde zal een verkiezing voor een nieuwe

 

Commandant en zal de rol van commandant voor die eenheid op zich
nemen

totdat de verkiezing is afgerond.

4.E.II. Speciale verkiezingen voor een lid van het legioen
Administratief

Raad

Een lid van de raad van bestuur van het Legioen wordt als “onbeschikbaar”  beschouwd als hij vrijwillig ontslag neemt of gedurende 30 dagen niet
reageert. Indien een

lid van de raad van bestuur van het legioen wordt onbeschikbaar voor

De legioenuitvoerende ambtenaar zal tijdelijk in functie treden tot

de voltooiing van een verkiezing van een vervanger.

4.E.III Speciale Verkiezingen voor Legioencommandant

De Legioencommandant wordt als “onbeschikbaar” beschouwd als zij
vrijwillig ontslag nemen of niet reageren voor een periode van 30 dagen.
Als de

De legioencommandant wordt niet meer beschikbaar voor de dienst, het
legioen

Executive Officer wordt bevorderd tot de rol van LCO en benoemt een
nieuwe LXO.

Als zowel LCO als LXO niet in functie zijn, wordt de COG aangewezen als
waarnemend functionaris.

LCO tot de voltooiing van een verkiezing voor een nieuwe LCO.

4.F. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL- documenten.

of anderszins gewijzigd door een meerderheid van de stemmen van zowel
het LAC als de RCC. Eventuele

Actief lid van het rebellenlegioen kan ook een verzoek indienen tot wijziging  hiervan

SOP, in afwachting van goedkeuring door een lid van het LAC.

————————————

SOP 5: Voorstel, herziening en stemming voor het
rebellenlegioenbeleid en

Procedure

Over kwesties met betrekking tot het beleid en de procedure van het
rebellenlegioen kan worden gestemd.

op door de Raad van het Rebellencommando, tenzij anders bepaald door de   Charter. Voor een oproep tot stemming moeten de drie leden van de Raad
een verzoek indienen om

die stemming. Daarna hebben de leden van de Raad een week de tijd om
hun stem uit te brengen via een online-enquête. Elk lid van de Raad heeft
één stem.

Stemmingen kunnen over elk onderwerp gaan, behalve over het

verwijderen of vervangen van een ambt…

 

houders of het doorvoeren van wijzigingen aan het Handvest of het
Detachement van het Rebellenlegioen.

Charters.

De resultaten zullen worden bekendgemaakt aan het Active-lidmaatschap op de  RL-forums.

5.A. Wijziging van het Handvest Voorstel voor herziening

De voorzitter van de Commissie ter beoordeling van het Handvest zal alle
voorstellen voor de Commissie ter beoordeling van het Handvest en de

Raad van het Rebellencommando gedurende 30 dagen in het forum voor de
beoordeling van het Handvest plaatsen om ze te bespreken.

 

Aan het einde van deze discussie zal de voorzitter de

bespreking in het privé-forum van de commissie ter herziening van het
Handvest voor hun

beoordelen, bewerken en stemmen. De Commissie voor de herziening van
het Handvest is verantwoordelijk voor

elk voorstel volledig te herzien en te beslissen of het voorstel logisch is en
in aanmerking komt voor herziening door het rebellenlegioen.

lidmaatschap voor opname in het Handvest. De commissie ter herziening
van het Handvest

kunnen voorstellen om welke reden dan ook niet in aanmerking komen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot

het volgende:

Het verbetert of corrigeert geen operationele problemen van het Legioen.
Het schendt de missie van de Club.

Het is niet technologisch/operationeel haalbaar.

Het is vergelijkbaar met een ander voorstel dat momenteel wordt

besproken of waarover wordt gestemd. [5] Het verschilt van andere delen
die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp.

Het verandert een deel dat in de afgelopen zes maanden is veranderd.
Indien het Comité een wijzigingsvoorstel niet in aanmerking neemt, worden  de exacte

opmerkingen over de voorgestelde wijziging zullen aan het lid worden
toegezonden

die het heeft ingediend.

De geweigerde voorstellen zullen worden opgenomen in de wijziging van
het Handvest van het Rebellenlegioen.

forum, samen met een algemene beschrijving waarom het amendement
werd geweigerd, voor een periode van 14 dagen. Gedurende deze periode
kan elk actief lid

een petitie te ondertekenen waarin wordt gevraagd het voorstel aan de
Active te overhandigen.

lidmaatschap voor discussie en stemming. Een petitie voor een
amendement

terug gebracht vereist 35 actieve leden die het ondertekenen.

Als het verzoekschrift om een afgewezen wijzigingsvoorstel terug te

brengen wel de

vereiste aantal handtekeningen in de toegestane tijd, en werd niet ontkend  om een van de bovengenoemde redenen, dan zal het worden gebracht voor  de algemene vergadering voor discussie.

Als het geweigerde wijzigingsvoorstel niet het vereiste aantal
leden in de toegestane tijd, dan gaat het in de Charter Review
Het Archief van het Comité.

 

5.B. Goedgekeurd wijzigingsvoorstel voor het Handvest Bespreking   Wijzigingsvoorstellen die door de CRC zijn goedgekeurd, zullen naar de
rebellen worden gestuurd.

Legioen lidmaatschap voor discussie.

De voorzitter van de CRC zal alle goedgekeurde voorstellen in de Rebel
plaatsen.

Legioen ‘s Charter Wijzigingen forum voor het Actief lidmaatschap te herzien  en te bespreken voor een minimale duur van twee weken (14 dagen).
Tijdens deze

 

discussieperiode, kunnen de leden van het actieve legioen bewerkingen
voorstellen en

verfijningen van de tekst van het amendement.

Aan het einde van de discussieperiode zal de voorzitter van de CRC
Vergrendel de gespreksdraad. In de commissie voor de herziening van het
handvest

Het Comité zal de discussie opnieuw bekijken om ervoor te zorgen dat alle
kwesties

gebracht door leden werden aangesproken, die voorgestelde veranderingen  zijn niet

tegenstrijdig met het doel van het amendement zijn opgenomen wanneer
mogelijk, dat eventuele wijzigingen in andere betrokken delen van het
handvest

worden toegevoegd aan het amendement, en dat “opschoning” is gedaan.  Het comité zal ook een onbevooroordeelde samenvatting opstellen van de  gevolgen van het amendement voor de leden (bv. lijst van Voors en tegens  van de voorgestelde wijziging).

Deze laatste wijzigingsformulering zal in een nieuwe discussiedraad worden  geplaatst

voor het Actieve lidmaatschap om eventuele definitieve wijzigingen
gedurende een week (zeven dagen) te herzien en aan te vragen.

5.C. Goedgekeurd wijzigingsvoorstel voor het Handvest Stemming
Aan het einde van de tweede evaluatieperiode zal de voorzitter van de CRC  een peiling starten voor de wijziging, en een e-mail sturen naar het
lidmaatschap met de mededeling dat de peiling wordt geopend. Polls zullen  twee weken open zijn (14

dagen).

Wijzigingen van het Handvest worden aangenomen met een gewone
meerderheid/meerderheid van stemmen.

Actief RL-lidmaatschap zonder minimum aantal of percentage van de
kiezers

totaal Actief lidmaatschap vereist.

Over amendementen die niet worden aangenomen, mag niet opnieuw
worden gestemd tot/onverminderd een

Er wordt een substantiële wijziging in de tekst aangebracht.

Tijdens de jaarlijkse verkiezing kunnen geen discussies over
amendementen worden gehouden.

cyclus; er kunnen echter wel peilingen voor wijzigingen plaatsvinden.

5.D. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL- documenten.

of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen van elk van de LAC,
RCC, en

CRC. Elk actief lid van het rebellenlegioen kan ook een petitie indienen voor   wijzigingen in deze SOP, in afwachting van goedkeuring door een lid van

 

het LAC.

———- ———- ——

SOP 6: Rebellenlegioenen telling

Telling: Alle basis- en buitenpostcommandanten (BCO’s/OCO’s) moeten
een jaarlijkse telling uit te voeren van 1 januari tot 1 april om te bepalen   welke leden de actieve status voor het volgende jaar zullen behouden (zie   Artikel II.1.A. Actief legioenlid).

 

RL-leden die actief willen blijven, moeten het volkstellingsformulier invullen
op

de RL-forums, met de volgende bijgewerkte informatie:

[1] Gebruikersnaam

[2] Naam…

[3] E-mailadres

[4] Basis/uitgangspunt van het lidmaatschap

[5] Meest recente activiteit (maand, jaar, titel van het evenement en locatie van  het evenement)

[6] Of ze nu wel of niet lid willen blijven van het rebellenlegioen…

[7] Of ze nu wel of niet actief lid willen blijven

6.A. Aanvullende contactgegevens

Tijdens deze telling moet de BCO/OCO (of een andere aangewezen
Base/Outpostmedewerker) een volledige lijst van alle Actieve leden
opstellen. Naast de bovenstaande informatie die uit de telling wordt
verzameld, moeten alle leden

de volgende informatie in te dienen bij hun BCO/OCO of aangewezen
persoon:

Stad, staat/provincie en land van verblijf…

Telefoonnummer (als het lid dat toestaat)

6.B. Census Privacy Policy

Alle informatie wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en mag aan
niemand worden verstrekt zonder toestemming van een lid (zie artikel
II.3.B. Privacy).

Beleid). De resultaten van deze telling zullen bepalend zijn voor de huidige
situatie van een lid.

status voor dat kalenderjaar.

6.C. Ongeteld leden

De leden die op 1 april na de telling nog niet zijn aangesloten, zullen

naar een inactieve/Reserve status verhuisd en hun kostuumafbeeldingen
naar de Rebel Legioen inactief/Reserve Database Area. Als een lid niet

in twee opeenvolgende tellingen worden ze in het Archief van het Legioen
van de Rebellen geplaatst.

6.D. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL-
documenten.

of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen van zowel het LAC

als de RCC. Eventuele

Actief lid van het rebellenlegioen kan ook een verzoek indienen tot

wijziging hiervan

SOP in afwachting van goedkeuring door een lid van het LAC.

SOP 7: Rebellenlegioenforums

Samen met een publieke webpagina onderhoudt het Rebellenlegioen online

fora…

voor het bespreken van onderwerpen als bouwkostuums,

kostuumevenementen,

Rebel Legioen business, sociaal chat, en andere gerelateerde discussies.

Delen van de Rebellenlegioen Forums zijn openbaar en zichtbaar voor iedereen op   het internet. Bezoekers van de forums moeten zich echter wel registreren

als Forumgebruiker om berichten te kunnen plaatsen of beantwoorden.

Rebel Legioen lidmaatschap is niet

vereist vooraleer een Forumgebruiker te worden, maar alle

forumgebruikers moeten 13

jaar of ouder. Mensen die een kostuum willen inzenden voor het

lidmaatschap worden aangemoedigd om deel te nemen aan het Forum

voordat ze een kostuum inzenden voor

goedkeuring om vragen te stellen over hun kostuum, ideeën te bespreken

en foto’s of iets anders in verband met het maken/monteren van het

kostuum te plaatsen

proces voor feedback.

Delen van het Rebel Legioen Forum zijn alleen zichtbaar voor RL Active en
Reserve leden en andere delen zijn alleen zichtbaar voor RL officieren en
medewerkers. Deze

omvat segmenten die alleen zichtbaar zijn voor leden of personeel van
specifieke

Bases/Outposten, specifieke Detachementen, of specifieke Legionele
stafrollen.

7.A. Forumregels

Leden die gebruik maken van een Rebel Legioen Website, forum of
mailinglijst zullen

Volg de regels en voorschriften die door de beheerders van de site zijn
opgesteld.

omvat, maar is niet beperkt tot:

[1]. Leden mogen geen privé-e-mails, privé-berichten of andere
leden persoonlijke informatie zonder hun toestemming buiten
disciplinaire hoorzittingen.

[2] Leden mogen geen wachtwoorden of login-ID’s delen.

[3] Leden mogen geen informatie van privéfora delen met gebruikers.
niet in de gesloten groep.

[4] Leden mogen de Rebel Legioen Website en/of forums niet gebruiken
voor

persoonlijke conflicten.

[5] De website van het rebellenlegioen, de forums en het massa-e-
mailsysteem worden…

gebruikt voor clubzaken.

[6] Van leden met moderatorprivileges wordt verwacht dat zij gebruik
maken van die

privileges hoffelijk en alleen als dat nodig is om de website en forums
gezinsvriendelijk, up-to-date en georganiseerd te houden.

[7] Hoewel afzonderlijke en individuele websites zijn toegestaan, zijn ze
geen

De plaats waar de leden het Handvest of het beleid van het rebellenlegioen  kunnen schenden. Deze

Handvest in zijn geheel of gedeeltelijk, en alle Legioenbeleidsmaatregelen  moeten nog steeds in alle gevallen worden gehandhaafd

afzonderlijke en individuele eenheidswebsites. Leden die het Handvest van  het Rebellenlegioen, het beleid van het Rebellenlegioen of het beleid van de  afzonderlijke eenheden op afzonderlijke websites schenden, zullen worden  onderworpen aan disciplinaire maatregelen.

[8] Forumgebruikers mogen geen persoonlijke informatie delen voor een
persoonlijke

geldelijk gewin (verkoop van producten, diensten, fan pagina’s).

[9] Forumgebruikers mogen andere Forumgebruikers niet bedreigen,
misbruiken of lastigvallen op de forums of in privéberichten (PM’s).

Het rebellenlegioen tolereert geen enkele vorm van intimidatie of online…
wangedrag van een van haar leden en geregistreerde forumgebruikers.

Deze

omvat ongewenst gedrag dat in strijd is met de toepasselijke lokale wetten  inzake

seksuele intimidatie en ongepast gedrag van seksuele aard. A
waarschuwing, schorsing of verbod van hun forum account voor wangedrag  zal worden beslist door de Legioen Administratieve Counsel (LAC) en de
Captain of the Guard (COG). Zie artikel VII voor meer informatie.

7.B. Privacybeleid van het forum

Het volgende is het Privacybeleid voor de Rebel Legioen Forums.

Het Rebellenlegioen zet zich in voor het respecteren van de privacy van alle  bezoekers aan

onze website. In dit Privacybeleid worden de volgende zaken uitgelegd:

Wat voor informatie verzamelen we van bezoekers en leden…

Waar we die informatie voor gebruiken

Wie heeft er toegang tot de informatie die we verzamelen?

Ons beleid ten aanzien van reclame

Wat te doen als u vermoedt dat uw privacy in het gedrang is gekomen door   iemand in het rebellenlegioen

7.B.I. Informatieverzameling en -gebruik

7.B.I.a. Alle bezoekers van de site

Als u de website van het Rebellenlegioen bezoekt, zijn de volgende
gegevens beschikbaar

verzameld over jou:

[1] Welke webbrowser software u gebruikt (bijv. Firefox, Internet Explorer,
, WebTV, Safari)

[2] Welk besturingssysteem gebruikt uw computer (bijv. Windows XP, Apple,  enz.)?

OS X, Linux, Solaris)

[3] Hoe u op onze website bent gekomen (bijv. als u een link naar onze site  hebt gevonden van

een andere website, dan weten we welke website aan ons gelinkt is; als u
kwam hier van een zoekmachine, zoals Google, we zullen weten wat
woorden die u in uw zoekopdracht hebt gebruikt)

[4] De datum, tijd en lengte van je bezoek hier…

[5] Eventuele websitefouten die u hebt ondervonden…

Deze informatie wordt verzameld zodat we kunnen begrijpen hoe mensen
zijn

het bereiken van onze site, welke delen van de site het meest populair zijn,  en hoe de site het beste op maat gemaakt kan worden voor onze

bezoekers. Deze informatie wordt aan niemand ter beschikking gesteld,
behalve aan de Legioen Webmaster, het LAC en de BCOs/OCO’s.

7.B.I.b. Geregistreerde forumgebruikers

Als u zich aanmeldt om te posten op onze discussieforums, is de enige
informatie

vereist van u is uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor

de volgende doeleinden:

Om u uw gebruikersnaam en wachtwoord te sturen zodat u kunt inloggen
en posten

op het forum

Om u in staat te stellen uw gebruikersnaam en wachtwoord op te vragen
voor het geval dat u

vergeten

[3] Om u via e-mail te waarschuwen voor technische problemen die u
kunnen treffen,

zoals een verhoging van de beveiliging waarbij u opnieuw moet inloggen

[4]. Voor de webmaster om contact met u op te nemen over technische
problemen met

jouw account

Als u wordt verbannen vanwege wangedrag op onze forums, dan ontvangt
u

een e-mail met de duur van de straf en de redenen daarvoor.

U kunt te allen tijde bepalen wie toegang heeft tot uw e-mailadres door
het bewerken van je profiel.

U kunt ook informatie over uw locatie invoeren, inclusief het land,

postcode en ook in welke tijdzone u woont. Deze informatie wordt gebruikt  om de lokale tijd correct weer te geven op de forums en nieuwspagina’s.

U kunt ook uw naam en andere persoonlijke gegevens invoeren. Deze
informatie is voor iedereen zichtbaar, maar wordt niet gebruikt voor iets
anders dan

statistieken.

7.B.I.c. Legioenleden

Leden van het rebellenlegioen, zijn verplicht om veel meer te bieden   informatie dan gewone gebruikers. Hier is wat nodig is:

Uw land en postcode. Dit is nodig zodat we weten
welke Base of Outpost u als lid behoort.

Een foto van jou in je kostuum. Aangezien dit een kostuum georiënteerde
club is, moeten we een foto hebben om te controleren of u een geschikte
kostuum en we zullen deze foto op de website plaatsen onder uw

profiel.

[3] In aanvulling op de optionele informatie die u als forum kunt invoeren
gebruiker, kunt u uw telefoonnummer en/of postadres invullen. Net als uw  e-mail adres, kunt u ervoor kiezen om te beperken wie toegang heeft tot
deze

informatie. Als u wilt, kan iedereen die uw profiel bekijkt dit zien
informatie, of u kunt het beperken tot alleen leden of personeel. De

De standaardinstelling is om de informatie te beperken tot alleen
legioenpersoneel.

7.B.II. Reclame

Het Rebellenlegioen maakt geen gebruik van enige vorm van reclame op de  website

naast het linken naar relevante Star Wars en Sciencefiction websites in
onze

Links pagina. We staan ook niet toe dat gebruikers gebruik maken van ons  forum, privé

berichtsysteem, of andere gebieden van onze website met het oog op
reclame en/of SPAM.

7.B.III. Schendingen van de privacy

Als u denkt dat iemand binnen het rebellenlegioen toegang heeft tot uw
contactgegevens, het eerste wat u moet doen is de privacy-instellingen
controleren voor uw e-mailadres en andere contactgegevens. Als het is
ingesteld op

“Iedereen” of “alleen leden”, dan kunt u zich beperken tot het personeel…   leden. Vervolgens moet u alle details en informatie verzamelen die u heeft   en neem contact op met een RL officier. Hier is wat informatie om op te
nemen in uw

Boodschap:

Uw gebruikersnaam en/of echte naam

Als je enig idee hebt wie je vertrouwen heeft geschonden, geef dan aan
wie…

en waarom denk je dat ze het gedaan hebben

[3] Wanneer werd uw privé-informatie blootgesteld en hoe of waar
gebeurde het?

gebeuren

Wat de privacy-instelling van uw gegevens op dat moment was ingesteld…   uw informatie werd blootgesteld

7.C. Juridische disclaimer

Het rebellenlegioen heeft het recht maar niet de verplichting om toezicht te  houden en/of

de Forums te matigen, en biedt geen garanties in dit opzicht. Het
Rebellenlegioen en de Forummoderatoren zijn niet verantwoordelijk voor
berichten die geplaatst worden op

de Forums of de inhoud ervan. De nauwkeurigheid, volledigheid of

Het nut van berichten die op deze borden worden gevonden, wordt niet
gegarandeerd door

Rebel Legioen Forum Moderators. Elk bericht geeft de mening van de
oorspronkelijke gebruiker weer; dit geldt ook voor berichten die door RL
moderators of RL moderators zijn gepost.

officieren, et al.

Het Rebellenlegioen behoudt zich het recht voor om de identiteit van en/of   alle informatie die we weten over een gebruiker in het geval van een klacht  of een juridische actie die voortvloeit uit een bericht dat door die gebruiker  is gepost. Om

Neem contact op met een Forum Moderator die u kan helpen met uw
vragen,

navigeer naar de startpagina van het forum en kijk onder de rubriek
“Personeel”.

Online Nu” aan de rechterkant van de pagina.

Het gebruik van de Rebel Legioen Forums is een voorrecht, geen recht, en  dat het RL LAC het recht heeft om dit voorrecht in te trekken, voor het
verlies van het lidmaatschap.

privileges of wangedrag van de forumgebruiker. Deze overeenkomst in zijn  geheel

is van toepassing op zowel openbare als privé-berichten.

In overeenstemming met de Federal Trade Commissies Children’s Online   Privacy Protection Act van 1998 (COPPA), u moet ten minste 13 jaar oud
zijn.

leeftijd om RL Forums te gebruiken.

7.D. Externe eenheidsforums

Hoewel afzonderlijke en individuele websites zijn toegestaan, zijn ze geen
plaats van handeling.

voor leden om het Handvest of het beleid van het Legioen te schenden. Dit  handvest moet geheel of gedeeltelijk, en alle beleidslijnen van het legioen
moeten nog steeds worden gehandhaafd in alle afzonderlijke en

individuele eenheidswebsites.

7.E. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL- documenten.

of anderszins gewijzigd bij stemming van de RCC en het LAC. Elk actief lid
van het rebellenlegioen kan ook een verzoek indienen tot wijziging van

deze SOP in afwachting van

goedkeuring door een lid van het LAC.

[Let op: Een deel hiervan komt uit het Handvest en een deel is geleend van  theforce.net Jedi Council Forum Terms of Service].

—————————————————

SOP 8: Ereleden en vrienden van de rebellie

Erelid van het rebellenlegioen (LHM) of vriend van de rebellie (FotR)   de status kan worden toegekend aan personen die de Rebel hebben  gesteund

Legioen of bijgedragen aan de Star Wars fandom op grote schaal.
8.A. Subsidiabiliteit

8.A.I. Legioen Erelid

Tot de personen die in aanmerking komen voor het erelidmaatschap van
het Legioen behoren onder andere

beperkt tot het volgende:

[1] Star Wars beroemdheid (acteur/actrice, live action en stem)

[2] Werknemers van Lucasfilm, Disney, en andere gelieerde bedrijven die
hebben gewerkt aan een Star Wars Project, inclusief maar niet beperkt tot:   poppenspelers, modelbouwers, kunstenaars, regisseurs, producenten, enz.

[3] Auteurs, kunstenaars en andere professionals die hebben bijgedragen
aan Expanded universele en Legendes boeken, strips, videospelletjes, enz.

Starwars/Lucasfilm gesanctioneerde kunstenaars…

[5] Kinderen van leden of anderszins die zijn overleden aan een ziekte
waar we aan werkten om geld voor in te zamelen of die mensen
inspireerden om zich aan te sluiten bij de

Rebellenlegioen

[6]. Kostuums die zijn overleden voordat hun goedkeuring was afgerond…
toetreden tot

8.A.II. Vriend van de Opstand

Personen die in aanmerking komen voor Friend of the Rebellion omvatten,
maar zijn niet beperkt tot

het volgende:

Beroemdheden van andere media dan Star Wars die het rebellenlegioen op  een of andere manier hebben geholpen…

[2] Evenementencoördinator of bedrijfseigenaar die heeft geholpen bij het
promoten van de

Rebellenlegioen of op een of andere manier aan het rebellenlegioen
gedoneerd…

[3] Beroemdheden van andere media dan Star Wars die Star Wars hebben  gepromoot…

Oorlogen op een manier die een connectie heeft met het rebellenlegioen
(bijvoorbeeld het promoten van een evenement waar RL op heeft

gezeten).

[4] Beroemdheden van andere media dan Star Wars die helden hebben
gepromoot in het aangezicht van het Rijk (iemand die zich publiekelijk
heeft opgesteld als voorkeur voor good guys versus bad guys in het kader
van Star Wars)

[5] Familielid van een Gevallen Rebel of Erelid die
geslaagd.

Familieleden of handlers van Star Wars beroemdheden die de RL
komt regelmatig in contact met

8.B. Procedure voor de toekenning van LHM- en FotR-prijzen

Leden die een nieuw LHM of FotR willen invoeren, moeten toestemming  vragen in het sub-forum van het Legioen Erelid op het forum van de RL- website. Dit is om verwarring te voorkomen over welke ereleden gevraagd  zijn, en om

een plaats hebben om de inductie te regelen en daarna foto’s te posten.
Leden moeten alleen toestemming vragen om een inductie te maken
wanneer de

potentiële eerwaarde is gepland om een verschijning te maken waar de
inductie kan optreden. Leden die vragen om een nieuwe inductie te maken  wanneer de

De eerwaarde is niet ingepland om een verschijning te maken, kan het
nodig zijn om het uit te stellen als

een ander lid wil de inductie op een eerder evenement doen.

De leden moeten ten minste drie weken voor de geplande introductie
toestemming vragen.

[1]Plaats een nieuwe draad in het sub-forum van het Legioen Erelid met
vermelding van

de persoon die je wilt inwerken, waarom de persoon in aanmerking komt
voor LHM of FotR

(zie SOP 8.A. Subsidiabiliteit), en welke Base/Outpost van plan is de
presentatie.

[2.] Stuur een privé-bericht op de RL-forums naar de LCO met een link naar   uw aanvraagdraad. Toestemming om iemand te introduceren als een
Rebellenlegioen

Erelid (LHM) of Vrienden van de Opstand (FotR) wordt verleend door

de Legioencommandant, of de Legioenuitvoerende Functionaris als de LCO  niet beschikbaar is.

[3] Zodra toestemming is verleend, moeten leden die een nieuwe LHM/FotL  willen inleiden, de juiste eregiften verwerven (zie 8.C. Honoree
Geschenken).

[4]Indien nodig, dient het lid toestemming te vragen om de

eerwaarde van de potentiële eerwaarde agent of vertegenwoordiger.

[5] Na de presentatie, post foto’s van de inductieplanning draad.

De honoree wordt dan toegevoegd aan de master LHM/FotR lijst, en de
inductie kan worden opgenomen in de geschiedenis van het
rebellenlegioen.

Houd er rekening mee dat als de inductie om welke reden dan ook wordt
geannuleerd, het lid

met de plaquette is verantwoordelijk voor het sturen van het naar een
ander lid voor een

inwijding de volgende keer dat de eerwaarde verschijnt.

8.C. Eregeschenken

8.C.I. Legioen Erelidgeschenken

Leden die een nieuw LHM willen invoeren, moeten (1) een officieel Rebel  Legioenplaatje kopen en (2) een officieel Rebel Legioen naamplaatje.
Informatie over

hoe u deze kunt kopen is te vinden op het Legioen Erelid-sub forum.

8.C.II. Vriend van de Opstandelingengeschenken

Vrienden van de Opstandelingen krijgen (1) een ingelijst certificaat en
(2) een pleister.

Leden die een nieuwe FotR willen inleiden, moeten contact opnemen met
de LPRO.

(rebellegionpr@gmail.com) om een certificaat aan te vragen. Dan kan het  lid

moet het certificaat (in kleur) afdrukken en er een kader voor kopen.

Patches voor FotL worden door de LCO en LXO bewaard om na elke
verkiezing aan nieuwe officieren te worden overhandigd. Leden die een
nieuwe FotR willen invoeren, moeten

neem contact op met de LCO/LXO om een patch aan te vragen. De
LCO/LXO kan vragen dat de

het aanvragende lid betaalt de kosten van de patch en/of de verzending,
als

nodig.

8.D. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL- documenten.

of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen van zowel het LAC

als de RCC. Eventuele

Actief lid van het rebellenlegioen kan ook een verzoek indienen tot

wijziging hiervan

SOP in afwachting van goedkeuring door een lid van het LAC.

SOP 9: Standaard aanmaak-, herzienings- en goedkeuringsproces      9.A. Verantwoordelijkheden

De VLO is verantwoordelijk voor het afronden van nieuwe en herziene
kostuumnormen.

om te worden geüpload op de website van RL.

Detachementen adviseren de LMO over het schrijven en herzien van het
kostuum

normen. LCJ’s helpen bij het schrijven en actualiseren van de
kostuumnormen.

Iedereen kan echter een voorgestelde standaard voor de Detachementen
schrijven naar

polijsten, ter ondersteuning van de LMO.

9.B. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL- documenten.

of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen van het LAC plus het  Legioen

Lidmaatschapsfunctionaris (de LXO zal een beslissende stem uitbrengen bij  staking van stemmen) en een meerderheidsstem van de DCO’s. Elk actief

lid van het rebellenlegioen kan in afwachting van de goedkeuring door LAC

ook een verzoek tot wijziging van deze SOP indienen.

SOP 10: Kostuumgoedkeuringsproces

Alle aanvragen voor goedkeuring van kostuums worden gedaan op de
wereldwijde forum van RL. Om toegang te krijgen tot het online RL-
aanvraagformulier moet de aanvrager eerst

geregistreerd op het RL-forum, waarvoor een geldig e-mailadres nodig is (zie   SOP 7: Rebel Legioen Forums).

10.A. Vereisten voor foto’s bij de aanvraag van het lidmaatschap

Bij de aanvraag voor een kostuumerkenning moet de aanvrager een
voldoende aantal foto’s die alle aspecten en onderdelen van hun

kostuum. Foto’s moeten aan de volgende voorwaarden voldoen

eisen:

[1] De foto’s van de aanvrager voor indiening moeten een hoge resolutie
hebben, helder zijn, en

voldoende verlicht. De kostuummaker moet voor een gewone achtergrond
staan,

bij voorkeur in een andere kleur dan het grootste deel van het kostuum.

[2] Aanvragers moeten ten minste vijf beelden van hun kostuum indienen
(alle

head-to-toe): voor, achter, links, rechts, en een actiepose om te gebruiken
als

de foto van de ledengalerij. Armen moeten worden weggehouden van het
lichaam naar

vermijd het verduisteren van delen van het kostuum. Aanvragers met
kostuums die

hebben maskers, helmen, of aanzienlijke vereiste make-up moet een

extra beeld (of afbeeldingen) van zichzelf in kostuum zonder te dragen

het masker, de helm of de make-up. Extra foto’s van gedetailleerde
onderdelen

moet ook worden opgenomen.

[3] De geüploade foto van de ledengalerij mag niet groter zijn dan 1000…
pixels aan een kant. Grotere afbeeldingen worden door het systeem
afgewezen en zullen

leiden tot het niet indienen van de aanvraag. Action shots hoeven niet

om kop-tot-teen te zijn en de heldenhouding na te bootsen.

[4] Beelden die ter beoordeling worden ingediend, moeten zo groot mogelijk
zijn en moeten worden gehost op een externe site voor het hosten/delen
van foto’s (Flickr, Imgur, en

Google Foto’s, etc.). Kandidaten moeten de optie “Testadres…” gebruiken.
voordat ze hun aanvraag indienen.

[5] Indien de aanvrager een kostuum indient dat niet voorzien is van een
schriftelijk

kostuumstandaard, dan moet de aanvrager ook referentiefoto’s indienen
dat kostuum is gebaseerd op.

[6] Foto’s zullen als onaanvaardbaar worden beschouwd als de aanvrager
draagt of

die iets bevatten dat niet geschikt is voor het kostuum, met inbegrip van,

maar niet beperkt tot, zonnebrillen, conventiebadges, drankjes, enz.

[7] Alle foto’s die voor het lidmaatschap worden ingediend, mogen niet  worden gewijzigd,

achtergrond, of lichtzwaard / blasteffecten. Wanneer het kostuum is
goedgekeurd, zal het RL-lidmaatschapsteam de actiefoto voor het lid
bewerken.

Galerij. Roodoogverwijdering is toegestaan, maar niet verplicht.

[8] De foto’s die samen met de kostuumaanvraag worden ingediend,
moeten zijn genomen.

in het afgelopen jaar.

[9] Afbeeldingen van kostuums die geüpload/gekoppeld zijn aan
kostuumtoepassingen moeten presentabel zijn, met goed gerangschikte
onderdelen en rimpelloos (tenzij

de bronreferenties of de kostuumnormen vragen daar specifiek om).

10.B. Goedkeuring van het kostuum

Als een ter beoordeling ingediend kostuum voldoet aan de gestelde eisen

om voor steun in aanmerking te komen

in artikel IV en de desbetreffende kledingnorm (of in voldoende mate).

lijkt op de referentiebeelden als er geen kostuumstandaard is), zal het

hoofd LCJ dat de applicatie beheert de actie foto laten bewerken.

in het passende rooster voor de ledenlijst van het rebellenlegioen.
Vervolgens keurt het hoofd LCJ het kostuum goed, waarbij hij de aanvrager
op de hoogte stelt van

zijn goedkeuring.

10.C. Voor de goedkeuring vereiste wijzigingen

Als het kostuum moet worden aangepast voordat het kan worden goedgekeurd,  wordt de

hoofd LCJ die toezicht houdt op de jurering van hun kostuum zal de

sollicitant een e-mail sturen. Deze e-mail zal de details van de gevraagde
wijziging(en) bevatten. Het hoofd LCJ zal de aanvrager een deadline geven

om de gevraagde wijziging(en) te verwerken.

wijziging(en). De aanvrager moet ernaar streven de gevraagde

wijziging(en) binnen twee weken nadat zij op de hoogte is (zijn) gesteld

van die wijziging(en)

nodig zijn. Dit is een poging om onze kostuumtoepassingen tijdig door de
applicatiewachtrij te loodsen. Door omstandigheden kan deze termijn

worden verlengd.

10.D. Kostuumaanvraag Ontkenning

Als een aanvrager niet in staat is om de vereiste wijzigingen aan te brengen
voordat de

termijn gegeven door het hoofd dat toezicht houdt op het kostuum LCJ, kan
de LCJ de kostuumaanvraag weigeren.

Kostuumweigeringen zijn niet definitief; het kostuum kan opnieuw worden
ingediend voor

goedkeuring na het aanbrengen van de gevraagde wijzigingen.

Als een kostuumaanvraag wordt geweigerd bij het rebellenlegioen,

hun LCJ zal een e-mail sturen naar de aanvrager. De ontkenningsmail zal
bevatten

redenen voor de weigering en een lijst van wijzigingen die nodig zijn voor
goedkeuring van het kostuum.

De ontkenning moet in de minst beledigende taal worden geschreven. De
e-mail zou moeten:

[1]Lof wat er goed gedaan is aan het kostuum.

[2] Geef aan welke items het kostuum niet konden passeren…
Standaard

[3] Neem suggesties en tips op voor het verbeteren van het kostuum.

[4] Link RL-kostuumstandaarden, forumonderwerpen, tutorial, foto’s,
bronnen en/of de profielen van de leden die het kostuum hebben voltooid.

Indien een aanvrager in beroep wenst te gaan tegen een verzoek tot
wijziging(en) of een ontkenning

zij moeten een e-mail sturen naar de Legioenlidmaatschapsfunctionaris op
enlistment@rebellegion.com. De legioenlidmaatschapsfunctionaris heeft het  laatste woord over de goedkeuringen en beroepen. Alle beroepen moeten
binnen 10 minuten worden erkend.

dagen en een uitspraak binnen 10 dagen.

10.E. Kostuumrechtspraak Geschillen

Alle geschillen tussen aanvragers en LCJ’s (met betrekking tot beslissingen
die zijn genomen

door de LCJ) worden geëvalueerd en behandeld door de LMO. In dit
verband,

het besluit van de VLO over de beoordeling moet als definitief worden
beschouwd.

Indien een aanvrager echter het besluit van de VLO in twijfel trekt, kan hij
verzoeken om herziening van dit besluit door de raad van bestuur van het
legioen (LAC).

De aanvragers moeten het bewijs leveren van hun reden voor het geschil.
Foto’s van eerder goedgekeurde kostuums in het rebellenlegioen zijn niet
als geldig bewijs beschouwd. Beslissingen over het lidmaatschap van het
rebellenlegioen door de

LAC in een dergelijk geschil zijn definitief.

10.F. Betwiste goedkeuring van het kostuum

Goedgekeurde RL-kostuums kunnen worden aangevochten als ze niet
blijken te voldoen aan

kostuumvereisten normen.

10.F.I. Kostuumkeuring door de eenheid CO

Als een Base/Outpost Commanding Officer van mening is dat een
goedgekeurd kostuum in

hun Base/Outpost voldoet niet aan de kostuumeisen waaronder

het oorspronkelijk werd beoordeeld, kunnen zij verzoeken dat de LCJ of LMO  herbeoordeling

het kostuum. BCO/OCO of de aangewezen persoon dient contact op te

nemen met het lid met

kostuum betreft eerst. Een dergelijk verzoek moet de specifieke

bezorgdheid over het kostuum. Redenen om een kostuum te herroepen.
oordelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: disrepair, no longer fits
member,

het lid is niet langer eigenaar van een kostuum, stof die oneigenlijk wordt
vertegenwoordigd door

inzendingsfoto’s, en/of details die relevant zijn voor de vereisten die onjuist  zijn weergegeven in de inzendingsfoto’s.

10.F.II. Betwisting Kostuumerkenning door de LMO

Als de Legioen Lidmaatschapsfunctionaris (LMO), gelooft dat een eerder
goedgekeurde

kostuum niet aan de verwachtingen voldoet, kunnen ze vragen dat het
kostuum

opnieuw beoordeeld worden. De LMO moet contact opnemen met de leden
BCO en mag ook

contact op te nemen met het lid met specifieke zorgen over het kostuum.
Redenen

dat een kostuum kan worden her beoordeeld, inclusief, maar niet beperkt
tot:

verval, onjuiste voorstelling van zaken in vergelijking met de normen van
het kostuum

waaronder het werd toegelaten, niet voldoet aan de verwachte uitstraling,
kwaliteit of afwerking zorgen, niet meer past bij het lid, het lid geen

langer eigenaar is van kostuum, stof oneigenlijk vertegenwoordigd door
inzending

foto’s, en/of details die relevant zijn voor de normen die onjuist zijn
weergegeven in

inzendingsfoto’s.

10.F.III Wijzigingen en goedkeuring voor niet-goedgekeurde  kostuums

Als de LCJ/LMO het kostuum beoordeelt en vindt dat het kostuum niet
langer

voldoet aan de normen waaronder het eerder is goedgekeurd, heeft het lid
3 maanden de tijd om de nodige wijzigingen aan te brengen. Indien het lid
niet in staat is

de wijzigingen binnen de toegestane termijn doorvoeren, wordt het
kostuum

verwijderd uit het profiel van het lid.

Zolang de wijzigingen niet zijn aangebracht, kan het zijn dat het kostuum
niet in aanmerking komt voor sommige

troopinggebeurtenissen. Als het lid maar één Rebel Legioen heeft
goedgekeurd…

kostuum, kan hun lidmaatschapsstatus worden gewijzigd in Reserve tijdens  de drie maanden durende aflossingsvrije periode om de gevraagde
wijzigingen door te voeren. Als het lid andere kostuums heeft die niet
worden aangevochten, dan is het lid van het Rebellenlegioen

status zou onveranderd blijven.

10.G. Ledenprofiel Kostuums

Wanneer een kostuum wordt goedgekeurd, worden er wijzigingen
aangebracht in het profiel van een lid.

pagina. Voor nieuwe leden wordt de profielpagina aangemaakt met de
nieuwe

goedgekeurd kostuum. Voor bestaande RL-leden wordt het nieuwe kostuum  toegevoegd aan de bestaande profielpagina van het lid.

Leden kunnen bijgewerkte foto’s van goedgekeurde kostuums indienen bij
de RL

web team om profielfoto’s te vervangen.

10.G.I. Kostuums uit de ledenprofielen verwijderen

Leden kunnen verzoeken om kostuums te verwijderen van hun

profielpagina. Op

er moet ten minste één kostuum in het profiel blijven om Actief RL te
behouden

lidmaatschap.

Kostuums kunnen van de website worden verwijderd onder het volgende
voorwaarden:

[1] Het lid verzoekt om verwijdering van het kostuum.

[2] Lid dient een bijgewerkt/nieuw beeld in van kostuum en het oude beeld  is

verwijderd

Er wordt ontdekt dat het lid minderjarig was ten tijde van
en loog over hun leeftijd om lid te worden (zie

Artikel VII: Disciplinaire maatregelen)

Het is ontdekt dat het lid de foto op enigerlei wijze heeft gemanipuleerd…
(anders dan verwijdering van rode ogen) om lid te worden.

[5] Er wordt ontdekt dat het lid in feite geen kostuum bezit, maar dat het
een kostuum heeft geleend of gehuurd om lid te worden.

10.H. Informele kostuums (stopgezet)

De categorie van de informele kostuums is een ter ziele gegane classificatie  voor kostuums.

die het rebellenlegioen vanaf 27 juni 2014 niet meer gebruikt. Actief en
Reserve Rebel Legioen leden die een “informeel” kostuum onderhouden in
hun profiel kan het kostuum blijven gebruiken voor bepaalde evenementen
(zie artikel V: Kostuumevenementen). De leden worden ten zeerste
aangemoedigd om hun

informele kostuums voor her goedkeuring naar volledige status.

Leden met alleen informele kostuums mogen niet meer namens het
rebellenlegioen met deze kostuums troeperen tot de

Aan de eis van opwaardering en her indiening van het kostuum is voldaan.

RL-leden met alleen informele kostuums die voor 27 juni 2014 zijn
goedgekeurd en die niet voldeden aan de basiseisen voor het
Rebellenlegioen.

lidmaatschap voor 27 december 2014 werden gewijzigd in gearchiveerd lid
status. Elk van deze leden die de status van actief lid wil terugkrijgen
moeten een kostuum indienen dat moet worden goedgekeurd (zie artikel

II: Lidmaatschap).

Actieve leden van het Rebellenlegioen die “informele” kostuums hadden

voor de

stopzetting van de “informele” kostuum goedkeuring zal niet hun
lidmaatschapsstatus getroffen, zolang ze ten minste één Rebel behouden…   Legioen Goedgekeurd kostuum (vroeger “formeel” genoemd). De leden van  het Rebellenlegioen worden aangemoedigd om hun “informele” kostuum of
kostuums in te dienen voor re-

om de “informele” status te verwijderen.

10.I. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere RL-
documenten.

of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen van het LAC plus het  Legioen

Lidmaatschapsfunctionaris (de LXO zal bij staking van stemmen een
beslissende stem uitbrengen) en een meerderheid van de
legioenkostuumrechters (LCJ’s). Elk actief lid van het rebellenlegioen kan
ook een verzoek indienen tot wijziging van deze SOP in afwachting van
goedkeuring door LAC.

SOP 11: Merchandising en Public Relations Materialen   Eisen en toezicht

Deze normen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende: elk item
afdrukken of parafernalia die de logo’s van het Rebellenlegioen, het
webadres, of

andere LFL eigendommen zoals flyers, spandoeken, patches, spelden, T-
shirts, munten,

kleding, ruilkaarten, tijdelijke tatoeages, pennen, sleutelhangers, of andere
diverse koopwaar.

11.A. Rebel Legioen Branding

Het merk Rebel Legioen wordt beheerst door de Rebel Legioen Stijlgids en
staat onder toezicht van de Legioen Public Relations Officer (LPRO). De
huidige

versie van de Stijlgids is gelinkt aan de Rebel Briefing forums, en het

wordt aanbevolen dat leden op zoek gaan naar updates voordat ze
beginnen met nieuwe

projecten.

11.B.Public Relations Materiaaleisen

Al het Pr-materiaal van Rebel Legioen, zoals folders, banners, visitekaartjes,
ansichtkaarten, FAQ-vellen, toepassingen, enz. moet aan deze richtlijnen
voldoen, of het nu gedrukt of digitaal is:

[1] Hebben een goedgekeurd logo

[2] Draag de volledige website Rebel Legioen adres: www.rebellegion.com
[3] Gebruik goedgekeurde gestandaardiseerde lettertypes (Impact,
Aurekbesh,

Sofochrome Italic, en de Arial familie)

Draag de missie van het rebellenlegioen of de tagline…

Draag een Lucasfilm disclaimer, voor zover van toepassing.

Huidig Public Relations materiaal kan worden gedownload van de

Public Relations forum. Lokale Base/Outpost contactinformatie kan zijn
toegevoegd op verzoek van de LPRO.

Alle eenheden worden aangemoedigd om creatieve en innovatieve ideeën te
laten zien wanneer

het bevorderen van het rebellenlegioen, maar zou ook moeten proberen om
de

branding van het rebellenlegioen.

11.B.I. Public Relations Materiële Goedkeuring

Al het pr-materiaal van het Legioen moet door de LPRO worden goedgekeurd.   11.C. Handelsvereisten

RL-goederen kunnen geen godslastering, obsceniteit of andere kenmerken

of uitspraken bevatten die discriminerend of beledigend kunnen zijn.

Koopwaar moet gezinsvriendelijk zijn.

 

RL merchandise kan geen enkel onderdeel of beeld van de

U.S.A. Vlag. Het gebruik van andere lokale en/of nationale vlaggen is
afhankelijk van

lokale wetten en codes.

RL-goederen mogen niet gebonden zijn aan een externe commerciële
entiteit of

onderneming.

RL-goederen mogen geen verkeerde voorstelling van zaken geven of de
gebruiker/drager verkeerd identificeren in

elke andere rol dan die van lid of aanhanger van het rebellenlegioen.

club. Kledingstukken mogen niet de tekst “Security” of “Staff” (in het
Engels of een andere taal) hebben, tenzij ze zijn gemaakt met de volledige  toestemming van een evenement.

organisator en specifiek voor dat evenement gelabeld.

RL merchandise en public relations materiaal geproduceerd voor Lucasfilm   De door Limited gesponsorde evenementen moeten de goedkeuring van
Lucasfilm hebben, evenals het copyright-symbool, de titel “LFL” of
“Lucasfilm Limited,” en het huidige jaar.

11.C.I. Goedkeuring

Alle clubartikelen moeten worden goedgekeurd door de MO en/of het LAC.   11.D. SOP-onderhoud

Deze SOP kan worden beëindigd, gewijzigd, samengevoegd met andere
Rebellenlegioenen.

documenten of anderszins gewijzigd bij meerderheid van stemmen van
beide Legioenen

Bestuursraad (LAC) plus de Legioen Public Relations Officer

(LPRO) en de Legioen Merchandising Officer (MO). De LXO zal een

beslissend in geval van staking van stemmen. Alle actieve leden van het
rebellenlegioen kunnen in afwachting van de goedkeuring door het legioen  ook een verzoek tot wijziging van deze SOP indienen.

Bestuursraad (LAC).